ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2008/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 29 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPCÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NINH KIỀU

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộcỦy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chứclại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

1. Phòng Nội vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dânquận thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế cáccơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địaphương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ,công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữnhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

2. Phòng Tư pháp: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dânquận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quyphạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dụcpháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giảiở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: tham mưu, giúp Ủyban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tàichính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhấtquản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: tham mưu,giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất;tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đođạc, bản đồ.

5. Phòng Kinh tế: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dânquận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiểu thủ công nghiệp; khoa học vàcông nghệ; công nghiệp; thương mại;

6. Phòng Quản lý đô thị: tham mưu, giúp Ủy bannhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc; quy hoạch xâydựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạtầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; côngviên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị).

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: thammưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnhvực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảohiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ vàchăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

8. Phòng Văn hóa và Thông tin: tham mưu, giúp Ủyban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình;thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thôngtin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo: tham mưu, giúp Ủyban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dụcvà đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình nội dung giáo dục và đào tạo; tiêuchuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vậtchất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng,chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

10. Phòng Y tế: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dânquận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhândân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; ydược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toànthực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

11. Thanh tra quận: tham mưu, giúp Ủy ban nhândân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận; thựchiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chốngtham nhũng theo quy định của pháp luật.

12. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân;tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịchỦy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấpthông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânvà các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạtđộng của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Điều 2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân quận Ninh Kiều có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng;chịu sự chỉ đạo về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận NinhKiều, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụcủa cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Giao Ủy ban nhân dânquận Ninh Kiều quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của các cơquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều theo hướng dẫn của Ủy bannhân dân thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày, đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏcác văn bản:

- Quyết định số 02/2005/QĐ-UB ngày 17 tháng 01năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập các cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều;

- Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy bannhân dân quận Ninh Kiều.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, giámđốc sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn