ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2008/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 03 tháng 07 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CÁC LOẠI CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒIĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa ViệtNam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái địnhcư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 15/01/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quyđịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính Khánh Hòa tại Tờ trình số 1594/TTr-STC-VG ngày 25/6/2008 về đơn giá bồithường thiệt hại các loại cây trồng trên đất khi nhà nước thu hồi đất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèmtheo Quyết định này bảng đơn giá bồi thường thiệt hại các loại cây trồng trênđất khi Nhà nước thu hồi đất tại 5 phụ lục sau:

- Phụ lục 1: Đơn giá bồi thường đốivới cây trồng hàng năm.

- Phụ lục 2: Đơn giá bồi thường đốivới cây ăn quả và cây rừng trồng phân tán.

- Phụ lục 3: Đơn giá bồi thường đốivới cây trồng rừng tập trung.

- Phụ lục 4: Đơn giá hỗ trợ đối vớicây xanh, cây cảnh.

- Phụ lục 5: Một số quy định.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: Quyết định số 50/2005/QĐ-UBND ngày 06/6/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa về giá bồi thường thiệthại các loại cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 80/2006/QĐ-UBND ngày 06/10/2006 về việc bổ sung đơn giá bồi thường cây dó bầuvào Quyết định số 50/2005/QĐ-UBND ngày 06/6/2005.

Điều 3. Chánh văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố;Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VPUB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng