ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2014/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; LuậtViên chức năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 463/TTr-SNV ngày 14/10/2014 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này bản Quy định về việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tỉnhPhú Yên.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ CÁNBỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBNDtỉnh Phú Yên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Quy định này quy định về nội dung,quy trình và thẩm quyền đánh giá phân loại theo định kỳ hàng năm đối với cánbộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức nhà nước, đơn vị sự nghiệpcông lập tỉnh Phú Yên.

Viên chức làm việc tại các cơ sởgiáo dục và đào tạo, ngoài việc được đánh giá theo quy định của ngành giáo dụcvà đào tạo, phải được đánh giá theo quy định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công chức cấp tỉnh, cấp huyệnthực hiện theo quy định này là công chức được quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chứcvà Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/06/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một sốđiều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ.

2. Viên chức làm việc trong cácđơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện,thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

3. Cán bộ, công chức cấp xã.

4. Quy định này không áp dụng đểđánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị Trung ương trênđịa bàn tỉnh; các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; Chủ tịch, PhóChủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện.

Điều 3. Mụcđích, yêu cầu đánh giá cán bộ, công chức,viên chức

1. Làm rõ ưu điểm, khuyết điểm,mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệpvụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Kết quả đánh giá là căn cứ đểquy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổnhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chínhsách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Xác định cụ thể trách nhiệm củatập thể và cá nhân trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; lấy kết quả,hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm trọng tâm trong đánh giá cán bộ, công chức,viên chức.

4. Đánh giá cán bộ, công chức,viên chức phải thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo các kếtluận đánh giá cán bộ, công chức, viên chức khách quan, chính xác, công bằng.Cán bộ, công chức, viên chức được trình bày ý kiến của mình về kết luận đánhgiá.

Điều 4. Căn cứđể đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Luật Viên chức và các văn bảnhướng dẫn thi hành.

3. Chức trách, nhiệm vụ được giaocủa cán bộ, công chức, viên chức.

4. Tiêu chí đánh giá đối với từngchức danh cán bộ, công chức, viên chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền banhành.

5. Môi trường và điều kiện cán bộ,công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ trong thời hạn đánh giá.

6. Quy định về đạo đức nghềnghiệp, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

7. Đối với viên chức, ngoài việcthực hiện theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6 tại điều này, khi đánh giá cònphải căn cứ vào việc thực hiện các cam kết trong hợp đồng làm việc đã được kýkết.

Điều 5. Thẩm quyền, trách nhiệm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viênchức

1. Đối với công chức:

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức,đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm đánh giá, phân loại cấp phó của ngườiđứng đầu và công chức thuộc quyền quản lý. Việc đánh giá, phân loại người đứngđầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên quảnlý trực tiếp thực hiện.

2. Đối với viên chức

a) Người đứng đầu đơn vị sựnghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá, phân loại viênchức thuộc thẩm quyền quản lý.

b) Người có thẩm quyền bổnhiệm chịu trách nhiệm đánh giá, phân loại viên chức quản lý trongđơn vị sự nghiệp công lập.

3. Đối với cán bộ, công chứccấp xã

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xãđánh giá, phân loại công chức thuộc quyền quản lý.

b) Chủ tịch, Phó Chủ tịchUBND cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đánh giá, phânloại.

Điều 6. Thời điểm đánh giá

1. Việc đánh giá, phân loạicán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác.

2. Thời điểm đánh giá, phânloại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện trong tháng 12 củanăm công tác.

Chương II

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊNCHỨC

Điều 7. Nộidung đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

1. Cán bộ được đánh giá theo cácnội dung sau đây:

a) Lập trường, quan điểm, tư tưởngchính trị; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và phápluật của Nhà nước; việc chấp hành Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng;

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức,lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

c) Năng lực lãnh đạo, điều hành,tổ chức thực hiện nhiệm vụ thể hiện qua khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệuquả công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức;

d) Tinh thần trách nhiệm trongcông tác; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Việc chấp hành sự phân công củatổ chức; việc tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ, sự phối hợp với đồngnghiệp trong thực hiện nhiệm vụ;

đ) Kết quả thực hiện nhiệm vụ đượcgiao; thời gian, chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất đối vớicấp trên về lĩnh vực phụ trách; tinh thần học tập nâng cao trình độ.

2. Công chức được đánh giá theocác nội dung sau đây:

a) Chấp hành đường lối, chủtrương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức,lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

c) Năng lực, trình độ chuyên môn,nghiệp vụ;

d) Tiến độ và kết quả thực hiệnnhiệm vụ;

đ) Tinh thần trách nhiệm và phốihợp trong thực hiện nhiệm vụ;

e) Thái độ phục vụ nhân dân.

Ngoài những quy định tại Khoản 2Điều này, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung sauđây: kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quảnlý; năng lực lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.

3. Viên chức được đánh giá theocác nội dung sau đây:

a) Chấp hành đường lối, chủtrương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

b) Kết quả thực hiện công việchoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết được thể hiện ở khối lượng, chấtlượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện công việc;

c) Việc thực hiện quy định về đạođức nghề nghiệp;

d) Tinh thần trách nhiệm, thái độphục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắcứng xử của viên chức;

đ) Tinh thần học tập nâng caotrình độ chuyên môn nghiệp vụ; việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

Việc đánh giá viên chức lãnh đạoquản lý được xem xét theo các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều này còn đượcđánh giá theo các nội dung sau: năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổchức thực hiện nhiệm vụ; kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụtrách.

Điều 8. Trình tự đánh giá cánbộ, công chức

1. Đối với công chức là người đứngđầu, cấp phó người đứng đầu cấp sở, ban, ngành, UBND cấp huyện (gọi chung là cơquan):

- Công chức tự đánh giá (bằng vănbản) kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao, nhận xét ưu, khuyết điểm trongcông tác theo nội dung tại Điều 7 Quy định này, tự chấm điểm và đánh giá, phânloại theo nội dung tại Phụ lục 1 và hướng dẫn thang điểm đánh giá, phân loạitại Điều 12, 13 của Quy định này.

- Tổ chức cuộc họp tập thể côngchức chủ chốt trong cơ quan để góp ý kiến. Ý kiến góp ý phải được lập thànhbiên bản và thông qua tại cuộc họp.

- Tiến hành bỏ phiếu kín về mức độhoàn thành nhiệm vụ của công chức lãnh đạo.

2. Đối với Chủ tịch, Phó chủtịch Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Tự đánh giá (bằng văn bản) kếtquả công tác theo nhiệm vụ được giao, nhận xét ưu, khuyết điểm trong công táctheo nội dung tại Điều 7 Quy định này, tự chấm điểm và đánh giá, phân loại theonội dung tại Phụ lục 1 và hướng dẫn thang điểm đánh giá, phân loại cán bộ,công chức tại Điều 12, 13 của Quy định này.

- Tổ chức cuộc họp tập thể của cơquan để góp ý kiến. Ý kiến góp ý phải được lập thành biên bản và thông qua tạicuộc họp.

- Tiến hành bỏ phiếu kín về mức độhoàn thành nhiệm vụ.

3. Đối với công chức là lãnh đạocấp phòng và tương đương (gọi chung là Phòng chuyên môn) trực thuộc cơ quanchuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện; công chức không giữchức vụ lãnh đạo, quản lý:

- Công chức tự đánh giá (bằng vănbản) kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao, tự nhận xét ưu, khuyết điểmtrong công tác theo nội dung tại Điều 7 của Quy định này, tự chấm điểm và đánhgiá, phân loại theo nội dung tại Phụ lục 1 và hướng dẫn thang điểm đánh giá,phân loại tại Điều 12, 13 của Quy định này.

- Tập thể công chức của phòngchuyên môn nơi công chức làm việc tổ chức họp, tham gia góp ý kiến. Ý kiến gópý phải được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp.

- Tiến hành bỏ phiếu kín về mức độhoàn thành nhiệm vụ của công chức và công chức lãnh đạo phòng.

4. Bộ phận, phòng, ban hoặc ngườiđược giao tham mưu công tác cán bộ, công chức của cơ quan (gọi chung là bộ phậntổ chức cán bộ) tổng hợp các ý kiến nhận xét, góp ý của các phòng, ban, đơn vịđể báo cáo người đứng đầu của cơ quan xem xét, kết luận.

5. Căn cứ vào kết quả đánh giá,sau khi xem xét các ý kiến góp ý của Phòng chuyên môn, người đứng đầu cơ quantrực tiếp đánh giá, quyết định xếp loại công chức theo Quy định này và thôngbáo kết quả xếp loại đến từng công chức đồng thời công khai kết quả đánh giátrong toàn cơ quan.

Điều 9. Trình tự đánh giá viênchức

Trình tự đánh giá viên chức đượctiến hành như sau:

1. Đối với viên chức lãnh đạo quảnlý:

- Viên chức tự đánh giá (bằng vănbản) kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao, tự nhận xét ưu, khuyết điểmtrong công tác theo nội dung tại Điều 7 của Quy định này, tự chấm điểm và đánhgiá, phân loại theo nội dung tại Phụ lục 2 và hướng dẫn thang điểm đánh giá,phân loại tại Điều 12, 13 của Quy định này.

- Tập thể nơi viên chức làm việctổ chức họp để góp ý kiến. Đối với viên chức quản lý là người đứng đầu, cấp phóngười đứng đầu đơn vị thì tổ chức cuộc họp của tập thể viên chức chủ chốt củacơ quan để góp ý kiến. Ý kiến góp ý phải được lập thành biên bản và thông quatại cuộc họp.

- Tiến hành bỏ phiếu kín về mức độhoàn thành nhiệm vụ của viên chức lãnh đạo, quản lý.

2. Đối với viên chức không giữchức vụ quản lý:

- Viên chức tự đánh giá (bằng vănbản) kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao, tự nhận xét ưu, khuyết điểmtrong công tác theo nội dung tại Điều 7 của Quy định này, tự chấm điểm và đánhgiá, phân loại theo nội dung tại Phụ lục 2 và hướng dẫn thang điểm đánh giá,phân loại tại Điều 12, 13 của Quy định này.

- Tập thể phòng, ban nơi viên chứclàm việc hoặc tại đơn vị (nơi không có tổ chức cấu thành) tổ chức họp để góp ýkiến. Ý kiến góp ý phải được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp.

- Tiến hành bỏ phiếu kín về mức độhoàn thành nhiệm vụ của viên chức.

3. Nếu đơn vị sự nghiệp không cótổ chức cấu thành thì tổ chức cuộc họp toàn thể viên chức của đơn vị để góp ýkiến đối với viên chức lãnh đạo quản lý, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạoquản lý.

4. Bộ phận, phòng, ban hoặc ngườiđược giao tham mưu công tác cán bộ của cơ quan (gọi chung là bộ phận tổ chứccán bộ) tổng hợp các ý kiến nhận xét, góp ý của các phòng, ban, đơn vị để báocáo người đứng đầu của đơn vị xem xét, kết luận.

5. Căn cứ vào kết quả đánh giá,sau khi xem xét các ý kiến góp ý của phòng, ban chuyên môn, người đứng đầu đơnvị trực tiếp đánh giá, quyết định xếp loại viên chức theo quy định này và thôngbáo kết quả xếp loại đến viên chức đồng thời công khai kết quả đánh giá trongtoàn đơn vị.

Điều 10. Đánh giá công chứcbiệt phái

Việc đánh giá cán bộ, công chứcbiệt phái do cơ quan sử dụng công chức thực hiện và gửi 01 bộ tài liệu đánh giávề cơ quan cử biệt phái để lưu giữ.

Điều 11. Tiêu chí đánh giá,phân loại cán bộ, công chức, viên chức

1. Việc đánh giá kết quả thực hiệnnhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành bằng phương pháp chấmđiểm theo bảng nội dung quy định về thang điểm đánh giá cán bộ, công chức, viênchức tại Điều 13 của Quy định này với tổng số điểm là 100 điểm.

2. Căn cứ vào kết quả đánh giá,cán bộ, công chức, viên chức được phân loại theo các mức sau:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

c) Hoàn thành nhiệm vụ nhưng cònhạn chế về năng lực (Đối với viên chức là hoàn thành nhiệm vụ);

d) Không hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 12. Đánhgiá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

1. Cán bộ, công chức, viên chứcđược đánh giá, phân loại là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đảm bảo các điềukiện sau:

a) Có tổng số điểm theo bảng tiêuchí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đạt từ 90 điểm trở lên;

b) Điểm nội dung đánh giá về kếtquả thực hiện nhiệm vụ được giao phải đạt 55 điểm trở lên.

2. Cán bộ, công chức, viên chứcđược phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đảm bảo các điều kiện sau:

a) Có tổng số điểm theo bảng tiêuchí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đạt từ 70 đến 89 điểm;

b) Điểm nội dung đánh giá về kếtquả thực hiện nhiệm vụ được giao phải đạt 50 điểm trở lên.

3. Cán bộ, công chức, viên chứcđược phân loại hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (đối với viênchức là hoàn thành nhiệm vụ) khi đảm bảo các điều kiện sau:

a) Có tổng số điểm theo bảng tiêuchí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đạt từ 50 đến 69 điểm;

b) Điểm nội dung đánh giá về kếtquả thực hiện nhiệm vụ được giao phải đạt 45 điểm trở lên.

4. Cán bộ, công chức, viên chứcđược phân loại không hoàn thành nhiệm vụ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Có tổng số điểm theo bảng tiêuchí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đạt dưới 50 điểm.

b) Điểm nội dung đánh giá về kếtquả thực hiện nhiệm vụ được giao đạt dưới 45 điểm.

c) Bị một trong các hình thức kỷluật từ khiển trách trở lên.

5. Cán bộ, công chức, viên chứcnếu chỉ đạt một trong hai điều kiện quy định tại Mục a, b Khoản 1, 2, 3 Điềunày thì được phân loại ở mức thấp hơn liền kề.

Điều 13. Thang điểm đánh giá

1. Đối với cánbộ, công chức lãnh đạo quản lý:

a) Nội dung đánh giá về lậptrường, quan điểm, tư tưởng chính trị; việc chấp hành đường lối, chủ trương,chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành Điều lệ, quy chế,quy định của Đảng: điểm tối đa là 10 điểm.

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức,lối sống, tác phong và lề lối làm việc: điểm tối đa là 10 điểm.

c) Tinh thần trách nhiệm trongcông tác; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân: điểm tối đa là 10 điểm.

d) Việc chấp hành sự phân công củatổ chức; việc tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ, sự phối hợp với đồngnghiệp trong thực hiện nhiệm vụ: điểm tối đa là 10 điểm.

e) Nội dung kết quả thực hiệnnhiệm vụ được giao: điểm tối đa là 60 điểm, cụ thể như sau:

- Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổchức thực hiện nhiệm vụ thể hiện qua khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quảcông việc phụ trách: điểm tối đa là 15 điểm;

- Mức độ thực hiện nhiệm vụ đượcgiao trong năm và kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao phụtrách, quản lý: điểm tối đa là 15 điểm;

- Tinh thần trách nhiệm trong côngtác thể hiện ở việc chỉ đạo để tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các côngviệc được phân công phụ trách; thời gian, chất lượng, hiệu quả trong công táctham mưu, đề xuất đối với cấp trên về lĩnh vực phụ trách. Có sáng kiến và việcáp dụng kinh nghiệm công tác vào trong thực tiễn giải quyết công việc đượcgiao: điểm tối đa là 20 điểm;

- Tinh thần tự nghiên cứu, học tậpđể nâng cao trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trícông tác, nhiệm vụ được giao: điểm tối đa là 10 điểm.

