ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2013/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA NGÀNH XÂY DỰNGTRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHHÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trìnhxây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nộidung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ vể việc cấpgiấy phép xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lýchi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tại Văn bản số 713/SXD-CV ngày 21/8/2013 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 25 (hai mươilăm) thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Xây dựng và Quy hoạch xây dựng áp dụngchung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, được ban hành kèm theoQuyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh (có danh mục kèmtheo).

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủtrì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã cập nhật các thủ tục hànhchính ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địabàn tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố trước khi Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH, VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KSTT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

DANH MỤC

THỦTỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ÁP DỤNGCHUNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 3/9/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

TT

Số Seri

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Xây dựng

1

T-HTI-072716-TT

Cấp phép xây dựng công trình tạm

2

T-HTI-072739-TT

Cấp phép xây dựng công trình cấp 4

3

T-HTI-072753-TT

Cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẽ đô thị

4

T-HTI-072776-TT

Cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa và nâng cấp cho các công trình nhà ở riêng lẽ trên địa bàn phường

5

T-HTI-072783-TT

Gia hạn cấp giấy phép xây dựng

6

T-HTI-072806-TT

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

7

T-HTI-072823-TT

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (nhóm C4 báo cáo kinh tế kỹ thuật)

8

T-HTI-072866-TT

Cấp giấy phép cho các công trình hạ tầng thuộc dự án

9

T-HTI-072881-TT

Cấp giấy phép cho các công trình dân dụng, công nghiệp, dịch vụ thuộc dự án

10

T-HTI-072887-TT

Cấp giấy phép xây dựng đào đường, vỉa hè lắp đặt điện, nước, đường điện thoại,…

11

T-HTI-072919-TT

Cấp giấy phép trồng cây xanh trên vỉa hè đô thị cho hộ gia đình, cá nhân

12

T-HTI-072927-TT

Cấp giấy phép cải tạo nhà ở tư nhân

13

T-HTI-073126-TT

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân

14

T-HTI-073130-TT

Cấp giấy phép xây dựng mở cổng vào cơ quan, công trình công cộng

II. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng

15

T-HTI-073133-TT

Thẩm định đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn

16

T-HTI-073141-TT

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/2000

17

T-HTI-073147-TT

Thẩm định đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 (Đô thị loại đặc biệt đến loại 5)

18

T-HTI-073917-TT

Thẩm định đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 (Đô thị loại 4,loại 5)

19

T-HTI-073924-TT

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch điểm dân cư nông thôn

20

T-HTI-074645-TT

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/500

21

T-HTI-074648-TT

Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 và 1/2000

22

T-HTI-074649-TT

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/500 và 1/2000

23

T-HTI-074650-TT

Phê duyệt đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn

24

T-HTI-074653-TT

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điểm dân cư nông thôn

25

T-HTI-074657-TT

Thẩm định Thiết kế cơ sở đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông nông thôn ở địa phương.