ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 39/2013/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 08 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT VÀ CÔNG NHẬN KHU DÂN CƯ, XÃ,PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀAN NINH, TRẬT TỰ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã,phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn vềan ninh, trật tự”;

Theo đề nghị của Giám đốc Côngan tỉnh tại Tờ trình số 101/TTr-CAT-PV28 ngày 24/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận khu dâncư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “Antoàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các ông (bà) ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủtịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ công an-V28;
- Cục KTVB, Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT;
- Như Điều 2;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP, TTTH-CB, phòng NC-NgV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

QUY ĐỊNH

VỀTIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT VÀ CÔNG NHẬN KHU DÂN CƯ, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN,CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ”TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBNDtỉnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về tiêu chí,trình tự, thủ tục xét và công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” (ANTT)trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

1. Khu dân cư, xã, phường, thị trấn;

2. Cơ quan, doanh nghiệp, nhàtrường;

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân cóliên quan đến việc xét duyệt, công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơquan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Việc xét duyệt, công nhận khudân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn“An toàn về ANTT”, được thực hiện mỗi năm một lần và chỉ áp dụng đối với nhữngtrường hợp có đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”;

2. Việc xét duyệt, công nhận đạttiêu chuẩn “An toàn về ANTT” phải đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ và đúngquy định.

Chương 2.

QUY ĐỊNH VỀ CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Các tiêu chí để côngnhận khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

1. Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghịquyết, khu dân cư có Bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và100% hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư“An toàn về ANTT”; 100% hộ gia đình đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đìnhvăn hóa” (trong đó có 70% hộ gia đình trở lên được công nhận “Gia đình vănhóa”); có 80% hộ gia đình trở lên tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới(Đối với khu dân cư thuộc các xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xâydựng nông thôn mới);

2. Triển khai thực hiện có hiệu quảcác chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xâydựng được mô hình tự quản về ANTT ở khu dân cư, phong trào quần chúng nhân dântham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và giữ gìn ANTT thôn, ấp, khu vựcbiên giới.

3. Không để xảy ra các hoạt độngsau:

- Chống Đảng, chống chính quyền,phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Phá hoại các mục tiêu, công trìnhkinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng;

- Móc nối, vượt biên, xâm nhập tráiphép, vi phạm quy chế biên giới;

- Tuyên truyền, phát triển đạo tráipháp luật, gây rối ANTT;

- Mâu thuẫn, tranh chấp phức tạptrong nội bộ nhân dân; khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái phápluật.

4. Thực hiện các hoạt động phòngngừa các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác,bao gồm:

- Kiềm chế, làm giảm các loại tộiphạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác so với năm trước;

- Không để xảy ra tội phạm nghiêmtrọng và không có công dân của khu dân cư phạm tội nghiêm trọng trở lên; trườnghợp xảy ra tội phạm được phát hiện phải báo cáo ngay cấp có thẩm quyền xử lýkịp thời;

- Không có tụ điểm phức tạp về trậttự xã hội; không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng;

- Không để xảy ra cháy, nổ, tai nạngiao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng do công dân của khu dân cư gây ra ởcộng đồng;

- Lực lượng Công an viên, Bảo vệdân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có công an viên, bảo vệ dân phố bị kỷluật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Điều 5. Các tiêu chí để côngnhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

1. Hàng năm, Đảng ủy có Nghị quyết,UBND xã, phường, thị trấn có Kế hoạch về công tác bảo đảm ANTT; có bản đăng kýphấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

2. Đạt các tiêu chí quy định tạicác điểm a, b, c, d Điều 4 Quy định này.

3. Hàng năm, Công an xã, phường,trị trấn; Bảo vệ dân phố phải đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” trở lên, khôngcó cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

4. Có 70% số khu dân cư trở lênđược công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Điều 6. Các tiêu chí để côngnhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

1. Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghịquyết (Đối với nơi có tổ chức Đảng) người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp có Kếhoạch về công tác bảo đảm ANTT; có Bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toànvề ANTT”; có Quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ bí mật nhà nước, bảovệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy nổ và 100% cán bộ, công nhân viên ký camkết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội dung, quy chế và xây dựng cơ quan,doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”'.

2. Triển khai, thực hiện có hiệuquả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cókế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an trong công tácbảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; có mô hình tựphòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT; các cơ quan, doanh nghiệp trên khu vực biêngiới tích cực tham gia “Phong trào quần chúng nhân dân tham gia tự quản đườngbiên giới, mốc quốc giới và giữ gìn ANTT thôn, ấp, khu vực biên giới”.

3. Không để xảy ra các hoạt độngkhiếu kiện đông người, đình công trái pháp luật; mất trộm tài sản có giá trịlớn, để lộ, lọt công nghệ, bí mật nhà nước; cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêmtrọng; không có cán bộ, công nhân viên phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội; khôngcó cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của cơ quan, doanh nghiệp vượtbiên giới trái phép, vi phạm quy chế biên giới.

4. Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyêntrách và bán chuyên trách, vững mạnh, hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể Lao độngtiên tiến” trở lên, không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

5. Có 70 số đầu mối trực thuộc(Phòng, ban, tổ, đội, nông trường...) trở lên đạt danh hiệu “Tập thể Lao độngtiên tiến”.

6. Được công nhận là cơ quan, đơnvị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo quy định của Ban Chỉ đạo phong tràoToàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh.

Điều 7. Các tiêu chí để côngnhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

1. Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết(Đối với những nơi có tổ chức Đảng) Ban Giám hiệu (Ban giám đốc) nhà trường cóKế hoạch về công tác bảo đảm ANTT; có Bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “Antoàn về ANTT”; có Quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lýgiáo dục người học phòng, chống cháy nổ và 100% cán bộ, giáo viên, công nhânviên, người học từ cấp trung học cơ sở trở lên ký cam kết thực hiện các nộiquy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” gắn vớicác phong trào thi đua trong ngành giáo dục của tỉnh.

2. Triển khai, thực hiện có hiệuquả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cóKế hoạch phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương và gia đình ngườihọc (nếu người học là học sinh phổ thông) trong công tác bảo đảm ANTT trường họcvà quản lý giáo dục người học, có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTTtrong nhà trường, ký túc xá và nhà trọ.

3. Không để xảy ra các hoạt độnggây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện vàtụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; không để xảy ra tội phạm vàbạo lực học đường; không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học phạmtội hoặc mắc tệ nạn xã hội; không để xảy ra cháy nổ, tai nạn giao thông, tainạn lao động nghiêm trọng.

4. Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyêntrách và bán chuyên trách, trong sạch, vững mạnh, phân loại thi đua hàng nămđạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” trở lên không có cá nhân bị kỷ luậttừ hình thức cảnh cáo trở lên.

5. Có 70% số đầu mối trực thuộc(Khoa, phòng, tổ, bộ môn...) trở lên đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiêntiến”.

Điều 8. Phân loại, mốc thời gianđánh giá phân loại mức độ đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

1. Căn cứ vào mức độ đạt các chỉtiêu “An toàn về ANTT” của các chủ thể quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6,Điều 7 của Quy định này để chia thành hai loại: Đạt và chưa đạt tiêu chuẩn “Antoàn về ANTT”, cụ thể là:

a) Các khu dân cư, xã, phường, thịtrấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt các tiêu chí quy định tại Điều 4,Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Quy định này thì được công nhận: Đạt tiêu chuẩn “Antoàn về ANTT”.

b) Các khu dân cư, xã, phường, thịtrấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chưa đạt các tiêu chí quy định tại Điều4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Quy định này thì: Chưa đạt tiêu chuẩn “An toàn vềANTT”.

2. Mốc thời gian đánh giá phân loạithực hiện theo quy định sau:

a) Đối với khu dân cư: Mốc thờigian từ ngày 31 tháng 10 năm trước đến ngày 31 tháng 10 năm sau.

b) Đối với xã, phường, thị trấn, cơquan, doanh nghiệp: Mốc thời gian tính từ ngày 30 tháng 11 năm trước đến ngày30 tháng 11 năm sau.

c) Đối với nhà trường: Mốc thờigian tính từ tổng kết năm học trước đến tổng kết năm học sau.

3. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghịcông nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

a) Trình tự, thủ tục đề nghị côngnhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”:

- Hàng năm, Trưởng các Khu dân cưchủ trì cuộc họp cùng Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận, đại diện cáctổ chức đoàn thể, quần chúng và cán bộ Đội công tác địa bàn của các Đồn Biênphòng, Công an viên (Ở địa bàn chưa bố trí tổ chức công an chính quy), Cảnh sátkhu vực, Bảo vệ dân phố (Ở địa bàn thị xã) để kiểm điểm, đánh giá tình hình,kết quả thực hiện xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và hoànthành các thủ tục hồ sơ gửi về Thường trực Ban Tổ chức thực hiện phòng, chốngtội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã, phường, thịtrấn;

- Thường trực Ban Tổ chức thực hiệnphòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốcxã, phường, thị trấn có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhậnvà báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND cùng cấp xét duyệt, công nhận khu dân cư đạttiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; đồng thời, kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quảthực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” vàhoàn tất hồ sơ thủ tục gửi Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống tộiphạm và xây dựng thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện,thị xã;

- Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng,chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện,thị xã có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ và báo cáo đề xuất Chủ tịch UBNDcùng cấp xét duyệt, công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn vềANTT”;

- Người đứng đầu các cơ quan, doanhnghiệp, nhà trường chủ trì cuộc họp gồm đại diện cấp ủy Đảng, các tổ chức đoànthể và đại diện cơ quan có thẩm quyền quản lý để kiểm điểm, đánh giá tình hình,kết quả thực hiện xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “Antoàn về ANTT” và hoàn thành các thủ tục hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền (Quathường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tội phạmvà xây dựng phong tào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cùng cấp) xét duyệt, côngnhận.

b) Hồ sơ đề nghị xét duyệt, côngnhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” (theo mẫu đính kèm Quyết định này) baogồm:

- Tờ trình của Khu dân cư, xã,phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường;

- Báo cáo kết quả xây dựng của khudân cư, có chữ ký của Trưởng khu dân cư; báo cáo kết quả xây dựng của xã,phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có chữ ký, đóng dấu củangười đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị;

- Bản đăng ký phấn đấu đạt tiêuchuẩn “An toàn về ANTT” theo mẫu quy định;

- Biên bản cuộc họp của cơ quan,đơn vị trình, đề nghị công nhận và các tài liệu khác có liên quan (Nếu có).

c) Kết quả công nhận Khu dân cư,xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toànvề ANTT” là kết quả phân loại, đề nghị xét khen thưởng hàng năm về phong tràotoàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; đồng thời, là căn cứ để xét, công nhận cácdanh hiệu khác có liên quan đến tiêu chuẩn về ANTT. Vì vậy, hàng năm cấp cóthẩm quyền không cấp giấy chứng nhận, mà chỉ ký quyết định công nhận các khudân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn“An toàn về ANTT”, kèm theo danh sách cáo đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn vềANTT” theo mẫu quy định.

Điều 9. Thẩm quyền xét duyệt,công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

1. UBND xã, phường, thị trấn xétduyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” cho các khu dân cư, nhàtrường thuộc thẩm quyền quản lý.

2. UBND huyện, thị xã xét duyệt,công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” cho các xã, phường, thị trấn; các cơquan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý và các cơ quan, doanhnghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan cấp tỉnh đóng trênđịa bàn huyện, theo sự phân công, phân cấp.

3. UBND tỉnh xét duyệt, công nhậnđạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” cho các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trườngthuộc thẩm quyền quản lý và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩmquyền quản lý của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, theo sự phâncông, phân cấp.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Căn cứ Quy địnhnày, UBND các huyện, thị xã có thể điều chỉnh, bổ sung tiêu chí quy định mứcđạt của các tiêu chí hoặc lượng hóa bằng thang điểm cho mỗi tiêu chí để phù hợpvới điều kiện cụ thể của từng địa phương, nhưng không được thiếu các tiêu chítại Quy định này.

Điều 11. Ban Chỉ đạo, Ban Tổchức thực hiện phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ anninh tổ quốc các cấp có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền cùngcấp chỉ đạo việc xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và tổchức triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 12. Trong quá trìnhthực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh về Thường trựcBan Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninhtổ quốc tỉnh (qua Công an tỉnh - Phòng PV11, PV28) để tổng hợp, tham mưu UBNDtỉnh bổ sung, điều chỉnh phù hợp./.

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ……..
THÔN, ẤP, KHU PHỐ…….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢNĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU
ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN VỀ “AN NINH TRẬT TỰ”

Kínhgửi: ……………………………………………

Thực hiện Thông tư số23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã,phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về“An ninh trật tự”.

Căn cứ Hướng dẫn về tiêu chí, trìnhtự, thủ tục xét và công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanhnghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” ban hành kèmtheo Quyết định số: / 2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Qua tuyên truyền, vận động sâu rộngtrong quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xâydựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạttiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”. Khu dân cư (thôn, ấp, khu phố) ……………...…tự nguyện đăng ký và quyết tâm phấn đấu xây dựng thực hiện tốt nội dung đã đăngký kể từ ngày ……tháng ….. năm ….. đến ngày … tháng … năm …. để được chính quyềnđịa phương công nhận thôn, ấp, khu phố đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trậttự”./.

…..........., ngày tháng năm 201…..
TRƯỞNG THÔN, ẤP, KHU PHỐ(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Lập thành 02 bản(01 bản gửi Ban tổ chức thực hiện phòng chống tội phạm và xây dựng Phong tràotoàn dân bảo vệ ANTQ xã, phường, thị trấn để theo dõi; 01 bản lưu tại Ban điềuhành thôn, ấp, khu phố).

UBND HUYỆN, THỊ XÃ ……..
UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN…….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢNĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU
ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN VỀ “AN NINH TRẬT TỰ”

Kínhgửi: ………………………………………………

Thực hiện Thông tư số23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã,phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về“An ninh trật tự”.

Căn cứ Hướng dẫn về tiêu chí, trìnhtự, thủ tục xét và công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanhnghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” ban hành kèmtheo Quyết định số: /2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Qua quá trình triển khai quántriệt, tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, Công nhân viên chức, ngườilao động và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việcxây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trườngđạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”. Xã (phường, thị trấn) ………………………………….gồm có …………… thôn, ấp, khu phố tự nguyện đăng ký và quyết tâm phấn đấu xây dựngthực hiện tốt các nội dung quy định tại Thông tư 23/2012/TT-BCA kể từ ngày ……tháng …… năm ….. đến ngày …. tháng …. năm ….. để được công nhận đạt tiêu chuẩn“an toàn về an ninh trật tự” năm ……./.

…………, ngày tháng năm 201…
CHỦ TỊCH
(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Lập thành 02 bản(01 bản gửi Ban chỉ đạo cấp huyện, thị xã để theo dõi; 01 bản lưu).

DOANH NGHIỆP…...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢNĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU
ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN VỀ “AN NINH TRẬT TỰ”

Kínhgửi: ……………………………….

Thực hiện Thông tư số23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã,phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về“An ninh trật tự”.

Căn cứ Hướng dẫn về tiêu chí, trìnhtự, thủ tục xét và công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanhnghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” ban hành kèmtheo Quyết định số: /2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Qua quá trình triển khai, phổ biến,quán triệt về nội dung, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựngdoanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”. Doanh nghiệp ……..………………. tự nguyện đăng ký và quyết tâm phấn đấu xây dựng thực hiện tốt các nộidung quy định tại Thông tư 23/2012/TT-BCA kể từ ngày … tháng …. năm …. đến ngày…. tháng …. năm …. để được công nhận đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trậttự” năm ………./.

………., ngày tháng năm 201…
TM. DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Lập thành 03 bản(01 bản gửi Ban chỉ đạo cấp huyện, thị xã; 01 bản gửi chính quyền địa phương; 01bản lưu).

ĐƠN VỊ…….…...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢNĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU
ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN VỀ “AN NINH TRẬT TỰ”

Kínhgửi: ……………………………….

Thực hiện Thông tư số23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã,phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về“An ninh trật tự”.

Căn cứ Hướng dẫn về tiêu chí, trìnhtự, thủ tục xét và công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanhnghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” ban hành kèmtheo Quyết định số: /2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Qua quá trình triển khai, phổ biến,quán triệt về nội dung, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng cơquan đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”. Tập thể đơn vị …….. ………………. tựnguyện đăng ký và quyết tâm phấn đấu xây dựng thực hiện tốt các nội dung quyđịnh tại Thông tư 23/2012/TT-BCA kể từ ngày … tháng …. năm …. đến ngày …. tháng…. năm …. để được công nhận đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” năm………./.

………., ngày tháng năm 201…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: In sao 03 bản (01 bảngửi Ban chỉ đạo cấp huyện, thị xã; 01 bản gửi chính quyền địa phương; 01 bảnlưu).

…….…….…...
TRƯỜNG…………………..
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢNĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU
ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN VỀ “AN NINH TRẬT TỰ”

Kínhgửi: ……………………………….

Thực hiện Thông tư số23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã,phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về“An ninh trật tự”.

Căn cứ Hướng dẫn về tiêu chí, trìnhtự, thủ tục xét và công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanhnghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” ban hành kèmtheo Quyết định số: /2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Qua quá trình triển khai, phổ biến,quán triệt về nội dung, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng nhàtrường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”. Trường …….. ………………. tựnguyện đăng ký và quyết tâm phấn đấu xây dựng thực hiện tốt các nội dung quyđịnh tại Thông tư 23/2012/TT-BCA kể từ ngày … tháng …. năm …. đến ngày …. tháng…. năm …. để được công nhận đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” năm………./.

………., ngày tháng năm 201…
HIỆU TRƯỞNG(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Lập thành 03 bản(01 bản gửi Ban chỉ đạo cấp huyện, thị xã để theo dõi; 01 bản gửi chính quyềnđịa phương; 01 bản lưu).

UBND ………………
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày tháng năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/VCÔNG NHẬN KHU DÂN CƯ ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Thông tư số23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã,phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn vềan ninh trật tự”;

- Căn cứ Quyết định số…./QĐ-UBND, ngày … tháng … năm … của UBND tỉnh Bình Phước về hướng dẫn ban hànhquy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận khu dân cư, xã,phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn vềAn ninh trật tự” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Xét đề nghị của Thường trựcBan chỉ đạo thực hiện phòng chống tội phạm và xây dựng Phong trào toàn dân bảovệ ANTQ ………………………………. tại Tờ trình số …… /TTr-BCĐ, ngày ….. tháng ….. năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận ………….. khudân cư (thôn, ấp) trên địa bàn đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự” năm…………(có danh sách kèm theo).

Điều 2: Văn phòng UBND, Bantổ chức thực hiện phòng chống tội phạm và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệANTQ xã, phường, thị trấn; Trưởng Ban quản lý các khu dân cư (thôn, ấp); Hiệutrưởng các trường học có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày.

Điều 3: Quyết định có hiệulực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Thường trực Ban chỉ đạo huyện, thị xã;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã, phường, thị trấn;
- Lưu: Văn phòng UBND.

CHỦ TỊCH(ký tên, đóng dấu)

UBND ………………
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày tháng năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/VCÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơquan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”;

- Căn cứ Quyết định số…./QĐ-UBND, ngày … tháng … năm … của UBND tỉnh Bình Phước về hướng dẫn ban hànhquy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận khu dân cư, xã,phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn vềAn ninh trật tự” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Xét đề nghị của Thường trựcBan chỉ đạo thực hiện phòng chống tội phạm và xây dựng Phong trào toàn dân bảovệ ANTQ ……………………………. tại Tờ trình số ……/TTr-BCĐ, ngày ….. tháng ….. năm ….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận ………….. khudân cư (thôn, ấp) nhà trường trên địa bàn đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninhtrật tự” năm………. (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Chánh Văn phòngUBND, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện phòng chống tội phạm và xây dựng Phong tràotoàn dân bảo vệ ANTQ huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Hiệu trưởngcác trường học; thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp có tên tại Điều 1 chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệulực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT-Văn phòng UBND.

CHỦ TỊCH(ký tên, đóng dấu)