ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 39/2011/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 22 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) CHI PHÍ KHOÁN CHO VIỆC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANGVẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU SUNG CÔNG QUỸ DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG BÁNĐẤU GIÁ TÀI SẢN CẤP HUYỆN, TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, CƠ QUAN CỦANGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạmhành chính ngày 01 tháng 7 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sungmột số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểmcủa tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng Bán đấu giátài sản;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tang vật viphạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu đượctừ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính;

Căn cứ Thông tư số 139/2011/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số12/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lýtang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý sốtiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do viphạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hànhQuy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí trên địabàn tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 440/TTr-STC ngày 09 tháng 11 năm 2011 về việc quy định tỷlệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phươngtiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính của Hội đồng Bán đấu giátài sản cấp huyện, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và cơ quan của ngườira quyết định tịch thu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy địnhtỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phươngtiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính của Hội đồng Bán đấu giátài sản cấp huyện, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, cơ quan của người raquyết định tịch thu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việctổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nướcdo vi phạm hành chính là 5%/giá trị của tài sản, hàng hóa bán được theo phâncấp quản lý về ngân sách nhà nước và được áp dụng chung cho tất cả các cuộc bánđấu giá;

2. Hội đồng Bán đấu giá tài sản cấphuyện, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, cơ quan của người ra quyết địnhtịch thu được chủ động sử dụng chi phí được khoán để chi cho các nội dung theoquy định tại Thông tư số 137/2010/TT-BTC và không vượt quá mức khoán quy địnhtại Quyết định này;

3. Cuối năm ngân sách, Hội đồng Bánđấu giá tài sản cấp huyện, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, cơ quan củangười ra quyết định tịch thu thực hiện quyết toán chi phí thực tế cho việc tổchức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước dovi phạm hành chính trong năm theo quy định hiện hành. Trường hợp số chi theo quyếttoán thực tế nhỏ hơn so với chi phí khoán thì số chênh lệch thừa xử lý như sau:

a) Đối với Hội đồng Bán đấu giá tàisản cấp huyện, cơ quan của người ra quyết định tịch thu thực hiện nộp ngân sáchnhà nước;

b) Đối với Trung tâm Dịch vụ bánđấu giá tài sản được xử lý theo cơ chế tài chính hiện hành áp dụng với đơn vị sựnghiệp công lập.

4. Sở Tài chính, Phòng Tài chính- Kế hoạch cấp huyện quản lý tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước có tráchnhiệm quyết toán khoản chi phí thực tế cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tangvật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính trong năm củaHội đồng Bán đấu giá tài sản cấp huyện, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sảnhoặc cơ quan của người ra quyết định tịch thu theo đúng quy định tại Khoản 3,Điều 1, Thông tư số 139/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao trách nhiệm choGiám đốc (Thủ trưởng) các sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Y tế, Tư pháp, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nướcKiên Giang hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Y tế, Tư pháp, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạcNhà nước Kiên Giang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Nam