ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2011/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH TỶ LỆ (%) CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA NHÀ ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ÁP DỤNG TRÊNĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày29/11/2005;

Căn cứ Pháp lệnh phí và Lệ phísố 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 08 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Luật Quản lý Thuế và cácNghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định tỷ lệ (%)chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnhSóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Phạm vi áp dụng:

Quyết định này quy định tỷ lệ (%)chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnhSóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng:

Tất cả các cơ quan, tổ chức, cánhân thuộc đối tượng nộp lệ phí trước bạ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân cóliên quan đến việc thu, nộp, quản lý lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

3. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lạicủa nhà để tính lệ phí trước bạ:

a) Kê khai nộp lệ phí trước bạ lần đầuđối với nhà có thời gian đã sử dụng dưới 5 năm: 100%.

b) Kê khai nộp lệ phí trước bạ lần đầuđối với nhà có thời gian đã sử dụng từ 5 năm trở lên thì áp dụng tỷ lệ (%) chấtlượng còn lại của nhà có thời gian đã sử dụng tương ứng theo hướng dẫn tại điểmc khoản này.

c) Kê khai nộp lệ phí trước bạ từ lầnthứ 2 trở đi:

Thời gian sử dụng

Nhà biệt thự (%)

Nhà cấp I (%)

Nhà cấp II (%)

Nhà cấp III (%)

Nhà cấp IV (%)

Dưới 5 năm

95

90

90

80

80

Từ 5 năm đến 10 năm

85

80

80

65

65

Từ 10 năm đến 20 năm

70

60

55

35

35

Từ 20 năm đến 50 năm

50

40

35

25

25

Trên 50 năm

30

25

25

20

20

Thời gian đã sử dụng của nhà được tínhtừ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàn giao nhà (hoặc đưa vào sử dụng) đếnnăm kê khai, nộp lệ phí trước bạ của nhà đó. Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứxác định được năm xây dựng nhà thì theo năm mua nhà hoặc nhận nhà.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân, thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: TH, KT, VX, XD, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp