ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2013/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 13 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2011/QĐ-UBND NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNGTÀU BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨCVỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chínhphủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chínhphủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy địnhhành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủtục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Ủyban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh,kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh BàRịa-Vũng Tàu;

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướngChính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quanđến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1523/TTr-STP ngày09 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số41/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-VũngTàu ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chứcvề quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể như sau:

1. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

3. Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh tiếp nhận các phản ánh, kiến nghịcủa cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm viquản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của SởTư pháp:

-Trụ sở: Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 01 Phạm VănĐồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

-Số điện thoại chuyên dùng: 0643.727.969.

-Địa chỉ Email:[email protected]

2. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung nhưsau:

“Điều 14. Chế độ thông tin, báo cáo

1.Các sở, ban, ngành, Ủy bannhân dân cấp huyện định kỳ 6 tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả xử lýphản ánh, kiến nghị về quy định hành chính hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầucủa Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.Sở Tư pháp chịu trách nhiệmtổng hợp báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình tiếp nhận và kết quả xửlý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính hoặc báo cáo đột xuất theo yêucầu của Thủ tướng Chính phủ.”

Điều 2.Thay cụm từ “Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh” bằng cụm từ“Sở Tư pháp” tại các Điều 8, 9, 10, 12, 17 của Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quychế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 3. Quyết định này có hiệulực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cánhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng