UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2008/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 01 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNHVỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên mônthuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao vàDu lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Vănhóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Nội vụ (Tờ trình số 1215/TTr-SNV ngày 11tháng 8 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định về tổ chức và hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh KonTum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 51/2005/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức và hoạt động củaSở Văn hóa - Thông tin; Quyết định số 50/2006/QĐ-UB ngày 06 tháng 10 năm 2006của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức và hoạt động của Sở Thể dục - Thể thao tỉnhKon Tum.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủtịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNGCỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-UB ngày 01/09/ 2008 của Uỷ bannhân dân tỉnh Kon Tum)

Chương I:

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Điều 1. Vị trí và chức năng.

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịchlà cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Uỷ ban nhândân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về: văn hóa,gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí,mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) ở địa phương, các dịch vụ công thuộclĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷquyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịchcó tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lývề tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sựchỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Vănhoá, Thể thao và Du lịch.

3. Trụ sở của Sở Văn hoá, Thể thaovà Du lịch đóng tại thị xã Kon Tum.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quyhoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình pháttriển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; chương trình, biện pháptổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước; phân cấp quản lývà xã hội hoá trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ởđịa phương;

b) Dự thảo văn bản quy phạm phápluật quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức, đơnvị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó Phòng Văn hoá vàThông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, sau khi phối hợp và thống nhất vớiSở Thông tin và Truyền thông.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộcthẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về văn hóa, gia đình, thểdục, thể thao và du lịch;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sápnhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội đồngchuyên ngành về văn hoá, gia đình thể dục, thể thao và du lịch theo quy địnhcủa pháp luật.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chứcthực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đềán, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch.

4. Về di sản văn hoá:

a) Tổ chức thực hiện quy chế, giảipháp huy động, quản lý, sử dựng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị disản văn hoá tại địa phương sau khi được phê duyệt;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiệncác dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khiđược phê duyệt;

c) Tổ chức điều tra, phát hiện,thống kê phân loại và lập hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh;

d) Hướng dẫn thủ tục và cấp giấyphép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổchức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

đ) Tổ chức thực hiện kiểm kê, phânloại, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh thuộcđịa bàn tỉnh;

e) Thẩm định dự án cải tạo, xây dựngcác công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởngđến cảnh quan, môi trường của di tích;

g) Tổ chức việc thu nhận, bảo quảncác di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức cá nhân giao nộp và thu giữ ởđịa phương theo quy định của pháp luật;

h) Đăng ký và tổ chức quản lý divật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong phạm vi tỉnh; cấp giấy phép làm bản sao divật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân;

i) Quản lý, hướng dẫn tổ chức cáchoạt động bảo tồn, phát huy giá trị từ sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tínngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử tại địa phương.

5. Về nghệ thuật biểu diễn:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiệnphương án sắp xếp tổ chức các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lýcủa địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn củaBộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

b) Tổ chức thực hiện quy chế tổ chứcliên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trênđịa bàn tỉnh;

c) Thẩm định, cấp phép công diễnchương trình, tiết mục, vở diễn; chương trình biểu diễn thời trang ở trong nướcvà có yếu tố nước ngoài cho các đối tượng:

- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyênnghiệp, đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trangthuộc địa phương;

- Các tổ chức kinh tế - xã hội khitổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không bán vé tại nhà hàng, vũtrường;

- Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế,chính trị, văn hoá, xã hội không có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật cónhu cầu tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp có doanh thu nhằm mục đíchphục vụ công tác xã hội, từ thiện ở địa phương;

- Tổ chức kinh tế, chính trị, vănhoá, xã hội nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ ViệtNam đặt trụ sở chính tại địa phương.

d) Cho phép các đoàn nghệ thuật,diễn viên thuộc địa phương quản lý ra nước ngoài biểu diễn, các đoàn nghệthuật, diễn viên nước ngoài đến biểu diễn nghệ thuật tại địa phương; cấp phéptổ chức các cuộc thi hoa hậu tại địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phêduyệt;

đ) Tổ chức thực hiện việc cấp thẻhành nghề cho nghệ sĩ và diễn viên biểu diễn chuyên nghiệp theo phân cấp của BộVăn hoá, Thể thao và Du lịch;

e) Tổ chức thực hiện Quy chế quản lýviệc sản xuất, phát hành băng, đĩa ca nhạc và vở diễn.

6. Về điện ảnh:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch sửdụng ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếuphim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi,đồng bào dân tộc miền núi và lực lượng vũ trang;

b) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồngthẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhànước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

c) Cấp thu hồi giấy phép phổ biếnphim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnhthuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

d) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biếnphim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quyđịnh của pháp luật về điện ảnh;

đ) Kiểm tra việc phổ biến phim ởrạp, phản chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạtđộng văn hoá, vui chơi, giải trí công cộng;

e) Hướng dẫn tổ chức thực hiện vàkiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạtđộng điện ảnh khác tại địa phương.

7. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triểnlãm:

a) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồngnghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp tỉnh theo Quy chế xây dựng tượngđài, tranh hoành tráng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

b) Tổ chức thực hiện các hoạt độngmỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;

c) Cấp thu hồi, điều chỉnh giấyphép, kiểm tra và hướng dẫn hoạt động triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, nghệthuật sắp đặt, trình diễn các loại hình nghệ thuật đương đại và các triển lãmkhác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hoá, thể thao và du lịch; tổ chức cáccuộc thi ảnh nghệ thuật, liên hoan ảnh; quản lý việc sao chép tác phẩm mỹ thuậttại địa phương theo các Quy chế do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành;

d) Thẩm định, cấp phép thể hiện phầnmỹ thuật đối với các dự án xây dựng hoặc tu bổ, tôn tạo tượng đài, tranh hoànhtráng, công trình liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo uỷ quyền củaChủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và phân cấp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

8. Về quyền tác giả, quyền liên quanđối với tác phẩm văn học, nghệ thuật:

a) Tổ chức thực hiện các biện phápbảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực quyềntác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnhtheo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn,kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn tỉnh các quy định về cung cấp, hợp tác,đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quanđối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độnhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;

c) Thẩm định quyền tác giả, quyềnliên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhànước có thẩm quyền.

9. Về thư viện:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thôngtin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương chothư viện cấp tỉnh theo quy định;

b) Hướng dẫn việc đăng ký hoạt độngthư viện trong tỉnh theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đăng kýhoạt động đối với thư viện cấp tỉnh;

c) Hướng dẫn các thư viện trong tỉnhxây dựng quy chế tổ chức hoạt động trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hoá, Thểthao và Du lịch.

10. Về quảng cáo:

a) Thẩm định hồ sơ cấp, sửa đổi, bổsung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nướcngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyềnphê duyệt;

b) Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồigiấy phép quảng cáo trên bảng, biển, pa - nô, băng - rôn, màn hình đặt nơi côngcộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông,vật thể di động khác và các hình thức tương tự treo, đặt, dán, dựng ở ngoàitrời hoặc tại nơi công cộng trên địa bàn tỉnh;

c) Thanh tra, kiểm tra và xử lý theothẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phươngtiện quảng cáo (trừ báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm).

11. Về văn hoá quần chúng, văn hoádân tộc và tuyên truyền cổ động:

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quyhoạch thiết chế văn hoá cơ sở ở địa phương sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnhphê duyệt;

b) Hướng dẫn xây dựng quy chế tổchức và hoạt động của các thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn tỉnh trên cơ sởquy chế mẫu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

c) Hướng dẫn tổ chức các lễ hội;thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình,làng, cơ quan, đơn vị văn hoá trên địa bàn tỉnh;

d) Chủ trì, phối hợp với các sở,ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào "Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hoá"; chịu trách nhiệm Thường trực Ban chỉ đạo phongtrào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

đ) Tổ chức thực hiện và kiểm traviệc thực hiện chính sách văn hoá dân tộc bảo tồn, phát huy, phát triển các giátrị văn hoá vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàntỉnh;

e) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kếhoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế,văn hoá, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh;

g) Tổ chức hội thi, hội diễn nghệthuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệutuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xãhội trên địa bàn tỉnh;

h) Hướng dẫn và kiểm tra việc thựchiện Quy chế quản lý karaoke, vũ trường, Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi,hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hoá khác tại địa phương;

i) Quản lý hoạt động sáng tác và phổbiến tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật.

12. Về gia đình:

a) Tổ chức thực hiện và kiểm traviệc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyềnbình đẳng và chống bạo lực trong gia đình;

b) Tuyên truyền, giáo dục giá trịđạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam;

c) Tổ chức thu thập, lưu trữ thôngtin về gia đình.

