ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2008/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 09 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộcUỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Nội vụhướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dụcvà Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷban nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày02/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy,biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp và cán bộ quản lý công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo tại Tờ trình số 3049 /TTr-SGD&ĐT ngày 02/10/2008 và Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số 956/TTr- SNV ngày 03/10/2008,

QUYỀT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục vàĐào tạo tỉnh Quảng Nam.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND ngày 12/01/2006 củaUBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhândân huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Minh Ánh

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39 / 2008/QĐ-UBND ngày 09 /10 /2008 của UBNDtỉnh Quảng Nam)

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên mônthuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnhthực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu,chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩncán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồchơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; các dịch vụ công thuộcphạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân,có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế vàcông tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểmtra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bảnkhác thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực giáo dục vàđào tạo;

b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàngnăm, chương trình, dự án về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, biện pháp tổ chức thựchiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về ngành, lĩnh vực giáo dục thuộcphạm vi quản lý nhà nước được giao;

c) Dự thảo mức thu học phí cụ thể đối với các cơsở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương để Uỷ ban nhân dântỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;

d) Dự thảo các quy định về tiêu chuẩn chức danhđối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng, PhóTrưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập,chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập trực thuộcSở; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục ngoàicông lập thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

b) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa SởGiáo dục và Đào tạo với các Sở có liên quan và Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

c) Dự thảo quyết định công nhận trường mầm non,trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo quy định về trường chuẩn quốc gia doBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

d) Dự thảo các quyết định, chỉ thị cá biệt khácthuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nộidung khác về giáo dục và đào tạo sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin,tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giáo dục và đào tạo thuộc phạm viquản lý của Sở.

4. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối vớicác đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu,chương trình, nội dung, kế hoạch và các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theoquy định của pháp luật và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quản lý công tác tuyển sinh, thi cử, xétduyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướngdẫn, kiểm tra, thanh tra côngtác quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo đối vớicác cơ sở giáo dục và đào tạo của tỉnh.

6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổcập giáo dục trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quyđịnh của pháp luật.

7. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáovà cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý củatỉnh; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhàgiáo và cán bộ quản lý giáo dục sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựukhoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiếncủa địa phương; quản lý công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ trong các cơsở giáo dục trực thuộc Sở; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ côngtác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

9. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thựchiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trênđịa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục và đào tạo trên địabàn tỉnh.

10. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế,chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đểphát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh.

11. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nướcđối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân có liên quanđến lĩnh vực giáo dục ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của cáchội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy địnhcủa pháp luật.

12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liênquan trong việc thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyềncấp giấy phép, hoạt động về lĩnh vực giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổchức, cá nhân nước ngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểmtra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tưcủa tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

13. Cấp và thu hồi đăng ký hoạt động của các tổchức dịch vụ đưa người đi du học tự túc ở nước ngoài ở các trình độ phổ thông,trung cấp, cao đẳng, đại học thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; kiểm trahoạt động của tổ chức này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của phápluật; thống kê, tổng hợp người đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài thuộc phạmvi quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh, báo cáo cơ quan có thẩm quyềntheo quy định.

14. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế vềlĩnh vực giáo dục và đào tạo theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và quy địnhcủa pháp luật.

15. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thựchiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tàichính của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở theo phân cấpquản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

16. Xây dựng, tổng hợp kế hoạch biên chế sựnghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương hàng năm; phân bổ chỉ tiêu biên chếsự nghiệp giáo dục công lập đối với các đơn vị trực thuộc Sở sau khi đã được Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thựchiện việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục hàng năm trên địa bàn tỉnhtheo quy định của pháp luật.

17. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kếhoạch và Đầu tư lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm bao gồm: ngân sách chithường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm thiết bị trường học, đồchơi trẻ em, chương trình mục tiêu quốc gia trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;phân bổ, giao dự toán chi ngân sách được giao cho các cơ sở giáo dục thuộc Sở;hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

18. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theothẩm quyền về việc thực hiện chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chươngtrình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục vàđào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân liên quan đếnlĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; thực hành tiết kiệm, phòngchống tham nhũng, lãng phí theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy địnhcủa pháp luật.

19. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củavăn phòng, thanh tra, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộcSở; quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Sở Giáo dục vàĐào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở; đề nghị, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm,cho từ chức, cách chức đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đốivới các tổ chức trực thuộc Sở; công nhận, không công nhận hoặc thay đổi thànhviên Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng đối với cơ sở giáo dục tư thục theo quyđịnh của pháp luật; thực hiện việc tuyển dụng, hợp đồng lao động, điều động,luân chuyển và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cánbộ, công chức, viên chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp củaUBND tỉnh.

20. Trong trường hợp cần thiết phục vụ sự nghiệpphát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạoquyết định điều động cán bộ, giáo viên của ngành sau khi được cấp có thẩm quyềnchấp thuận.

21. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chấtđược giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo phân cấp của Uỷ bannhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

22. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và độtxuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân tỉnh và BộGiáo dục và Đào tạo.

23. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhândân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Sở

a) Sở Giáo dục và Đào tạo có Giám đốc và khôngquá 03 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu tráchnhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở;

c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Sở, chịutrách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công;khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điềuhành các hoạt động của Sở;

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở doChủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụdo Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo các quy định của pháp luật. Việcmiễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách đối vớiGiám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn,nghiệp vụ (gọi tắt là Phòng chuyên môn, nghiệp vụ) thuộc Sở Giáo dục và Đào tạotỉnh:

- Văn phòng.

- Thanh tra.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Phòng Tổ chức Cán bộ.

- Phòng Giáo dục Mầm non.

- Phòng Giáo dục Tiểu học.

- Phòng Giáo dục Trung học.

- Phòng Giáo dục Dân tộc.

- Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp.

- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáodục. b) Đơn vị sự nghiệp: - Trường Trung học phổ thông công lập: Huỳnh NgọcHuệ, Chu Văn An, Đỗ Đăng Tuyển, Nguyễn Duy Hiệu, Hoàng Diệu, Phạm Phú Thứ,Lương Thế Vinh, Trần Quý Cáp, Sào Nam, Lê Hồng Phong, Quế Sơn, Nguyễn Văn Cừ,Tiểu La, Nguyễn Thái Bình, Lý Tự Trọng, Trần Cao Vân, Lê Quý Đôn, Trần Văn Dư,Nguyễn Dục, Núi Thành, Cao Bá Quát, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh, Năm TràMy, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Khâm Đức, Nam Giang, Quang Trung, TâyGiang, chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú.

- Trường Trung học phổ thông bán công: Đại Lộc,Nguyễn Khuyến, Nguyễn Trãi, Nguyễn Hiền, Quế Sơn, Thái Phiên, Phan Bội Châu,Núi Thành.

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quảng Nam.

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệpcác huyện, thành phố: Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Quế Sơn, ThăngBình, Phú Ninh, Núi Thành, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các Trưởng phòng, PhóTrưởng phòng và các chức danh tương đương do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạoquyết định. Riêng Chánh Thanh tra Sở, trước khi bổ nhiệm phải có văn bản thoảthuận của Chánh Thanh tra tỉnh.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giámđốc, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các chức danh tương đương của các đơn vịtrực thuộc thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ củaUỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Biên chế

a) Biên chế hành chính là biên chế các tổ chứctham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nướcthuộc Sở, do Giám đốc Sở phân bổ trong tổng biên chế hành chính do UBND tỉnhgiao.

b) Biên chế sự nghiệp:

- Đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm mộtphần chi phí hoạt động hoặc đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toànbộ chi phí hoạt động, Giám đốc Sở quyết định phân bổ biên chế trong tổng số chỉtiêu biên chế được Uỷ ban nhân dân tỉnh định mức cho Sở.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chiphí hoạt động, Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng phương án tổ chức vàbiên chế trình Giám đốc Sở phê duyệt và triển khai thực hiện.

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí, sửdụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức danh chuyên môn,tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật vềcán bộ, công chức, viên chức.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Quyđịnh này và các văn bản pháp luật liên quan, ban hành Quy chế làm việc; chế độthông tin, báo cáo; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu của các tổchức chuyên môn giúp việc và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở để thực hiện tốtchức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phátsinh cần điều chỉnh hoặc bổ sung, sửa đổi; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủtrì phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liênquan thống nhất nội dung, gửi Giám đốc Sở Tư pháp thẩm định, trình Uỷ ban nhândân tỉnh xem xét, quyết định./.