ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2013/QĐ-UBND

Long An, ngày 13 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2011/QĐ-UBND NGÀY 08/11/2011 CỦA UBND TỈNH VỀVIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNHĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sửdụng đất;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủvề thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sửdụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước; Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnsửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số42/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh về tiệc quy định hệ số điều chỉnhgiá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trênđịa bàn tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Sở Tài chỉnhtại Tờ trình số 2238/TTr-STC ngày 01/8/2013, văn bản thẩm định số 652/STP-XDKTVB ngày 15/7/2013 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung Điều 2 Quyếtđịnh số 42/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh về việc quy định hệ sốđiều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đấttrên địa bàn tỉnh Long An như sau:

"Các trường hợp phát sinh kểtừ ngày 01/3/2011 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2010/NĐ-CP Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ, hướng dẫn tại Thôngtư số 93/2011/TT-BTC Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tàichính và Quyết định này.

Trường hợp đã được xác định nghĩavụ tài chính nhưng chưa đúng theo quy định trên thì được xác định lại theoQuyết định này".

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày kể từ ngày ký ban hành.

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợpvới các cơ quan có liên quan tổ chức, triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm traviệc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan thi hành quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Phòng NCKT;
- Lưu: VT, STC, An.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm