ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2011/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUY TRÌNH THANH TRA CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀTIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHKHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáonăm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004và 2005;

Căn cứ Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thực hiện một số điềucủa Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtKhiếu nại, tố cáo;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tratỉnh tại Công văn số 410/TTr-NV1 ngày 28 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy định Quy trình thanh tra chấp hành pháp luật vềtiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnhKhánh Hòa.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành;Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn vàcác cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các Tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Các Ban đảng thuộc Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Báo Khánh Hòa, Đài PTTH Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Website tỉnh;
- Lưu: VT, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

QUY ĐỊNH

QUY TRÌNH THANH TRA CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN, XỬLÝ ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 06/12/2011 củaUBND tỉnh Khánh Hòa)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy trình này quy định về trình tự,thủ tục và nội dung các bước tiến hành một cuộc thanh tra chấp hành pháp luật vềtiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnhKhánh Hòa bao gồm: Chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra và kết thúc thanhtra.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng đối với Thủtrưởng các cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước,Đoàn thanh tra do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước hoặc Thủ trưởng cơ quanthanh tra nhà nước thành lập để thực hiện nhiệm vụ thanh tra chấp hành pháp luậtvề tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 2.Nguyên tắc thực hiện

1. Hoạt động thanh tra việc chấphành pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáophải tuân thủ các quy định hiện hành và các quy định của Quy trình này.

2. Thanh tra chấp hành pháp luật vềtiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo phải tôn trọng sựthật khách quan, dân chủ, kịp thời.

3. Tùy theo yêu cầu thanh tra vàtình hình quản lý của đối tượng thanh tra, người ra quyết định thanh tra lựa chọnnội dung thanh tra để tiến hành thanh tra.

Điều 3. Thẩmquyền thanh tra

1. UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh thanhtra đối với sở, ban ngành và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thịxã, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện).

2. UBND cấp huyện; Thanh tra huyện,thị xã, thành phố (sau đây gọi là Thanh tra huyện) thanh tra đối với phòng, bantrực thuộc cấp huyện; UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc.

3. Giám đốc sở, Thanh tra sở thanhtra đối với các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của sở.

Điều 4. Đối tượngthanh tra, cơ quan, đơn vị được thanh tra

1. Đối tượng thanh tra là sở, ban,ngành và cấp tương đương (gọi tắt là cấp sở) là: Giám đốc sở, Văn phòng sở; Cánbộ tiếp công dân, Thanh tra sở; một số phòng, ban chuyên môn của Sở và một sốđơn vị trực thuộc sở, theo kế hoạch thanh tra của Trưởng Đoàn thanh tra.

2. Đối tượng thanh tra là UBND cấphuyện gồm: Chủ tịch UBND huyện; Văn phòng UBND huyện, Trụ sở Tiếp công dân;Thanh tra cấp huyện; một số đơn vị cấp phòng; một số UBND cấp xã theo kế hoạchthanh tra của Trưởng Đoàn thanh tra.

3. Đối tượng thanh tra là UBND xã,phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) gồm: Chủ tịch UBND cấp xã, Văn phòng UBNDxã, cán bộ tiếp công dân; một số đơn vị cấp thôn theo kế hoạch thanh tra củaTrưởng Đoàn thanh tra.

Điều 5. Nộidung thanh tra

Nội dung thanh tra chấp hành phápluật về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo gồm:

1. Thanh tra công tác tiếp công dângồm: Tiếp công dân thường xuyên; tiếp công dân định kỳ; điều kiện, trang thiếtbị phục vụ công tác tiếp công dân; việc ban hành nội quy; việc tiếp nhận, phânloại, xử lý và ghi chép theo dõi, cập nhật đơn thư; việc thực hiện trình tự, thủtục tiếp công dân, xử lý đơn thư và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; côngtác lưu trữ hồ sơ.

2. Thanh tra công tác thụ lý đơn,tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo gồm: Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn,đôn đốc các đơn vị trực thuộc; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếunại, tố cáo; công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về tiếp công dân, tiếp nhận,thụ lý đơn và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành chế độ báocáo; công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong việc thực hiện Luật Khiếunại, tố cáo.

3. Thanh tra trách nhiệm của Thủtrưởng đơn vị trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực hiện quyềnthanh tra về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Thanh tra việc thực hiện các quyếtđịnh giải quyết khiếu nại, các kết luận và xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật;các kết luận tiếp công dân của Giám đốc sở, ngành và UBND các cấp; tình hìnhchuyển biến ở đơn vị, địa phương được thanh tra.

5. Thanh tra việc thực hiện các kếtluận, chỉ đạo việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài đã có ý kiến chỉ đạocủa cơ quan có thẩm quyền. Việc thực hiện các biện pháp tháo gỡ vướng mắc với mộtsố vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Điều 6. Thời hạnthanh tra

1. Cuộc thanh tra chấp hành pháp luậtdo Thanh tra tỉnh tiến hành không quá 45 ngày. Trường hợp phức tạp thì có thểkéo dài, nhưng không quá 70 ngày;

2. Cuộc thanh tra chấp hành pháp luậtdo Thanh tra huyện, Thanh tra sở tiến hành không quá 30 ngày; ở miền núi, biêngiới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn thanh tra có thểkéo dài, nhưng không quá 45 ngày.

3. Thời hạn của cuộc thanh tra đượctính từ ngày công bố quyết định thanh tra đến ngày kết thức việc thanh tra tạinơi được thanh tra. Không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định.

4. Việc kéo dài thời hạn thanh traquy định tại khoản 1 Điều này do người ra quyết định thanh tra quyết định.

Chương 2.

QUY TRÌNH THANH TRA CHẤPHÀNH PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

MỤC 1. CHUẨN BỊTHANH TRA

Điều 7. Khảosát để ra quyết định thanh tra

Thực hiện Mục 3, Chương VI Nghị định86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Khảo sát trước khi ra quyết địnhthành lập Đoàn thanh tra.

a) Cơ quan thanh tra nhà nước cótrách nhiệm thường xuyên thu thập thông tin về việc thực hiện chính sách, phápluật, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi thẩm quyềnthanh tra để phục vụ quản lý nhà nước về công tác thanh tra và hoạt động thanhtra. Việc thu thập thông tin được tiến hành thông qua các hình thức: Quản lýnhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống thamnhũng; thu thập, phân tích, đánh giá thông tin từ báo chí; các cơ quan, tổ chức,cá nhân; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi thẩm quyền thanh tracung cấp thông tin, báo cáo bằng văn bản và cử công chức thu thập thông tin củacơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi thẩm quyền thanh tra;

b) Việc cử công chức thu thập thôngtin của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi thẩm quyền thanh tra để phục vụcho việc ra quyết định thanh tra được thực hiện khi Thủ trưởng cơ quan quản lýnhà nước giao tiến hành thanh tra đột xuất đối với những vụ việc phức tạp, đặcbiệt phức tạp. Việc thu thập thông tin thông qua Giấy giới thiệu hoặc quyết địnhcủa cơ quan thanh tra nhà nước cử công chức thu thập thông tin;

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân cótrách nhiệm báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin về tình hình chấp hànhchính sách, pháp luật, thực hiện nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của cơ quanthanh tra nhà nước hoặc theo yêu cầu của công chức được cử thu thập thông tinvà phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của báocáo và thông tin, tài liệu đó;

d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân đượcyêu cầu cung cấp thông tin có quyền từ chối cung cấp thông tin không thuộc phạmvi nhiệm vụ được giao; có quyền tố cáo, khiếu nại đối với hành vi trái pháp luậtcủa công chức tiến hành thu thập thông tin, tài liệu;

e) Kết thúc việc thu thập thôngtin, công chức được cử thu thập thông tin phải báo cáo bằng văn bản về việc thựchiện nhiệm vụ được giao. Báo cáo kết quả thu thập thông tin phải có các nộidung được giao thu thập, trong đó có nhận định về những dấu hiệu sai phạm (nếucó), đề xuất những nội dung cần thanh tra và cách thức tổ chức thực hiện; cácthông tin liên quan đến những nội dung dự kiến thanh tra.

2. Khảo sát sau khi ra quyết địnhthành lập Đoàn thanh tra

Đối với cuộc thanh tra theo kế hoạchnăm đã được Thủ trưởng cùng cấp phê duyệt thì không tổ chức khảo sát. Trường hợpphải tổ chức khảo sát bổ sung thì người ra quyết định thanh tra xem xét, quyếtđịnh.

3. Thời gian khảo sát tối đa khôngquá 15 ngày làm việc, tính từ ngày bắt đầu khảo sát. Người được giao nhiệm vụkhảo sát, nắm tình hình có trách nhiệm tổng hợp, phân tích, đánh giá các thôngtin thu thập được, lập báo cáo gửi người giao nhiệm vụ khảo sát. Báo cáo bao gồmmột số nội dung chính sau:

a) Khái quát chung thực trạng củađơn vị là đối tượng thanh tra; mô hình tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị trong công tác tổ chức tiếp công dân, xửlý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

b) Thông tin về số lượng đơn thưkhiếu nại, tố cáo phát sinh ở một thời điểm nhất định; số vụ việc thuộc thẩmquyền giải quyết và kết quả giải quyết; số vụ việc có tính chất phức tạp, số vụviệc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng kéo dài; đánh giá bước đầu những ưu khuyếtđiểm, nguyên nhân tồn tại trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; số lượngđơn thư vượt cấp trong từng thời kỳ và quá trình phân loại, hướng dẫn của đơn vịđược kiểm tra;

c) Nhận định, đánh giá chung và đềxuất những nội dung cần thanh tra.

4. Đối với các cuộc thanh tra độtxuất

Căn cứ tình hình vi phạm pháp luậttrong việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo được phát hiệnqua tin báo, thông tin đại chúng hoặc qua công tác quản lý nhà nước phục vụ choyêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thì Thủ trưởng cùng cấp ra quyết định thanh tra,thành lập Đoàn thanh tra mà không phải tổ chức khảo sát.

Điều 8. Banhành quyết định thanh tra

1. Căn cứ kết quả khảo sát, nắmtình hình (nếu có) và Chương trình, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, thủtrưởng cơ quan quản lý nhà nước, thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước quyết địnhthanh tra và giao trách nhiệm cho người dự kiến làm trưởng đoàn soạn thảo Quyếtđịnh thanh tra.

2. Quyết định thanh tra phải có cácnội dung:

a) Căn cứ pháp lý để thanh tra;

b) Phạm vi, đối tượng, nội dung,nhiệm vụ thanh tra;

c) Thời hạn thanh tra;

d) Trưởng đoàn thanh tra, Thanh traviên và các thành viên khác của Đoàn thanh tra;

e) Phân công người giám sát Đoànthanh tra hoặc giao bộ phận, phòng nghiệp vụ có trách nhiệm tham mưu cử ngườigiám sát. Trường hợp không có nội dung này thì không ghi.

2. Chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngàyký quyết định thanh tra, phải gửi quyết định thanh tra đến đối tượng thanh tra,trừ trường hợp thanh tra đột xuất; cơ quan, đơn vị có cán bộ tham gia Đoànthanh tra; các thành viên Đoàn thanh tra và người được phân công giám sát hoạtđộng Đoàn thanh tra; lưu hồ sơ thanh tra.

Điều 9. Xây dựngkế hoạch thanh tra

1. Trong thời hạn 03 ngày, kể từngày ký quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng kếhoạch thanh tra trình người ra quyết định thanh tra phê duyệt.

Kế hoạch thanh tra phải nêu rõ mụcđích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thanh tra và tiến độ thực hiện; những cơquan, đơn vị được thanh tra; phương tiện, thiết bị, kinh phí và những điều kiệnvật chất cần thiết khác phục vụ cho hoạt động của Đoàn thanh tra. Việc giao Trưởngđoàn thanh tra xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra.

2. Kế hoạch thanh tra gửi đến ngườira quyết định thanh tra, các thành viên trong Đoàn thanh tra và người được phâncông giám sát hoạt động Đoàn thanh tra; lưu hồ sơ thanh tra.

3. Trưởng đoàn thanh tra tổ chức họpĐoàn thanh tra để phổ biến kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt; bàn cácbiện pháp để thực hiện kế hoạch; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Đoànthanh tra.

4. Các thành viên Đoàn thanh tra cótrách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh tra theo nhiệm vụ được phân công và báo cáovới Trưởng đoàn thanh tra.

Điều 10. Xây dựngđề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo

1. Căn cứ nội dung thanh tra, kế hoạchtiến hành thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm phân công thành viêntrong Đoàn thanh tra hoặc trực tiếp xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanhtra báo cáo.

2. Đề cương yêu cầu đối tượng thanhtra báo cáo phải bằng văn bản; trong đó nêu rõ nội dung, hình thức, thời gianbáo cáo và phải được gửi cho đối tượng thanh tra trước khi công bố quyết địnhthanh tra 7 ngày.

3. Nội dung đề cương yêu cầu đối tượngthanh tra báo cáo tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Phản ánh và đánh giá thực trạngtình hình tiếp công dân, xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vịtrong kỳ thanh tra;

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổchức việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

c) Những khó khăn, vướng mắc trongviệc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại,tố cáo và các đề xuất kiến nghị, những giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả củacông tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo

d) Nêu cụ thể bằng số liệu theodanh sách thống kê.

Điều 11.Nguyên tắc làm việc của Đoàn thanh tra

1. Khi tiến hành thanh tra, cácthành viên của Đoàn thanh tra có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấpthông tin và giải trình các vấn đề có liên quan. Việc thu thập hồ sơ và đăng kýlàm việc với các cán bộ, công chức của đơn vị phải được Trưởng đoàn thanh trachấp nhận về nội dung và lịch làm việc. Đối với những nội dung quan trọng, Trưởngđoàn phải trực tiếp làm việc với Thủ trưởng của đơn vị.

2. Quá trình triển khai nhiệm vụĐoàn thanh tra phải tuân thủ quy chế hoạt động Đoàn thanh tra hiện hành; chấphành nghiêm nội quy hoạt động của Đoàn thanh tra; thực hiện 05 Điều kỷ luật đốivới cán bộ, Thanh tra viên. Việc tiếp xúc và làm việc với đối tượng thanh traphải thực hiện tại công sở.

3. Đối với những sai phạm phát hiệnqua thanh tra phải kịp thời xử lý hoặc báo cáo người ra quyết định thanh tra xửlý theo thẩm quyền. Nội dung và kết quả làm việc phải được lập biên bản; đượcký giữa Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được thanh tra với Trưởng đoàn thanh tra hoặcthành viên của Đoàn thanh tra.

4. Thực hiện đúng nội dung của kếhoạch thanh tra; báo cáo tiến độ thanh tra; sửa đổi, bổ sung kế hoạch thanh trakhi có chỉ đạo; ghi nhật ký thanh tra; kết thúc thanh tra theo đúng thời hạn;chịu trách nhiệm về kết quả thanh tra nước ngoài ra quyết định thanh tra.

MỤC 2. TIẾN HÀNHTHANH TRA

Điều 12. Thôngbáo việc công bố quyết định thanh tra

1. Quyết định thanh tra phải đượccông bố chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày ký quyết định thanh tra.

2. Trưởng đoàn thanh tra có tráchnhiệm thông báo đến đối tượng thanh tra biết thời gian công bố, thành phần dự họp,nội dung buổi họp công bố.

3. Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổicông bố quyết định thanh tra, nêu rõ mục đích, yêu cầu và cách thức làm việc củaĐoàn; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; lịch làm việc và những nộidung khác có liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.

4. Buổi công bố quyết định thanhtra phải được lập biên bản. Biên bản công bố được lưu giữ trong hồ sơ thanh travà gửi cho người được phân công giám sát hoạt động Đoàn thanh tra.

Điều 13. Cungcấp thông tin, tài liệu

1. Đối tượng thanh tra có trách nhiệmcung cấp đầy đủ các tài liệu cho Đoàn thanh tra theo đúng thời hạn mà Đoànthanh tra yêu cầu. Trường hợp không thể đáp ứng được thời hạn thì đối tượngthanh tra phải có văn bản giải trình nguyên nhân và phải được sự đồng ý của Trưởngđoàn thanh tra.

2. Những tài liệu của đơn vị bàngiao cho Đoàn thanh tra phải là bản gốc. Đoàn thanh tra chỉ nhận bản sao trongtrường hợp tài liệu đó không do đơn vị phát hành. Việc giao nhận giữa hai bênphải lập thành biên bản. Đối với những tài liệu bị mất hoặc thất lạc, đối tượngthanh tra phải có báo cáo giải trình.

Tài liệu liên quan đến nội dungthanh tra, bao gồm:

a) Kết luận thanh tra trước đó củatổ chức thanh tra;

b) Các thông tin, tài liệu phục vụcho công tác thanh tra gồm: Tài liệu của công tác tiếp công dân; tài liệu liênquan công tác thụ lý đơn, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; tài liệu vềtrách nhiệm của đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tiếp công dân,xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tài liệu liên quan đến việc thực hiệncác quyết định giải quyết khiếu nại, các kết luận và xử lý tố cáo đã có hiệu lựcpháp luật;

c) Các thông tin, tài liệu khác phảicung cấp cho Đoàn thanh tra.

3. Việc giao nhận tài liệu phải tiếnhành xong một lần; không cung cấp nhiều lần, tránh giao nhận các hồ sơ rời rạc,không đầy đủ.

4. Tài liệu do đối tượng thanh tracung cấp phải được quản lý, khai thác, sử dụng theo đúng quy định của pháp luậtvề thanh tra.

Điều 14. Niêmphong tài liệu

1. Khi xét thấy cần bảo đảm nguyêntrạng tài liệu, Trưởng đoàn thanh tra quyết định niêm phong một phần hoặc toànbộ tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra.

Quyết định niêm phong tài liệu phảibằng văn bản, trong đó ghi rõ tài liệu cần niêm phong, thời hạn niêm phong,nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Trường hợp cần thiết thì lập biên bản về danhmục tài liệu niêm phong, biên bản phải có chữ ký của đối tượng thanh tra và đạidiện Đoàn thanh tra.

2. Thời hạn niêm phong tài liệukhông được dài hơn thời gian thanh tra trực tiếp tại nơi được thanh tra. Việckhai thác tài liệu niêm phong phải được sự đồng ý của Trưởng đoàn thanh tra.

3. Khi xét thấy không cần thiết ápdụng biện pháp niêm phong thì người ra quyết định niêm phong phải ra quyết địnhhủy bỏ việc niêm phong.

Điều 15. Kiểmtra hồ sơ, tài liệu

1. Sau khi công bố Quyết định thanhtra, đoàn thanh tra nghe đối tượng thanh tra báo cáo cụ thể về các nội dung đãđược xác định trong đề cương báo cáo. Trường hợp nội dung báo cáo đã rõ và xétthấy không cần thiết thì không bố trí.

2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Đoànthanh tra nghiên cứu, xem xét các chứng cứ, tài liệu của hồ sơ giải quyết khiếunại, tố cáo. Làm rõ nguyên nhân các sai phạm, xác định trách nhiệm tập thể, cánhân. Trong trường hợp cần thiết, Đoàn thanh tra tiến hành rà soát một số vụ việckhiếu nại phức tạp, tồn đọng kéo dài, chậm giải quyết dứt điểm hoặc những đơnthư khiếu nại, tố cáo để quá hạn thụ lý giải quyết theo quy định dẫn đến gây bứcxúc cho người khiếu nại … kịp thời có ý kiến, hướng dẫn đơn vị tập trung chỉ đạogiải quyết hoặc có kết luận tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết, tránh để dâydưa, kéo dài.

3. Việc sử dụng các biểu mẫu trongviệc tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; lưu trữ hồ sơ phảithực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Tùy theo tính chất sự việc, Đoànthanh tra tiến hành xác minh một số cơ quan, đơn vị có liên quan để làm rõ hồsơ, tài liệu. Việc xác minh do Trưởng đoàn thanh tra quyết định và được sự chấpnhận của người ra quyết định thanh tra.

5. Khi xác minh tại các đơn vị đềuphải lập biên bản xác nhận về số liệu, thực trạng tình hình và các nội dung cụthể; xác định nguyên nhân, các tồn tại rút ra những kinh nghiệm tốt, các mặt ưuđiểm cần phát huy và những thiếu sót còn tồn tại.

6. Đoàn thanh tra có trách nhiệm lậpBáo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra; đề xuất sửa đổi, bổ sung kế hoạchtiến hành thanh tra; thay đổi Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra;bổ sung thành viên Đoàn thanh tra; gia hạn thời hạn thanh tra (nếu có); báo cáokết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra; ghi nhật ký thanhtra; kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra thực hiện theo quy định củapháp luật về hoạt động thanh tra.

Điều 16. Yêu cầubổ sung báo cáo hoặc giải trình

1. Đối với những sự việc, tài liệuphản ánh chưa rõ, chưa đủ cơ sở kết luận, Đoàn thanh tra yêu cầu đơn vị đượcthanh tra báo cáo bổ sung hoặc giải trình bằng văn bản (kèm theo tài liệu cóliên quan).

2. Nếu có những vụ việc tồn đọng, bứcxúc kéo dài, những vụ việc đã có quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luậtnhưng công dân vẫn còn khiếu nại, tố cáo, Đoàn thanh tra yêu cầu đơn vị đượcthanh tra báo cáo rõ nội dung vụ việc, quá trình giải quyết vụ việc, những khókhăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất biện pháp giải quyết.

Điều 17. Lậpbiên bản tổng hợp kết quả thanh tra

1. Căn cứ kết quả làm việc của từngthành viên, Trưởng đoàn thanh tra tổng hợp toàn bộ kết quả làm việc thành biênbản tổng hợp để làm việc với đối tượng thanh tra. Biên bản tổng hợp do Trưởngđoàn trực tiếp thực hiện hoặc giao thành viên Đoàn thanh tra thực hiện.

2. Biên bản tổng hợp được lập vàtrình người ra quyết định thanh tra cho ý kiến chỉ đạo trước khi thông qua đốitượng thanh tra nhằm thống nhất quan điểm chỉ đạo và định hướng kết luận. Trườnghợp xét thấy kết quả đơn giản, không cần thông qua, người ra quyết định thanhtra chỉ đạo Đoàn thanh tra làm việc trực tiếp với đối tượng để thống nhất kếtquả đã thanh tra.

3. Việc thông qua biên bản tổng hợpphải thực hiện trước khi kết thúc thời hạn thanh tra theo quyết định thanh tra.

Điều 18. Báocáo tiến độ thanh tra

1. Đoàn thanh tra có trách nhiệm lậpbáo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra định kỳ vào thời gian giữa cuộcthanh tra. Trường hợp thời gian thanh tra ngắn, không cần thiết báo cáo tiến độthì phải có ý kiến chỉ đạo của người ra quyết định thanh tra.

2. Báo cáo tiến độ phải thể hiện kếtquả thanh tra trong thời gian thanh tra tại đơn vị. Những phát hiện qua thanhtra. Đề xuất sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra. Thay đổi Trưởngđoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, bổ sung thành viên Đoàn thanh tra,gia hạn thời hạn thanh tra (nếu có).

