ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 39/2008/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN THU MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THEO QUY ĐỊNHTẠI CHỈ THỊ SỐ 24/2007/CT-TTG NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNHPHỦ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căncứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệphí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Công văn số 2091/BTC-CST ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tài chínhtriển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 củaThủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực phí, lệ phí;
Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại công văn số 77/HĐND-TT ngày 02 tháng 5 năm 2008;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2658/STC-NS ngày 17 tháng 3 năm2008 về việc đề nghị miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo Chỉ thị số24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Thực hiện miễn thu các khoản phí,lệ phí sau:

1.Lệ phí hộ tịch: Miễn thu lệ phí hộ tịch theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộtịch, gồm các việc khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo mức thu củaQuyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dânthành phố như sau:

+Miễn thu lệ phí đăng ký khai sinh, bao gồm đăng ký khai sinh đúng hạn, đăng kýkhai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh.

+Miễn thu lệ phí đăng ký kết hôn, bao gồm đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kếthôn (không kể trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài).

+Miễn thu lệ phí đăng lý khai tử, bao gồm đăng ký khai tử đúng hạn, đăng ký khaitử quá hạn, đăng ký lại việc khai tử.

+Miễn thu lệ phí đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14tuổi, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi đối tượng.

2.Lệ phí hộ khẩu, chứng minh nhân dân:

+Miễn thu lệ phí cấp sổ hộ khẩu lần đầu, cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn,tách sổ hộ khẩu.

+Miễn thu khi cấp mới giấy chứng minh nhân dân, bao gồm cả trường hợp cấp chứngminh nhân dân do hết hạn sử dụng.

3.Lệ phí địa chính: Miễn thu lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanhnông, lâm, ngư nghiệp) tại các xã thuộc các huyện Hóc Môn, Củ Chi, BìnhChánh, Nhà Bè và Cần Giờ (không kể trường hợp cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất).

4.Miễn thu phí an ninh trật tự và phí phòng, chống thiên tai.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp,Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng CụcThuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cácphường – xã – thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Thường trực thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Thường trực UBND thành phố;
- Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Các sở - ban – ngành và Đoàn thể TP;
- VPHĐ-UB: các PVP;
- Phòng TCTMDV, PCNC, ĐTMT, CNN, THKH, TTCB;
- Lưu: VT, (TM/Cg) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng