ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2008/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN BỔ NGUỒNVỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT KẾT DƯ CHUYỂN SANG NĂM 2009, TỈNH SÓC TRĂNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày26/11/2003;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Sóc Trăngsố 22/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tếxã hội năm 2009 và số 23/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 về dự toán thu ngân sáchnhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2009;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưvà Sở Tài chính, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổnguồn vốn xổ số kiếnthiết kết dư chuyển sang năm 2009, tỉnh Sóc Trăng theo biểu chi tiết đính kèmQuyết định này.

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, SởTài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục Thống kê phối hợp với các cơ quanchức năng có liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiệnvà thường xuyên báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Giámđốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục Thốngkê và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- Lưu: NC, VT.

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦUTƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009

(Nguồn vốn xổ số kiến thiết kết dư các năm qua)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND , ngày 12/12/2008của UBND tỉnh Sóc Trăng)

ĐVT: Triệu đồng.

STT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công - HT

Kế hoạch năm 2009

Ghi chú

TỔNG SỐ

47,650

I

NGÀNH VĂN HÓA THÔNG TIN

22,725

Dự án chuyển tiếp

21,825

1

Trung tâm truyền dẫn phát sóng

TPST

10Kw

2007-2009

600

2

Khu trung tâm Di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy

Mỹ Tú

21,5ha

2006-2009

4,400

3

Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Sóc Trăng

TPST

2.064m2

2008-2011

15,000

4

Hạ tầng Khu văn hóa Hồ Nước ngọt

TPST

17,9ha

2005-2009

1,825

Dự án khởi công mới

900

5

SLMB, sân đường nội bộ Bảo tàng tỉnh

TPST

SLMB 3.227m3; đường và sân

2009

900

II

NGÀNH THỂ DỤC THỂ THAO

13,000

Dự án chuyển tiếp

13,000

1

Nhà nghỉ vận động viên, tỉnh Sóc Trăng

TPST

21 phòng

2007-2009

4,000

2

Đường đua ghe Ngo

TPST

Khán đài 1700m2

2006-2009

6,000

3

Mái che sân luyện tập đa năng

TPST

DT mái che 1.812,8m2; Sơn mặt sân 1.710m2

2008-2009

3,000

III

NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

3,850

Dự án chuyển tiếp

3,850

1

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cù Lao Dung

CLD

5.403m2

2006-2009

2,000

2

Nghĩa trang nhân dân

Châu Thành

20ha

2006-2009

1,850

IV

DỰ PHÒNG

8,075

Thanh toán tồn đọng, bù trượt giá