ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2008/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂUỶ BAN DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM TỈNH QUẢNG NGÃI

UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giámđốc Sở Nội vụ tại Công văn số 255/SNV ngày 27/3/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Uỷ banDân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Quảng Ngãi sau khi:

1. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhànước về dân số và chuyển nguyên trạng tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viênchức làm công tác dân số sang Sở Y tế.

2. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhànước về gia đình và chuyển nguyên trạng tổ chức, biên chế cán bộ, công chức,viên chức làm công tác gia đình sang Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

3. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhànước về trẻ em và chuyển nguyên trạng tổ chức, biên chế cán bộ, công chức, viênchức làm công tác trẻ em sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2.

- Giao Giám đốcSở Nội vụ chủtrì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức thực hiện việcgiải thể, chuyển giao (bao gồm: chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổchức, biên chế cán bộ, công chức, viên chức ...) đảm bảo đúng quy định của phápluật.

- Giao Giám đốcSở Tài chính chủtrì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tiếp nhận trụ sở làm việc,tài sản, tài chính của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh sau khi giải thể đểtrình UBND tỉnh quyết định chuyển giao cho các cơ quan thật sự có nhu cầu để sửdụng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định nàycó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Dulịch, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình vàTrẻ em tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phốchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế