ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2011/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 8 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỂM A, KHOẢN 2 ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNHSỐ 05/2009/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 02 NĂM 2009 CỦA UBND TỈNH HẬU GIANG QUY ĐỊNHCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệmvụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xãhội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giámđốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Điểm a, Khoản 2 Điều 3 Quyết định số05/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2009 của UBND tỉnhquy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Lao động - Thương binh vàXã hội tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

a) Tổ chứctham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Phòng Bình đẳng giới.”

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày,kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng cơ quan, banngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố các cơ quan, đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ LĐTB&XH;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản );
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VP.TU, các Ban đảng;
- UBMTTQ, các Đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh; cổng Thông tin điện tử tỉnh ;
- Sở Tư pháp (Phòng Văn bản);
- Lưu: VT.HK
D\2011

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh