ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2013/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 04 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành VBQPPLcủa HĐND, UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;

Căn cứ Thông số 03/2013/T T-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quyđịnh chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 19/T Tr-TT ngày 31 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy chế quản lý và giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh LàoCai.

Điều 2.Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định về quảnlý và giải quyết tố cáo quy định tại Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày12/01/2009 của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quy chế quản lý, giải quyết khiếunại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịchUBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vịnh

QUY CHẾ

QUẢNLÝ VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của Ủy bannhân dān tỉnh Lào Cai)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về tố cáo, xử đơn tố cáo giải quyết tố cáo đối vớihành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức,viên chức trongviệc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơquan, tổ chức, nhân về quản nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tốcáo, người thân thích của người tố cáo quản nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Những nội dung về tố cáo, xử đơn tố cáo giải quyết tố cáo không quyđịnh trong Quy chế này thì thực hiện theo quy định của Luật Tố cáo năm 2011 và Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết mộtsố điều của Luật Tố cáo và các quy địnhpháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công dân Việt Nam, nhân nước ngoài tại Lào Cai trong việc tố cáo; cơ quan,tổ chức, nhân hành vi bị tố cáo; quan, tổ chức, nhân thẩm quyền giải quyết tố cáo các quan, tổ chức, nhân khác liên quan trong việc giảiquyết tố cáo.

2. Người tố cáo ngườithân thích của người tố cáo được bảo vệ; quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trongviệc bảo vệ người tố cáo.

Điều 3. Nguyên tắc giảiquyết tố cáo

Việc giải quyết t o phải kịp thời, chính xác, khách quan, đúng thẩm quyền, trìnhtự, th tục và thời hạn theo quy định pháp luật; bảo đảm an toàn cho người t cáo; bảo v quyền, lợi ích hợp pháp của người b t o trong quá trình giải quyết t cáo.

Điều 4. Trách nhiệm của các quan, tổ chức, nhân thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo

Các quan nhà nước, tổ chức, nhân thẩm quyền thuộc tỉnh trong phạm vichức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải có trách nhiệm:

1. Tổ chức tiếp công dân đến trình bày nội dung tố cáo.

2. Tiếp nhận,phân loại, xử giải quyếtcác đơn tố cáo theo quy định tại Điều 20 Luật Tố cáo.

3. Đôn đốc, tổ chức thực hiện Thông báo kết luận tố cáo, Quyết định xử tố cáocó hiệu lực pháp luật thuộc trách nhiệm của mình.

4. Bảo vệ người tố cáo người thân thích của người tố cáo theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với các quan, tổ chức, nhân thẩm quyềntrong việc giải quyết tố cáo; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc tốcáo, giải quyết tố cáo theo quy định.

Điều 5. Thẩm quyền giải quyết tố cáo

1. Thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiệnnhiệm vụ, công vụ:

Thực hiện theo quy định tại các Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16 Luật Tố cáo.

2. Thẩm quyền giải quyết t o đối với hành vi vi phạm pháp luật của người được giaothực hiện nhiệm vụ, công v mà không phải là n bộ, công chức, viên chức: Thựchiện theo quy định tại Điều 17 Luật Tốcáo.

3. Thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực:

Thực hiện theo quy định tạiĐiều 31 Luật Tố cáo.

Điều 6. Cử người đại diện trong trường hợp nhiều người cùng tố cáo

1. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo cùng nội dung thì phải cử người đại diện đến trình bày nội dung tố cáo, ngườiđại diện phải là người tố cáo. Trường hợp có từ 05 đến 10 người tố cáo thìcử 01 hoặc 02 người đại diện. Trường hợp có từ 10 người tố cáo trở lên thìcó thể cử thêm người đại diện, nhưng không quá 05 người.

2. Việc cử người đại diện để trình bày nội dung tố cáo thực hiện theo quy định tạikhoản 2, khoản 3 Điều 19 Luật Tố cáo, Điều 5 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều của Luật Tố cáo và các quy địnhpháp luật khác có liên quan (Nghị định số 76/2012/NĐ-CP).

Chương 2.

TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ ĐƠN TỐ CÁO

Điều 7. Việc tiếp nhận tố cáo

1. Nội dung tố cáo thể được tiếp nhận trực tiếp qua việc tiếp công dân hoặc qua đường bưu điện.

a) Trường hợp tiếp nhận tố cáo trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủtrưởng quan, đơn vị thì cán bộ tiếp công dân vào Sổ theo dõi tiếp nhận tố cáo;

Trường hợp người tố cáo cung cấp các giấy tờ, tài liệu, vật chứng liên quan đến nộidung tố cáo thì cán bộ tiếp công dân phải ghi giấy biên nhận hoặc biên bản tiếp nhận cóchữ của người giao, người nhận cấp cho người tố cáo 01 bản, 01 bản lưuhồ sơ vụ việc;

Trường hợp ngườitố cáo đến tố cáo trực tiếp nhưng nội dung tố cáo khôngthuộc thẩm quyền giải quyết thì người tiếp nhận tố cáo hướngdẫn người tố cáo đến tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩmquyền giải quyết;

b) Trường hợp tiếp nhận đơn tố cáo qua đường bưu điện thì thực hiện theo quyđịnh tại Khoản 2 Điều này.

2. Đơn tố cáo từ các nguồn chuyển đến phải được tập trung vào một đầu mối,giao cho bộ phận tiếp công dân, bộ phận xử đơn của quan hoặc Văn phòng (nếu không thành lập bộ phận tiếp công dânbộ phận xử lý đơn) để vào sổ theo dõi, phân loại và xử lý theo quy định của phápluật có liên quan và quy định tại quy chế này.

3. quan Thanh tra nhà nước các cấp trách nhiệm thiết lập, công khai sốđiện thoại, hộp thư điện tử và địa chỉ tiếp nhận tố cáo về hành vi tham nhũng.

Điều 8. Xử lý đơn tố cáo củacông dân

Sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân, thủ trưởng quan nhận đơntố cáo tiến hành xử lý như sau:

1. Chỉ tiến hành xử lý đơn tốcáo khi có đủ các điều kiện sau:

a) Chữ viết trong đơn tiếng Việt, trường hợp người nước ngoài tố cáo mà khôngbiết tiếng việt thì đơn tố cáo phải được dịch sang tiếng Việt (bản dịch phải docơ quan có thẩm quyền dịch thuật thực hiện).

b) Trong đơn ghi họ tên, chữ tên trực tiếp hoặc dấu điểm chỉ, địa chỉ liên lạccủa từng ngườitố cáo; số máy điện thoại liên lạc của từng ngườitố cáo (nếu có);

c) Nêu rõ tên cá nhân, cơ quan,tổ chức bị tố cáo;

d) Nội dung tố cáo ràng, cụ thể; căn cứ chứng cứ; nêu hành vi, việc làm cụ thể bị tố cáo;

đ) Lời lẽ, câu từ dễ hiểu, nghĩa, nghiêm túc; không dùng từ ngữ lăng mạ, xúc phạm, quy kết cơ quan, tổ chức, cá nhânbị tố cáo.

2. Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tốcáo quyết định việc thụ hoặc không thụ giải quyết tố cáo, đồng thời thôngbáo cho người tố cáo biết do việc không thụ lý, nếu yêu cầu. Trường hợp phảikiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thểdài hơn nhưng không quá 15 ngày, kể từngày nhận được đơn tố cáo.

3. Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền của mình thì trong thời hạn 05 ngày làm việckể từ ngày nhận được tố cáo phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáocùng các tài liệu do người tố cáo cung cấp (nếu có) cho quan,tổ chức, nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo chongười tố cáo, nếu người tố cáo có yêu cầu.

4. Người có thẩm quyền không th lý giải quyết t o trong c trường hợp sau đây:

a) Đơn tố cáo không ghi rõ họ,tên, địa chỉ;

b) Đơn nặc danh, mạo danh,không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký;

c) Tố cáo đã được cấp thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới;

d) Tố cáo về vụ việc nội dung những thông tin người tố cáo cung cấp không sở điều kiện thực tế để xác định người vi phạm, hành vi vi phạmpháp luật;

đ) Tố cáo về vụ việc người thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi viphạm pháp luật, người vi phạm.

5. Trường hợp t o n bộ, công chức cơ quan, t chức nhà nước có hành vi, việclàm nhằm đặt ra điều kiện, u cầu, đòi hỏi giải quyết quyền lợi trực tiếp cho người tố cáo (bản chất là nội dung khiếu nại) thì x lý theo quy định của Luật Khiếu nại.

6. Tố cáo do Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam các tổ chức thành viên của Mặt trận hoặc quan báo chí chuyển đến, phải phân loại, xử văn bản phúc đáp lại quan chuyển đơn trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được phiếu chuyển đơn.

7. Đối với tố cáo về hành vi tham nhũng, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếpnhận tố cáo, phải chuyển tố cáo hồ tài liệu nhận được cho quan, tổ chức, cánhân thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho người tố cáo biết;trường hợp tố cáothuộc thẩm quyền của mình thì thụ lý, giải quyết thông báo bằng văn bản cho người tố cáo khi có yêu cầu.

8. Tố cáo đảng viên cán bộ thuộc diện Trung ương quản được thực hiện theoQuyết định số 190-QĐ/TW ngày 29 tháng9 năm 2008 của Bộ Chính trị.

9. Trong quá trình tiếp nhận, xử thông tin tố cáo, nếu xét thấy hành vi bị tố cáo dấu hiệu tội phạm thì cán bộ tiếp công dân, xử đơn báo cáo Thủ trưởng cơquan, đơn vị để chuyển hồ sơ, tài liệu những thông tin về vụ việc tố cáo đó cho cơ quanĐiều tra hoặc Viện Kiểm sát thẩm quyền xử theo quy định của pháp luật.

10. Trường hợp hành vi bị tố cáo gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể, tính mạng, tài sản của công dân thì cán bộ tiếp công dân,xử đơn báo cáo Thủ trưởng quan, đơn vị áp dụng biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc báo ngay cho quan Công an, quan trách nhiệm để ngănchặn kịp thời hành vi vi phạm.

11. quan, tổ chức, nhân thẩm quyền khi tiếp nhận tố cáo, giải quyết tốcáo, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu do người tố cáo cung cấp trách nhiệmgiữ mật họ, tên, địa chỉ, bút tích các thông tin về danh tính nhân của ngườitố cáo; đồng thời phải áp dụng biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơquan, tổ chức thẩm quyền biện pháp cần thiết để giữ mật thông tin bảo vệ cho người tố cáo.

Chương 3.

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆCPHỐI HỢP XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP NHIỀU NGƯỜI CÙNG TỐ CÁO

Điều 9. Phối hợp xử trường hợp nhiều người tố cáo tập trung UBND xã, phường, thị trấn

1. Khi nhiều người tố cáo cùng tập trung UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấpxã), thì Chủ tịch UBND cấp hoặc Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền (trong trường hợp Chủ tịch đi vắng) có tráchnhiệm:

a) Phân công cán bộ tiếp đại diệncủa những người tố cáo để nghe trình bày nội dung tố cáo; giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền tố cáo theo đúng quyđịnh của pháp luật.

Trường hợp tố cáo phức tạp, hoặc theo lịch tiếp công dân, Chủ tịch UBND cấpxã hoặc Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền trực tiếp tiếp hoặc chủ trì, phối hợpvới người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xãhội cùng cấp liên quan tiếp đại diện của những người tố cáo để nghe trình bàynội dung tố cáo; cử cán bộ, công chức ghi chép những nội dung tố cáo tiếp nhận nhữngtài liệu, chứngcứ người tố cáo cung cấp đảm bảo thực hiện theo đúng quyđịnh của pháp luật;

b) Chỉ đạo Công an cấp xã giữgìn trật tự công cộng nơi người tố cáo tập trung.

2. Chủ tịch UBND cấp thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật tố cáo thuộcthẩm quyền; nếu tố cáo không thuộcthẩm quyền, hướngdẫn người tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩmquyền giải quyết.

3. Trưởng Công an cấp trách nhiệm chủ trì, phối hợp với lực lượng bảo vệ,dân phòng bảo đảm trật tự công cộng nơi người tố cáo tập trung; xử các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm của quan, tổ chức, nhân trong việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng tố cáo tại các quan thuộc UBND các huyện,thành phố

1. Khi nhiều người cùng tố cáo tập trung tại trụ sở làm việc của các quan thuộc UBND các huyện,thành phố (các quan cấp huyện)(trừ trường hợp quyđịnh tại khoản 2 Điều này), Thủ trưởng quan cử cán bộ tiếp nghe đại diện của những người tố cáo trình bày nội dung tố cáo; giải thích, hướng dẫn công dân thựchiện quyền tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp tố cáo phức tạp,Thủ trưởng quan tiếp nghe đại diện của nhữngngười tố cáo trình bày nội dung tố cáo.

Thủ trưởng quan cấp huyện trách nhiệmthụ để giải quyếttheo quy định củapháp luật đối với tố cáo thuộcthẩm quyền; đối với tố cáo khôngthuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người tố cáo đến quan, tổ chức, nhân thẩm quyền giải quyết.

2. Khi nhiều người cùng tố cáo tập trung tại UBND cấp huyện hoặc nơi tiếp côngdân cấp huyện, người phụ trách tiếp công dân trách nhiệm bố trí cán bộ tiếp vànghe đại diện của những người tố cáo trình bày nội dung tố cáo; giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền tố cáo theođúng quy định của pháp luật.

Người trực tiếp phụ trách côngtác tiếp công dân phải trực tiếp tiếp đại diện của những người tố cáo trong các trường hợp cán bộ tiếp công dân không thể đáp ứng đượcyêu cầu, đề nghị của người đại diện cho những người tố cáo; trường hợp cầnthiết thể yêu cầu Chủ tịch UBND cấp nơi xảy ra vụ việc tố cáo các quan, tổchức liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cử người có trách nhiệm tham gia tiếp đại diệncủa những người tố cáo tại trụ sở tiếp công dân của UBND cấp huyện.

3. Đối với vụ việc phức tạp,hoặc theo lịch tiếp công dân của UBND huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếphoặc ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND cùng cấp hoặc Thủ trưởng cơ quan có liênquan trực tiếp tiếp và nghe đại diện của những người tố cáo trình bày nội dungtố cáo. Trường hợp cần thiết, yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việctố cáo hoặc cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và cửngười có trách nhiệm tham gia tiếp đại diện người tố cáo tại trụ sở tiếp côngdân của UBND cấp huyện.

4. Trưởng Công an cấp xã quảnlý địa bàn nơi người tố cáo tập trung có trách nhiệm bảo đảm trật tự công cộng;xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Trưởng Công an cấp huyện cótrách nhiệm theo dõi, nắm tình hình tố cáo để tham mưu cho cơ quan có thẩmquyền xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình giải quyết tố cáo; thựchiện các biện pháp bảo đảm trật tự công cộng; xử lý các hành vi vi phạm theoquy định của pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm của quan, tổ chức, nhân trong việc phối hợp xửlý trường hợp nhiều người cùng tố cáo tại các cơ quan cấp tỉnh

1. Khi nhiều người cùng tố cáo tập trung tại quan cấp tỉnh, Thủ trưởng cơquan cấp tỉnh tráchnhiệm cử cán bộ tiếp nghe đại diện của nhữngngười tố cáo trình bày nội dung vụ việc; giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền tố cáotheo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp tố cáo phức tạp, Thủ trưởng cơ quan tiếp, nghe đại diện củanhững người tố cáo trình bày nội dung tố cáo.

Thủ trưởng quan thụ lý, giải quyếttheo quy định của pháp luật đối với tố cáothuộc thẩm quyền; đối với tố cáo không thuộc thẩm quyền, hướng dẫn người tố cáođến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

2. Khi nhiều người cùng tố cáo tập trung tại trụ sở UBND tỉnh hoặc Trụ sở tiếpcông dân của tỉnh, Tổ tiếp công dân của tỉnh trách nhiệm bố trí cán bộ tiếp và nghe đại diện của những người tố cáo trìnhbày nội dung tố cáo.

Cán bộ của Tổ tiếp công dân phải trực tiếp tiếp đại diện của những người tố cáo trongcác trường hợp cán bộ tiếp công dân không thể đáp ứng được yêu cầu, đề nghị của người đại diện cho những người tố cáo; Trường hợp cần thiết thể Cánbộ của Tổ tiếp công dân của tỉnh quyền yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBNDcấp huyện nơi xảy ra vụ việc tố cáo các quan, tổ chức liên quan cung cấpthông tin, tài liệu cử người trách nhiệm tham gia tiếp đại diện của những người tố cáo tại Trụsở tiếp công dân của tỉnh.

3. Đối với vụ việc phức tạp, hoặc theo lịch tiếp công dân của UBND tỉnh, Chủtịch UBND tỉnh trực tiếp hoặc ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND cùng cấp hoặcThủ trưởng quan liên quan trực tiếp tiếp nghe đại diện của những người tốcáo trình bày nội dung tố cáo. Trường hợp cần thiết, yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện nơi xảy ra vụ việc tố cáo hoặc quan, tổ chức liên quancung cấp thông tin, tài liệu cử người trách nhiệm tham gia tiếp đại diện của những người tố cáo.

4. Trưởng Công an huyện trách nhiệm chỉ đạo đơn vị phối hợp với Trưởng công an quản địa bàn nơi người tố cáo tập trung tổ chức bảo đảm trật tự công cộng; xử lý các hành vi vi phạm theo quyđịnh của pháp luật.

5. Giám đốc Công an tỉnh tráchnhiệm theo dõi, nắm tình hình tố cáo để thammưu cho các quan thẩm quyền xử các tình huống phát sinh trong quá trìnhgiải quyết tố cáo; thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự công cộng;xử các hành vi vi phạm theoquy định của pháp luật.

Chương 4.

BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO

Điều 12. Bảo vệ người tố cáo

1. Người tố cáo có quyền yêucầu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín, vị trí công tác, việc làm các quyền nhân thân khác của người tốcáo người thân thích của người tố cáo theo quy định tại Chương V Luật Tố cáovà các Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18 Nghị định số 76/2012/NĐ-C P.

2. Yêu cầu bảo vệ của người tố cáo phải bằng văn bản. Trường hợp khẩn cấp, người tố cáo thể yêu cầu trực tiếp bằng miệng hoặc thông qua các phương tiệnthông tin khác, nhưng sau đó phải thể hiện ngay bằng văn bản.

3. quan tiếp nhận yêu cầu bảo vệ của người tố cáo trách nhiệm lập hồ sơvụ việc để theo dõi và xử lý, giải quyết theo quy định;

a) Trong quá trình tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố cáo, quan, tổ chức, nhâncó thẩm quyền giải quyết tố cáo phải giữ mật họ, tên, địa chỉ, bút tích các thôngtin nhân khác của người tố cáo; đồng thời phải áp dụng biện pháp cần thiết theothẩm quyền hoặc đề nghị quan, tổ chức thẩm quyền biện pháp cần thiết đểgiữ mật thông tin bảo vệ cho người tố cáo. Khi nhận được thông tin người tố cáo bị đe dọa, trù dập, trả thù, quan, tổ chức, nhân thẩm quyền giải quyết tốcáo phải trách nhiệm phối hợp với các quan chức năng biện pháp bảo vệngười tố cáo, làm hành vi đe dọa, trù dập, trả thù người tố cáo để xử theo quy định của pháp luật;

b) Trong quá trình giải quyết tố cáo, quan, tổ chức, nhân liên quan khiphát hiện người không có thẩm quyền có hành vi thu thập thông tin về người tốcáo thì trách nhiệm báo cho người giải quyết tố cáo biết. Người giải quyết tố cáo khinhận được tin báo trách nhiệm áp dụng biện pháp theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người thẩm quyềnáp dụng biện pháp ngăn chặn hoặc xử đối với người hànhvi vi phạm.

Điều 13. Việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uytín các quyền nhân thân khác của người tố cáo người thân thích của người tố cáo

1. quan giải quyết tố cáo, quan công an thẩm quyền trách nhiệmcùng phối hợp áp dụng các biện pháp bảo vệ quy định tại Khoản3, Khoản 4 Điều14; Khoản 3 Điều 15; Khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 76/2012/NĐ-CP để bảovệ tính mạng, sức khỏe,tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín các quyềnnhân thân khác của người tố cáovà người thân thích của người tố cáo.

2. Trường hợp xác định việc xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người được bảovệ nguy tái diễn, quan công an thẩm quyền ban hành quyết định bảo vệ, xâydựng kế hoạch bảo vệ áp dụng các biện pháp bảo vệ theo quy định tại Khoản3 Điều 39 của Luật Tố cáo, Khoản 5 Điều14 của Nghị định số 76/2012/NĐ-CP.

Điều 14. Việc bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người tố cáo, người thân thích của người tố cáo cán bộ, công chức, viên chức người làm việc theohợp đồng lao động mà không phải là viên chức

1. Cán bộ, công chức, viên chứckhi có căn cứ cho rằng việc tố cáo của mình bị người thẩm quyềnquản lý, sử dụng trù dập, phân biệt đối xử hoặc thuyên chuyển công tác dẫn đến giảm thu nhập, gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp củamình, văn bản yêu cầu người giải quyết tố cáo áp dụng các biện pháp theo quyđịnh để bảo vệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêucầu bảo vệ, người giải quyết tố cáo giao quan xác minh, kết luận tố cáo kiểm tra, xác minh,đề xuất biện pháp xử lý. Thời hạn kiểm tra, xác minh 05 ngày làm việc. Ngườigiải quyết tố cáo trách nhiệm trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra, xác minh vàáp dụng các biện pháp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 76/2012/ NĐ-CP nếu yêu cầu của người tố cáo là chính đáng.

2. Người làm việc theo hợp đồng lao động không phải viên chức khi cócăn cứ cho rằng việc tố cáo của mình bị người sử dụng lao động trù dập, phân biệt đốixử hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của mình, văn bản yêucầu tổ chức công đoàn sở, quan quản lao động hoặc quan thẩm quyền khác địa phương nơi người tố cáo, người thân thích của người tố cáo làm việc có biện pháp bảo vệ. Yêu cầu bảo vệ phải bằng văn bản.

3. Tổ chức công đoàn sở, quan quản lao động hoặc quan thẩm quyền khác địa phương khi nhận được văn bản yêu cầu của người tố cáo trách nhiệm kiểm tra, xử áp dụng các biện pháp bảo vệ theo thời gian quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số76/2012/NĐ-CP.

Chương 5.

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

Điều 15. Quản lý Nhà nước vềtố cáo

Nội dung quản lý Nhà nước v công c giải quyết t o trên địa n tỉnh bao gồm:

1. Ban hành các văn bản pháp quy, các quyết định hành chính cụ thể theo thẩm quyền về công tác giải quyết tố cáo.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thi hành pháp luật về giải quyếttố cáo.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các quan trong việc thực hiện Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành theo kế hoạch,định kỳ và đột xuất.

4. Thực hiện việc giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đồng thời thi hành xử tố cáo theo thông báo kết quả giải quyết tố cáo vàquyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật.

5. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyếttố cáo; quy định điều kiện làm việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho cánbộ làm công tác tiếp dân, giải quyết tố cáo đã được cấp thẩm quyền chỉ đạo,phê duyệt.

6. Tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp công dân, xử lý đơn và giảiquyết tố cáo.

7. Tổng kết kinh nghiệm, các chuyên đề về công tác tiếp công dân, xử đơn,giải quyết tố cáo.

Điều 16. Chế độ báo cáo công tác phối hợp trong quản Nhà nước về giải quyết tố cáo

1. Ủy ban nhân dân các cấp thựchiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vithẩm quyền, có trách nhiệm chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Viện Kiểmsát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp trong công tác giải quyết tố cáo.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện,Giám đốc các sở, ngành tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các tổ chức,đơn vị trực thuộc tỉnh có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) vềcông tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền quản lýcủa mình theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thực hiện công tác báo cáo địnhkỳ, đột xuất theo Thông tư số: 03/2013/T T-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh traChính phủ về việc Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếunại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (cụ thể thực hiện theo chế độ báo đượcquy định tại Quy chế Quản lý và giải quyết khiếu nại).

Điều 17. Trách nhiệm về công tác quản nhà nước của ngành Thanh tra trongcông tác quản lý và giải quyết tố cáo

Các cơ quan Thanh tra (Thanhtra tỉnh, Thanh tra huyện, Thanh tra sở, ngành) có nhiệm vụ giúp Thủ trưởngcùng cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo có tráchnhiệm:

1. Hướng dẫn cơ quan, tổ chức,đơn vị cùng cấp trong việc tiếp công dân, xử lý đơn tố cáo, giải quyết tố cáo,thi hành Quyết định xử lý tố cáo.

2. Kiểm tra, thanh tra tráchnhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức cấp dưới của Thủ trưởng cùng cấp trongviệc tiếp công dân, giải quyết tố cáo; trong trường hợp cần thiết, đề nghị Thủtrưởng cùng cấp triệu tập Thủ trưởng cơ quan, tổ chức cấp dưới họp để đề xuấtbiện pháp tổ chức chỉ đạo, xử lý đối với các vụ việc tố cáo phức tạp.

3. Khi phát hiện có vi phạmpháp luật về tố cáo thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩmquyền xử lý.

4. Kiến nghị các biện pháp nhằmchấn chỉnh công tác giải quyết tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Thủ trưởng cùngcấp.

5. Tổng hợp tình hình tố cáo vàviệc giải quyết tố cáo thuộc trách nhiệm của Thủ trưởng cùng cấp; thực hiện chếđộ báo cáo hàng tháng, quý, năm theo quy định.

Điều 18. Trách nhiệm của Thủ trưởng các quan nhà nước trên địa bàn đốivới giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Đại biếu Quốc hội về công tác giải quyết tố cáo

1. Thủ trưởng các quan khi nhận được yêu cầu báo cáo tình hình giải quyếttố cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời theo đúng yêu cầu của Đoàn.

2. Khi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tổ chức giám sát việc giải quyết tố cáo, phát hiện vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền vàlợi ích hợp pháp của quan,tổ chức, công dân kiến nghị phải áp dụng biện phápcần thiết để kịp thời chấm dứt vi phạm thìThủ trưởng quan thẩm quyền phảixem xét, thực hiện.

Điều 19. Trách nhiệm của Thủ trưởng các quan nhà nước trên địa bàn đốivới giám sát của Hội đồng nhân dân Đại biểu Hội đồng nhân dân về công tác giải quyết tố cáo

1. Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các huyện trách nhiệm tổng hợptình hình giải quyết tố cáo địa phương,trình UBND cùng cấp để báo cáo tại kỳ họpHội đồng nhân dân thường kỳ.

2. Thủ trưởng các quan thuộc UBND tỉnh khi nhận được yêu cầu kiểm tra côngtác giải quyết tố cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân trách nhiệm báocáo theo đúng yêu cầu.

Điều 20. Trách nhiệm của Thủ trưởng các quan nhà nước trên địa bàn đốivới giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận về công tác giải quyết tố cáo

Thủ trưởng các cấp, các quan thuộc UBND tỉnh trách nhiệm thực hiện sự giámsát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận theo quyđịnh tại Điều 44 Luật Tố cáo.

Chương 6.

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 21. Khen thưởng

Người thành tích trong việc tố cáo được khen thưởng theo quy định tại Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22 Nghị địnhsố 76/2012/NĐ-CP.

Điều 22. Xử lý vi phạm

1. Người giải quyết tố cáo hành vi quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3,khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9 Điều 8 Luật Tố cáo hoặc vi phạmcác quy định khác của pháp luật trong việc giải quyết tố cáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luậthoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thườngtheo quy định của pháp luật.

2. Người tráchnhiệm chấp hành quyết định xử tố cáo không chấp hành thì tùytheo tính chất, mức độ vi phạm bị xử kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định củapháp luật.

3. Người đứng đầu quan,tổ chức thẩm quyền không áp dụng biện phápcần thiết để xử kịp thời đối với người giải quyết tố cáo hành vi vi phạm quyđịnh tại Khoản 1 Điều này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sựtheo quy định của pháp luật.

Người tố cáo những ngườikhác liên quan hành vi quy định tại các khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10, khoản 11, khoản12, khoản 13, Điều8, Luật Tố cáo hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về tố cáo giải quyếttố cáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật./.

DANH SÁCH

CÁCCƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ TRÁCH NHIỆM GỬI BÁO CÁO CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾTTỐ CÁO ĐẾN UBND TỈNH (QUA THANH TRA TỈNH)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh Lào Cai)

1, Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố.

2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòngtỉnh.

4, Công an tỉnh.

5, Sở Văn hoá, Thể thao vàDu lịch.

6, Sở Tài chính.

7, Sở Khoa học và Công nghệ.

8, Sở Công thương.

9, Sở Giao thông vận tải.

10, Sở Tài nguyên và Môi trường.

11, Sở Y tế.

12, Sở Lao động TB&XH.

13, Sở Thông tin và Truyền thông.

14, Sở Xây dựng.

15, Sở Nông nghiệp và PTNT.

16, Sở Giáo dục và Đào tạo.

17, Sở Nội vụ.

18, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

19, Sở Tư pháp.

20, Tổ tiếp công dân của tỉnh.

21, Ban Dân tộc.

22, Trung tâm Xúc tiếnđầu tư – Thương mại và du lịch tỉnhLào Cai.

23, Ban quản lý các cửa khẩutỉnh Lào Cai.

24, Ban quản lý các khu côngnghiệp tỉnh Lào Cai.

25, Quỹ đầu tư phát triển tỉnhLào Cai.

26, Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

27, Đài Phát Thanh vàTruyền hình tỉnh Lào Cai.