Điều 19. Xử lýcác sai phạm phát hiện qua thanh tra

1. Khi có căn cứ kết luận đối tượngthanh tra, Trưởng đoàn thanh tra không thực hiện đúng các quy định của pháp luậttrong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì tùy từngtrường hợp cụ thể để xem xét, làm rõ và yêu cầu đối tượng giải trình để có cơ sởxử lý phù hợp.

2. Căn cứ giải trình của đối tượngthanh tra, Trưởng đoàn thanh tra đánh giá và xác định các hậu quả do hành visai phạm gây ra; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị biện pháp khắcphục, chấn chỉnh hoặc xử lý.

MỤC 3. KẾT THÚCTHANH TRA

Điều 20. Thôngbáo kết thúc thanh tra

1. Trưởng đoàn thanh tra có côngvăn thông báo việc kết thúc thanh tra để đối tượng thanh tra biết. Việc thôngbáo kết thúc do Trưởng đoàn thanh tra thực hiện.

2. Thời điểm ký văn bản thông báo kếtthúc thanh tra là thời điểm kết thúc thanh tra theo quyết định thanh tra. Trườnghợp không thực hiện đúng thời hạn kết thúc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phảitrình người ra quyết định thanh tra ban hành quyết định gia hạn theo quy định củapháp luật.

3. Sau khi có văn bản thông báo kếtthúc nhưng phát hiện có vấn đề cần làm việc với đối tượng thanh tra, Trưởngđoàn thanh tra có thông báo đối tượng thanh tra biết để chuẩn bị làm việc. Nộidung làm việc này là yêu cầu phục vụ cho quá trình xây dựng báo cáo kết quảthanh tra, dự thảo kết luận thanh tra. Đối tượng thanh tra có trách nhiệm đáp ứngyêu cầu làm việc của Trưởng đoàn thanh tra và chuẩn bị các tài liệu có liênquan cung cấp cho Đoàn thanh tra.

Điều 21. Báocáo kết quả thanh tra

1. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngàykết thúc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải xây dựng báo cáo kết quả thanhtra và dự thảo kết luận thanh tra gửi người ra quyết định thanh tra. Trường hợpkhông thực hiện được thời hạn thì Trưởng đoàn thanh tra báo cáo người ra quyếtđịnh thanh tra quyết định.

2. Trong quá trình lập báo cáo kếtquả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra Trưởng đoàn thanh tra có quyền thamkhảo ý kiến của các cơ quan có liên quan về các nội dung cần thiết để đảm bảocho việc kết luận được chính xác; tổ chức họp Đoàn trao đổi thống nhất các nộidung kết luận và kiến nghị; ý kiến bảo lưu của các thành viên (nếu có) được ghivào biên bản họp và được phản ánh đầy đủ vào báo cáo kết quả thanh tra.

3. Báo cáo kết quả thanh tra củaĐoàn thanh tra phải phản ánh đầy đủ kết quả thanh tra đối với những nội dungtheo kế hoạch thanh tra được duyệt. Ý kiến kết luận của Trưởng đoàn về ưu điểm,khuyết điểm, sai phạm của đối tượng thanh tra; kết luận cụ thể nguyên nhân,trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc không chấp hành pháp luậtvề tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị việc chấnchỉnh, xử lý các sai phạm.

4. Nội dung Báo cáo kết quả thanhtra thực hiện theo quy định hiện hành. Ngoài ra, phải tuân thủ các quy định sauđây:

a) Theo đúng các nội dung mà kế hoạchthanh tra được phê duyệt hoặc những kế hoạch sau đó được thay đổi, điều chỉnh,bổ sung; ý kiến kết luận của Trưởng đoàn đối với các thiếu sót, các việc làmsai nguyên tắc, sai quy định nhà nước, hành vi vi phạm pháp luật; nguyên nhân củacác thiếu sót, tồn tại, khuyết điểm trong việc chấp hành pháp luật về tiếp côngdân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

b) Xác định trách nhiệm của tập thểvà cá nhân trong việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức chấp hành pháp luật về tiếpcông dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; trách nhiệm của Thủ trưởngcơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra;

c) Kiến nghị các biện pháp khắc phụcnhững tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm trong việc chấp hành pháp luật về tiếpcông dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Biện pháp cụ thể và thời hạnkhắc phục các tồn tại, sai sót, khuyết điểm;

d) Kiến nghị các hình thức xử lýtrách nhiệm đối với những cá nhân có vi phạm trong việc chấp hành pháp luật vềtiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

đ) Trường hợp phát hiện có hành vitham nhũng thì trong báo cáo kết quả thanh tra phải nêu rõ trách nhiệm của ngườiđứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra hành vi tham nhũng theo quy định hiện hành.

5. Báo cáo kết quả thanh tra do Trưởngđoàn thanh tra ký tên; lấy số văn bản và ngày tháng theo quy định; việc ký tên,đóng dấu trên báo cáo thực hiện theo quy định hiện hành.

6. Báo cáo kết quả thanh tra chỉ gửingười ra quyết định thanh tra xem xét, chỉ đạo và được lưu giữ theo chế độ mật.Trường hợp người ra quyết định thanh tra là Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nướcthì báo cáo kết quả thanh tra còn phải được gửi cho Thủ trưởng cơ quan thanhtra nhà nước cùng cấp. Khi gửi báo cáo kết quả thanh tra, Trưởng đoàn thanh trađồng thời gửi dự thảo kết luận thanh tra để người ra quyết định thanh tra xemxét cả hai báo cáo.

Điều 22. Dự thảokết luận thanh tra

1. Chậm nhất sau 05 ngày, kể từngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra, và dự thảo kết luận thanh tra, ngườira quyết định thanh tra phải xem xét nội dung của hai báo cáo.

2. Trong quá trình ra văn bản dự thảokết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu Trưởng đoànthanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo hoặc yêu cầu đối tượng thanh tragiải trình để làm rõ vấn đề cần kết luận thanh tra.

3. Nội dung dự thảo kết luận thanhtra bao gồm các nội dung sau đây:

a) Kết luận các nội dung đã đượcthanh tra theo kế hoạch thanh tra được phê duyệt;

b) Xác định rõ các thiếu sót, cácviệc làm sai nguyên tắc, sai quy định nhà nước, hành vi vi phạm pháp luật;nguyên nhân của các thiếu sót, tồn tại, khuyết điểm trong việc chấp hành phápluật về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

c) Kết luận rõ những sai phạm pháthiện qua thanh tra và trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc chấp hànhpháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

d) Kiến nghị các biện pháp khắc phụcnhững tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm trong việc chấp hành pháp luật về tiếp côngdân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Biện pháp cụ thể và thời hạn khắcphục các tồn tại, sai sót, khuyết điểm;

đ) Kiến nghị các hình thức xử lýtrách nhiệm đối với những cá nhân có vi phạm trong việc chấp hành pháp luật vềtiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trường hợp chưa có đủcơ sở để kiến nghị thì không quy định trong dự thảo.

Điều 23. Côngbố dự thảo kết luận thanh tra

1. Căn cứ tình hình thực tế, ngườira quyết định thanh tra quyết định việc trực tiếp công bố hoặc ủy quyền Trưởngđoàn thanh tra công bố hoặc gửi dự thảo kết luận đến đối tượng thanh tra để đốitượng thanh tra giải trình. Việc giải trình phải thực hiện bằng văn bản.

2. Việc công bố dự thảo kết luậnthanh tra phải lập biên bản. Nội dung biên bản ghi nhận đầy đủ các ý kiến traođổi, tranh luận hoặc những vấn đề không đồng ý của đối tượng thanh tra đối vớidự thảo kết luận thanh tra. Biên bản phải thể hiện rõ ý kiến kết luận của ngườira quyết định thanh tra và ý kiến của đối tượng thanh tra đối với kết luận đó.

Điều 24. Kếtluận thanh tra

1. Căn cứ dự thảo kết luận thanhtra đã được công bố với đối tượng thanh tra và ý kiến giải trình của đối tượng,người ra quyết định thanh tra chỉ đạo hoàn chỉnh kết luận thanh tra và ký banhành.

Thời hạn ban hành kết luận thanhtra là 15 ngày sau khi nhận được báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo kết luậnthanh tra của Trưởng đoàn thanh tra.

2. Kết luận thanh tra phải có các nộidung sau:

a) Nhận xét, đánh giá, kết luận vềcác nội dung được thanh tra;

b) Phân tích làm rõ tính chất, mứcđộ vi phạm, nguyên nhân của các thiếu sót, tồn tại, khuyết điểm trong việc chấphành pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

c) Kết luận trách nhiệm của Thủ trưởngcơ quan, đơn vị được thanh tra trong việc chỉ đạo, điều hành;

d) Kiến nghị các biện pháp khắc phụcnhững tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm. Biện pháp cụ thể và thời hạn giải quyếtcác vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài (nếu có);

đ) Kiến nghị xử lý trách nhiệm nhữngcá nhân có vi phạm.

3. Kết luận thanh tra gửi đến đốitượng thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhànước cùng cấp, cán bộ giám sát đoàn thanh tra và Thủ trưởng cơ quan quản lý trựctiếp đối tượng thanh tra.

Điều 25. Côngkhai kết luận thanh tra

Thực hiện theo Điều 46 Nghị định86/2011/NĐ-CP cụ thể như sau:

1. Kết luận thanh tra phải đượccông khai, trừ những nội dung trong kết luận thanh tra thuộc bí mật nhà nước.

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từngày ký kết luận thanh tra, người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm thực hiệnviệc công khai kết luận thanh tra.

3. Việc công khai kết luận thanhtra theo những hình thức sau:

a) Công bố tại cuộc họp gồm: Ngườira quyết định thanh tra hoặc người được ủy quyền, đại diện Đoàn thanh tra, đốitượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

b) Ngoài ra, người ra kết luậnthanh tra còn lựa chọn ít nhất một trong các hình thức: Thông báo trên phươngtiện thông tin đại chúng; đưa lên Trang thông tin điện tử của cơ quan thanhtra, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quanquản lý nhà nước cùng cấp; niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc củacơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Thông báo trên phương tiệnthông tin đại chúng gồm báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử. Thời gianthông báo trên báo nói, báo điện tử ít nhất là 02 lần; trên báo hình ít nhất 02lần phát sóng; trên báo viết ít nhất 01 số phát hành;

Trường hợp người ra kết luận thanhtra thông báo trên Trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra nhà nước, cơquan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lýnhà nước cùng cấp thì phải thực hiện ít nhất 05 ngày liên tục. Đối với việcniêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra thì thờigian niêm yết ít nhất là 05 ngày.

Trường hợp đối tượng thanh tra thựchiện việc niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của cơ quan thì thờigian niêm yết ít nhất là 15 ngày liên tục.

4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từngày ký kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm cung cấpkết luận thanh tra cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiệnkết luận thanh tra.

Căn cứ vào phạm vi trách nhiệm thựchiện kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra cung cấp một phần haytoàn bộ kết luận thanh tra cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 26. Giảiquyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình thanh tra

1. Khiếu nại của đối tượng thanhtra đối với quyết định xử lý, hành vi của Trưởng đoàn thanh tra, Thanh traviên, thành viên khác của Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra khi có căn cứcho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợppháp của đối tượng thanh tra thì người ra quyết định thanh tra có trách nhiệmxem xét, giải quyết.

2. Khiếu nại của đối tượng thanhtra đối với kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra khi có căn cứ chorằng kết luận, quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợppháp của đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thì Thủtrưởng cơ quan thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước đã có kết luận hoặcquyết định xử lý có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

3. Trường hợp Thủ trưởng cơ quan quảnlý, Thủ trưởng cơ quan thanh tra đã giải quyết nhưng đương sự còn khiếu nại thìviệc giải quyết được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

4. Tố cáo đối với hành vi vi phạmpháp luật của Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, thành viên khác của Đoànthanh tra do Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp của người đó có trách nhiệmgiải quyết. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người ra quyết định thanh trathì Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của người đó có trách nhiệm giải quyết.Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định củapháp luật về tố cáo.

Điều 27. Họprút kinh nghiệm về hoạt động của Đoàn thanh tra

1. Sau khi ban hành kết luận thanhtra, Trưởng đoàn thanh tra tổ chức họp Đoàn thanh tra để trao đổi rút kinh nghiệmquá trình hoạt động của Đoàn; đánh giá những ưu, khuyết điểm trong quá trình điềuhành, quá trình thanh tra của từng thành viên, rút kinh nghiệm về tổ chức thựchiện cuộc thanh tra; đánh giá kết quả, thành tích của từng thành viên và đề nghịcác hình thức kỷ luật hoặc khen thưởng

2. Kết quả họp phải lập biên bản vàlưu hồ sơ thanh tra.

Điều 28. Lậpvà bàn giao hồ sơ thanh tra

1. Việc lập và quản lý hồ sơ thanhtra gồm:

a) Quyết định thanh tra; Quyết địnhphân công giám sát; kế hoạch thanh tra của đoàn; kế hoạch của các thành viên;

b) Biên bản làm việc; biên bản tổnghợp; báo cáo hoặc giải trình của đối tượng thanh tra; báo cáo kết quả thanhtra;

c) Dự thảo kết luận thanh tra; biênbản công bố dự thảo kết luận thanh tra; kết luận thanh tra;

d) Văn bản về xử lý, kiến nghị xửlý;

đ) Các tài liệu khác có liên quan.

2. Trường hợp người ra quyết địnhthanh tra có cử người giám sát thì hồ sơ thanh tra phải có báo cáo kết quả giámsát của người giám sát. Báo cáo kết quả giám sát thực hiện theo quy định củapháp luật.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Tổ chứcthực hiện

1. Chánh Thanh tra tỉnh tổ chứctuyên truyền, phổ biến Quy trình này và theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn thực hiệnQuy trình.

2. Giám đốc sở, ban, ngành; Chủ tịchUBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện Quy trình này và hướngdẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện. Định kỳ hàng năm kiểm tra và báocáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh kịp thời về Thanh tra tỉnh để tổnghợp báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.