13. Về thể dục, thể thao cho mọingười:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiệnquy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở địa phương saukhi được phê duyệt;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kếhoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể đục, thểthao sau khi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

c) Chủ trì phối hợp với tổ chức xãhội nghề nghiệp về thể thao vận động mọi người tham gia phát triển phong trào thểdục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sởthích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;

d) Xây dựng hệ thống giải thi đấu,kế hoạch thi đấu và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quầnchúng cấp tỉnh;

đ) Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lýnhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí trong các điểm vui chơi,khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hoá thể thao trên địa bàn tỉnh;

e) Chủ trì, phối hợp với các tổchức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyếttật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạtđộng thể dục, thể thao;

g) Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểudiễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khoẻtruyền thống;

h) Hướng dẫn, kiểm tra việc côngnhận gia đình thể thao trên địa bàn tỉnh;

i) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đàotạo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiệngiáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lựclượng vũ trang tại địa phương.

14. Về thể thao thành tích cao vàthể thao chuyên nghiệp:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyểnchọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thểthao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện Đại hội Thể dụcthể thao cấp tỉnh, các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi đượccấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;

c) Tổ chức thực hiện chế độ đặc thùđối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt độngthi đấu thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quyđịnh của pháp luật;

d) Tổ chức kiểm tra các điều kiệnkinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanhhoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thểthao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt độngthể thao theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện quyết định phong cấpcho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lýcủa Sở.

15. Về du lịch:

a) Tổ chức công bố quy hoạch sau khiđược phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện điều tra, đánhgiá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo Quy chếcủa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

c) Thực hiện các biện pháp để bảovệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môitrường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch của tỉnh;

d) Tổ chức lập hồ sơ đề nghị côngnhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương;công bố sau khi có quyết định công nhận;

đ) Cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại,gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp dulịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phâncấp, uỷ quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

e) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp cóthẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cửa các doanh nghiệp trênđịa bàn tỉnh theo quy định cửa pháp luật;

g) Quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, cănhộ du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắmtrại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú dulịch khác;

h) Thẩm định và cấp biển hiệu đạttiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khudu lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch;

i) Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thuhồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viêntheo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

k) Xây dựng kế hoạch, chương trìnhxúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện,hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt.

16. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơquan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạtđộng vi phạm pháp luật về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

17. Thẩm định, tham gia thẩm địnhcác dự án đầu tư, phát triển liên quan đến văn hoá, thể dục, thể thao và dulịch trên địa bàn tỉnh.

18. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quảnlý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân;hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ vềlĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của phápluật.

19. Hướng dẫn, kiểm tra việc thựchiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập vềvăn hoá, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

20. Tham mưu với Ủy ban nhân dântỉnh về việc tổ chức các lễ hội văn hoá, thể thao, du lịch quy mô cấp tỉnh.

21. Thực hiện hợp tác quốc tế tronglĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của phápluật và sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

22. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụvề văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với Phòng Văn hoá vàThông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

23. Tổ chức nghiên cứu, ứng dựngtiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ côngtác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở.

24. Kiểm tra, thanh tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý các vi phạm pháp luật vềvăn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luậthoặc phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

25. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấnluyện đối với các tài năng văn hoá nghệ thuật và thể dục thể thao; đào tạo, bồidưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động tronglĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

26. Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của văn phòng, thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơnvị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chínhsách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chứcthuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy bannhân dân tỉnh.

27. Quản lý tài chính, tài sản đượcgiao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phâncấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

28. Thực hiện công tác thông tin,báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quyđịnh với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

29. Thực hiện các nhiệm vụ khác doỦy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế.

1. Tổ chức bộ máy của Sở gồm có:Giám đốc, các Phó giám đốc, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ giúp việc cho Giámđốc và các đơn vị trực thuộc Sở.

a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụthuộc Sở:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Nghiệp vụ văn hóa;

- Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa vàGia đình;

- Phòng Nghiệp vụ thể dục, thể thao;

- Phòng Nghiệp vụ Du lịch;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Di sản văn hóa;

b) Các đơn vị sự nghiệp:

- Bảo tàng tỉnh;

- Thư viện tỉnh;

- Trung tâm Văn hoá triển lãm tỉnh;

- Đoàn nghệ thuật;

- Trung tâm Phát hành phim và Chiếubóng;

- Trung tâm huấn luyện và Thi đấuthể dục thể thao.

Các đơn vị sự nghiệp có tư cách phápnhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Biên chế: Biên chế của Sở baogồm: Biên chế quản lý hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp được Ủy bannhân dân tỉnh giao chỉ tiêu.

a) Biên chế quản lý hành chính nhànước: Được giao cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

b) Biên chế sự nghiệp: Được giao chocác đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Điều 4. Thành lập, chia tách, sápnhập, giải thể các tổ chức thuộc Sở.

Việc thành lập, chia tách, sáp nhập,giải thể các tổ chức nêu tại Điều 3, Quy định này thực hiện theo đúng quy địnhhiện hành.

Điều 5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cáchchức.

1. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cáchchức Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêuchuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành và theoquy định của pháp luật.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cáchchức đối với các chức vụ lãnh đạo thuộc Sở thực hiện theo quy định về phân cấpquản lý công tác tổ chức, cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định củapháp luật.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giámđốc Sở.

Giám đốc Sở là thủ trưởng của cơquan chịu trách nhiệm cá nhân trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dântỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ các mặtcông tác của ngành trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Sở có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện cácnhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quy định này đảm bảo kịp thời và hiệu quả, đồngthời chịu trách nhiệm trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tạimỗi kỳ họp theo luật định.

2. Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụngcó hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tài chính; tài sản; vật tư;tài liệu... của ngành theo quy định hiện hành.

3. Thực hiện tốt chính sách chăm lođời sống vật chất và tinh thần, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cánbộ, công chức, viên chức cơ quan.

4. Là chủ tài khoản của cơ quan.

5. Chỉ đạo các phòng chuyên mônnghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đượcphân công.

6. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh banhành một số văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của nhà nước về lĩnh vựcvăn hoá, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn. Ban hành các văn bản hướngdẫn về chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực được giao theo đúng thẩm quyền quyđịnh.

7. Phối hợp với các ngành, các cấpcó liên quan thu thập tài liệu báo cáo, thông tin cần thiết phục vụ cho côngtác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn.

8. Quyết định theo thẩm quyền quảnlý hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của phápluật những văn bản về lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch của các ngành, tráipháp luật hoặc không còn phù hợp theo quy định của pháp luật.

9. Ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở giảiquyết các công việc của Sở khi Giám đốc đi vắng.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn củacác Phó Giám đốc Sở.

1. Giúp việc cho Giám đốc, chịutrách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công;tham gia ý kiến với Giám đốc về công việc chung của cơ quan.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn củaGiám đốc Sở khi Giám đốc Sở uỷ quyền. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giámđốc Sở được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

3. Được chủ tài khoản uỷ quyền đăngký chữ ký tại Kho bạc Nhà nước.

Chương II:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐIQUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Chế độ làm việc.

1. Về xây dựng kế hoạch, chươngtrình công tác:

- Trên cơ sở đường lối, chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chương trình công tác của Tỉnh uỷ,Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; SởVăn hoá, Thể thao và Du lịch tiến hành cụ thể hoá chương trình, kế hoạch côngtác cho từng thời kỳ phù hợp với quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng nội dung kế hoạch vàchương trình công tác hàng tháng, quý, sáu tháng và năm để tổ chức triển khaithực hiện.

2. Giải quyết công việc:

- Những công việc thuộc chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, nếu pháp luật đã quy định thời gian giải quyết thìphải giải quyết xong trong thời gian đó; đối với những việc pháp luật không quyđịnh thời hạn giải quyết, Giám đốc Sở phải tổ chức giải quyết và trả lời cho cơsở, tổ chức, công dân trên tinh thần cải cách hành chính. Trường hợp chưa giảiquyết hoặc không giải quyết thì phải có văn bản nêu rõ lý do cho cơ sở, tổ chứcvà công dân biết.

- Những vấn đề thuộc thẩm quyền củaỦy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở có văn bảntrình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đúng trình tự, thủtục theo quy định. Nếu công việc liên quan đến nhiều ngành, Giám đốc Sở chủ trìvà trao đổi thống nhất bằng văn bản với các ngành trước khi trình Ủy ban nhândân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Chế độ soạn thảo, trình ký và banhành văn bản:

- Việc soạn thảo văn bản phải thựchiện đúng theo quy trình, thể thức văn bản. Nội dung văn bản phải rõ ràng, cụthể và không trái với quy định của pháp luật. Ban hành văn bản phải đến đúngđối tượng thi hành trong văn bản. Văn bản chỉ được ban hành sau khi đã kiểm travà văn thư đã vào sổ theo dõi.

- Đối với văn bản thuộc thẩm quyềncủa Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở phải thựchiện đảm bảo các thủ tục theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với văn bản thuộc thẩm quyềncủa Giám đốc Sở: Việc ký và ban hành văn bản do Giám đốc Sở chịu trách nhiệm vềnội dung và thể thức văn bản. Các Phó Giám đốc Sở khi được Giám đốc uỷ quyền kývà ban hành các văn bản phải chịu trách nhiệm về nội dung và hình thức văn bảntrước Giám đốc Sở.

4. Chế độ thông tin, báo cáo:

- Hàng tháng, quý, 06 tháng, năm,Giám đốc Sở báo cáo tình hình triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịchtrên địa bàn tỉnh với Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng thời gian quy định.

- Khi đi công tác ngoài tỉnh, Giámđốc Sở phải báo cáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh trước 03 ngày, trường hợp độtxuất thì phải báo cáo ngay trước khi đi công tác để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dântỉnh cho ý kiến.

- Khi có vấn đề đột xuất nảy sinhvượt quá thẩm quyền, Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo ngay với cấp có thẩmquyền để xem xét, chỉ đạo và xử lý kịp thời.

Điều 9. Mối quan hệ công tác.

1. Đối với Tỉnh uỷ: Chịu sự lãnhđạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ (qua Ban cán sự Đảng UBND tỉnh) và báo cáo những vấnđề về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch phát sinh vượt quá thẩm quyền đểxin ý kiến chỉ đạo.

2. Đối với Hội đồng nhân dân, Uỷ bannhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chịu sự giám sát của Hội đồng nhândân tỉnh trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân có liênquan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàndiện của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và cácmặt công tác được giao.

- Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểmtra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Đối với các Ban của Tỉnh uỷ, Uỷban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể, tổ chức xã hội của tỉnh:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchphối hợp với các Ban của Tỉnh uỷ trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng,Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh uỷ về công tác văn hóa, thể thao vàdu lịch. Thông qua các Ban của Tỉnh uỷ, định kỳ báo cáo hoặc báo cáo đột xuấtvới Tỉnh uỷ về lĩnh vực công tác được giao.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchphối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội để vậnđộng cán bộ, công chức trong cơ quan, trong Ngành tham gia phong trào thi đuanhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cũng như các hoạt động khác của đoànthể theo quy định của Điều lệ, là sự phối hợp chặt chẽ các nội dung có liênquan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

4. Đối với các sở, ban, ngành cóliên quan:

Là mối quan hệ phối hợp trong việctriển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, các quyết định, cácchương trình, dự án của Nhà nước về công tác văn hoá, thể thao và du lịch.

5. Đối với UBND các huyện, thị xã:

Là mối quan hệ quản lý ngành và quảnlý theo lãnh thổ về công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình. Sở hướngdẫn, chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ đối với phòng Văn hoá và Thông tincủa các huyện, thị xã.

6. Đối với Doanh nghiệp nhà nước: Sởgiúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý về chuyên môn nghiệp vụđối với các Doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch vàgia đình trên địa bàn.

Chương III:

KHEN THƯỞNG- XỬ LÝ VIPHẠM

Điều 10. Cán bộ, công chức, viênchức ngành văn hoá, thể thao và du lịch hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao,chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước và Quy định này thì được khenthưởng theo chế độ hiện hành.

Điều 11. Cán bộ, công chức, viên chức ngànhvăn hoá, thể thao và du lịch không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc vi phạmcác quy định của pháp luật, vi phạm Quy định này thì tuỳ theo mức độ có thể xửlý kỷ luật, xử lý hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương IV:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Dulịch căn cứ vào Quy định này và các văn bản có liên quan để quy định nhiệm vụcụ thể và lề lối làm việc giữa các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sựnghiệp thuộc Sở.

Điều 13. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Dulịch có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện quy định. Trong quá trìnhthực hiện có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời báocáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định./.