2. Đối với công chức không giữchức vụ lãnh đạo quản lý:

a) Nội dung đánh giá về lậptrường, quan điểm, tư tưởng chính trị; việc chấp hành đường lối, chủ trương,chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành Điều lệ, quy chế,quy định của Đảng: điểm tối đa là 10 điểm.

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức,lối sống, tác phong và lề lối làm việc: điểm tối đa là 10 điểm.

c) Tinh thần trách nhiệm trongcông tác; thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, việcthực hiện quy tắc ứng xử của công chức: điểm tối đa là 10 điểm.

d) Việc chấp hành sự phân công củatổ chức; việc tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ, sự phối hợp với đồngnghiệp trong thực hiện nhiệm vụ: điểm tối đa là 10 điểm.

e) Nội dung kết quả thực hiệnnhiệm vụ được giao: điểm tối đa là 60 điểm, cụ thể như sau:

- Mức độ thực hiện nhiệm vụ đượcgiao trong năm: điểm tối đa là 30 điểm;

- Tinh thần trách nhiệm trong côngtác thể hiện ở việc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các công việc đượcphân công phụ trách; thời gian, chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu,đề xuất đối với cấp trên về lĩnh vực phụ trách. Có sáng kiến và việc áp dụngkinh nghiệm công tác vào trong thực tiễn giải quyết công việc được giao: điểmtối đa là 20 điểm;

- Tinh thần tự nghiên cứu, học tậpđể nâng cao trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trícông tác, nhiệm vụ được giao: điểm tối đa là 10 điểm.

3. Đối với viên chức lãnh đạo quảnlý:

a) Nội dung đánh giá về lậptrường, quan điểm, tư tưởng chính trị; việc chấp hành đường lối, chủ trương,chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành Điều lệ, quy chế,quy định của Đảng: điểm tối đa là 10 điểm.

b) Năng lực lãnh đạo, điều hành,tổ chức thực hiện nhiệm vụ thể hiện qua kết quả hoạt động của đơn vị được giaoquản lý, phụ trách: điểm tối đa là 10 điểm.

c) Việc thực hiện quy định về đạođức nghề nghiệp: điểm tối đa là 10 điểm.

d) Tinh thần trách nhiệm, thái độphục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắcứng xử của viên chức: điểm tối đa là 10 điểm;

đ) Kết quả thực hiện công việchoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết được thể hiện ở khối lượng, chấtlượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện công việc: điểm tối đa là 60 điểm, cụ thể:

- Mức độ thực hiện nhiệm vụ đượcgiao trong năm và kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao phụtrách, quản lý: điểm tối đa là 20 điểm;

- Tinh thần trách nhiệm trong côngtác thể hiện ở việc chỉ đạo để tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các côngviệc được phân công phụ trách; thời gian, chất lượng, hiệu quả trong công táctham mưu, đề xuất đối với cấp trên về lĩnh vực phụ trách. Có sáng kiến và việcáp dụng kinh nghiệm công tác vào trong công việc: điểm tối đa 30 điểm;

- Tinh thần tự nghiên cứu, học tậpđể nâng cao trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trícông tác, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:điểm tối đa là 10 điểm.

4. Đối với viên chức không giữchức vụ lãnh đạo quản lý:

a) Nội dung đánh giá về lậptrường, quan điểm, tư tưởng chính trị; việc chấp hành đường lối, chủ trương,chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành Điều lệ, quy chế,quy định của Đảng: điểm tối đa là 10 điểm.

b) Việc thực hiện quy định về đạođức nghề nghiệp: điểm tối đa là 10 điểm.

c) Tinh thần trách nhiệm, thái độphục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắcứng xử của viên chức: điểm tối đa là 20 điểm.

d) Kết quả thực hiện công việchoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết được thể hiện ở khối lượng, chấtlượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện công việc: điểm tối đa là 60 điểm, cụ thể:

- Mức độ thực hiện nhiệm vụ đượcgiao trong năm: điểm tối đa là 20 điểm;

- Tinh thần trách nhiệm trong côngtác thể hiện ở việc tham mưu cấp trên giải quyết các công việc được phân côngphụ trách; thời gian, chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất đốivới cấp trên về lĩnh vực phụ trách. Có sáng kiến và việc áp dụng kinh nghiệmcông tác vào trong công việc: điểm tối đa 30 điểm;

- Tinh thần tự nghiên cứu, học tậpđể nâng cao trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trícông tác, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:điểm tối đa là 10 điểm.

Chương III

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,VIÊN CHỨC

Điều 14. Sửdụng kết quả đánh giá

Kết quả đánh giá cán bộ, côngchức, viên chức sử dụng cho việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, giới thiệu ứngcử, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, côngchức, viên chức trong thời hạn 01 năm cho đến kỳ đánh giá tiếp theo liền kề.Nếu trong thời hạn này có phát sinh những yêu cầu mới về công tác cán bộ cầnthiết phải xem xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thì thực hiện việcđánh giá bổ sung.

Điều 15.Thông báo nội dung đánh giá, kết quả phân loại đánh giá

1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vịthông báo kết quả đánh giá, phân loại đánh giá cho công chức được đánh giá biết.

2. Đối với cán bộ, công chức, viênchức là người đứng đầu, kết quả phân loại đánh giá do cấp trên quản lý trựctiếp quyết định và thông báo.

Điều 16. Lưukết quả đánh giá, phân loại trong hồ sơ côngchức

Thực hiện việc lưu giữ các biênbản ghi chép của quá trình đánh giá, quyết định phân loại để giúp chứng thựccác kết quả đánh giá việc thực hiện công việc của cán bộ, công chức, viên chứctheo quy định về lưu trữ hiện hành.

Điều 17.Quyền bảo lưu ý kiến và giải quyết khiếu nại về đánh giá

1. Cán bộ, công chức, viên chức cóquyền trình bày ý kiến, bảo lưu và báo cáo lên cấp trên trực tiếp những vấn đềkhông tán thành về nhận xét, đánh giá đối với bản thân mình, nhưng phải chấphành kết luận đánh giá của cấp có thẩm quyền.

2. Khi có khiếu nại về việc đánhgiá cán bộ, công chức, viên chức thì cấp có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét,kết luận và thông báo (bằng văn bản) đến người khiếu nại.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18.Trách nhiệm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướngdẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Quy định này. Phối hợpvới Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, phân loạingười đứng đầu các sở, ban, ngành tỉnh.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện quyđịnh này trong ngành, trên địa bàn quản lý; tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giávề UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo quy định.

Căn cứ quy định này, Thủ trưởngcác sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cụ thể hóa việcđánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý phù hợp với thực tếcủa cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Trong quá trình thực hiện, nếuphát sinh vướng mắc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, tổng hợp, bổsung, sửa đổi cho phù hợp./.

(Tên cơ quan, đơn vị)

PHỤ LỤC 1

PHIẾUĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNGCHỨC HÀNG NĂM
NĂM................

(Kèmtheo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh Phú Yên)

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Chức vụ: Ngạch, bậc lương:

Đơn vị công tác:

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNGTÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN:

1. Chấp hành đường lối, chủtrương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

- Nêu rõ bản thân và gia đìnhtrong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật củaNhà nước.

- Bản thân cán bộ, công chức trongviệc chủ động và gương mẫu chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình trongviệc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhànước.

2. Giữ gìn phẩm chất chính trị;đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong và lề lối làm việc:

- Nêu rõ bản thân trong việc thựchiện những điều công chức không được làm; Mối quan hệ trong gia đình và đối vớiquần chúng.

- Bản thân trong việc thực hiệntinh thần tự phê bình và phê bình đối với Đảng viên và quần chúng tại đơn vị(nếu là Đảng viên). Không tham nhũng, tiêu cực; tích cực phòng chống quan liêu,tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Không để vợ(chồng), con, người thân lợi dụng chức vụ của mình để thu vén lợi ích cá nhân.Có lối sống, sinh hoạt lành mạnh, giản dị, trung thực; tác phong lịch sự, vănminh; tinh thần đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tập thểvững mạnh. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quántriệt và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng vào lĩnhvực, công việc được phân công phụ trách.

3. Tinh thần trách nhiệm trongphối hợp thực hiện nhiệm vụ và thái độ phục vụ nhân dân:

- Tinh thần trách nhiệm trong côngtác và việc thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện ý kiến chỉđạo của cấp trên.

- Mối quan hệ, phối hợp trong côngtác giữa cán bộ, công chức trong cơ quan và với các đơn vị khác trên tinh thầnhợp tác và chấp hành đúng quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị vàquy định của pháp luật.

- Thái độ lịch sự, hòa nhã đúngmực, tận tình phục vụ, lắng nghe ý kiến của tổ chức và công dân, giải quyết hồsơ đúng quy định, không gây phiền hà, khó khăn cho người đề nghị giải quyết.

4. Kết quả công tác:

a) Tiến độ và kết quả thực hiệnnhiệm vụ:

Hoàn thành nhiệm vụ, công việcđược giao, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. Cụ thể:

- Những công việc thực hiện trongnăm. Những việc đã giải quyết đúng hạn; những việc giải quyết còn chậm, gặp khókhăn hoặc chưa giải quyết.

- Những văn bản, kế hoạch, côngtrình, đề án, đề tài đã chủ trì soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo (nếu có).

- Những đề xuất, sáng kiến đượcchấp nhận, thực hiện.

- Giải quyết các kiến nghị của cơsở, người dân, cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị đúng thời hạn, đảm bảo chấtlượng, tính linh hoạt khi đề xuất giải quyết.

- Đảm bảo đúng số ngày làm việctrong năm (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày phép, ngày đi công tác, ngày nghỉtheo chế độ quy định của pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức), đi côngtác cơ sở (phát hiện những vấn đề phát sinh hoặc tồn tại, báo cáo đề xuất giảiquyết).

b) Năng lực, trình độ chuyên môn,nghiệp vụ: thể hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệu quả thực hiện công việc đượcgiao; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chínhtrị…phục vụ công tác tốt hơn.

- Trong năm đã tự học nâng caotrình độ về lĩnh vực gì? Đã tham dự những lớp tập huấn nào?

- Thực hiện chế độ đào tạo, bồidưỡng bắt buộc hàng năm theo quy định tại Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

5. Cán bộ, công chức lãnh đạo,quản lý từ cấp phòng – ban và tương đương trở lêncòn đánh giá theo các nội dung sau: năng lực lãnh đạo, quản lý và năng lực tậphợp, đoàn kết công chức. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, phòng– ban được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách.

II. TỰ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNGCHỨC:

1. Tự chấm điểm theo từng nội dung:

a) Đối với cán bộ, công chức lãnhđạo, quản lý:

STT

Nội dung

Điểm chấm

Ghi chú

1

Lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị; việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng

2

Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc

3

Tinh thần trách nhiệm trong công tác; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân

4

Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; việc tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ, sự phối hợp với đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ

5

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thể hiện qua khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc phụ trách

Mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm và kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao phụ trách, quản lý

Tinh thần trách nhiệm trong công tác thể hiện ở việc chỉ đạo để tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các công việc được phân công phụ trách; thời gian, chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất đối với cấp trên về lĩnh vực phụ trách. Có sáng kiến và việc áp dụng kinh nghiệm công tác vào trong thực tiễn giải quyết công việc được giao

Tinh thần tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí công tác, nhiệm vụ được giao

Tổng cộng:

b) Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo,quản lý:

STT

Nội dung

Điểm chấm

Ghi chú

1

Lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị; việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng

2

Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc

3

Tinh thần trách nhiệm trong công tác; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, việc thực hiện quy tắc ứng xử của công chức

4

Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; việc tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ, sự phối hợp với đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ

5

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

Mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm

Tinh thần trách nhiệm trong công tác thể hiện ở việc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các công việc được phân công phụ trách; thời gian, chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất đối với cấp trên về lĩnh vực phụ trách. Có sáng kiến và việc áp dụng kinh nghiệm công tác vào trong thực tiễn giải quyết công việc được giao

Tinh thần tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí công tác, nhiệm vụ được giao

Tổng cộng:

2. Tự xếp loại: Dựa vào tổng số điểm tự chấm, cánbộ, công chức tự xếp loại theo các mức được quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quyđịnh này.

Địa danh, ngày… tháng… năm……
Người tự nhận xét(Ký tên và ghi rõ họ)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

Phần này ghi tóm tắt ý kiến đóng góp của tập thể phòng– ban, cơ quan, đơn vị.

IV. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNGCHỨC:

(Phần này do Thủ trưởng quản lý trực tiếp ghi)

STT

Nội dung

Điểm chấm

Ghi chú

1

Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

2

Giữ gìn phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong và lề lối làm việc

3

Tinh thần trách nhiệm trong công tác; thái độ phục vụ nhân dân

4

Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; việc phê bình và tự phê bình

5

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

Kết luận: Cán bộ, công chức……………………………………………..

Địa danh, ngày tháng năm
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá(Ký tên, ghi rõ họ tên)

………………………….
(Tên cơ quan, đơn vị)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢNG TỔNG HỢP KẾTQUẢ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
NĂM ……….

STT

Họ và tên

Kết quả phân loại

Ghi chú

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

Không hoàn thành nhiệm vụ

1

2

3

Thủ trưởng đơn vị(Ký tên, đóng dấu)

(Tên cơ quan, đơn vị)

PHỤ LỤC 2

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊNCHỨC HÀNG NĂM
NĂM................(Kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBNDtỉnh Phú Yên)

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Chức vụ: Ngạch, bậc lương:

Đơn vị công tác:

I. PHẦN TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNGRÈN LUYỆN:

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sáchcủa Đảng và pháp luật của Nhà nước:

- Nêu rõ bản thân trong việc chấp hành đường lối,chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Bản thân viên chức trong việc chủ động và gươngmẫu chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình chấp hành đường lối, chủ trươngcủa Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụtheo hợp đồng làm việc đã ký kết được thể hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệuquả, tiến độ thực hiện công việc:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao, đảmbảo chất lượng và đúng thời gian quy định. Cụ thể:

- Những công việc thực hiện trong năm. Những việcđã giải quyết đúng hạn; những việc giải quyết còn chậm hoặc chưa giải quyết.

- Những văn bản, kế hoạch, công trình, đề án, đềtài đã chủ trì soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo (nếu có).

- Những đề xuất, sáng kiến được chấp nhận, thựchiện.

- Giải quyết các kiến nghị của người dân, cơ quan,đơn vị, khách hàng… đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, tính linh hoạt khi đềxuất giải quyết.

- Bản thân trong việc thực hiện những điều khoảncủa hợp đồng làm việc đã ký kết.

3. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghềnghiệp:

Thực hiện theo quy định về đạo đức nghề nghiệp của từngngành, lĩnh vực thực tế của đơn vị.

- Bản thân trong việc thực hiện đạo đức nghềnghiệp. (Nếu có vi phạm thì báo cáo việc khắc phục hậu quả)

- Thông qua các quy định về tiêu chuẩn, đạo đứcnghề nghiệp bản thân nhận thấy có thiếu sót hoặc hạn chế cần sửa chữa, thay đổicho phù hợp với thực tế.

- Là gương điển hình trong thực hiện quy định vềđạo đức nghề nghiệp của từng ngành.

- Có lối sống, sinh hoạt lành mạnh, giản dị, trung thực;tác phong lịch sự, văn minh và tinh thần đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡlẫn nhau, xây dựng tập thể vững mạnh.

- Không tham nhũng, tiêu cực; tích cực phòng, chốngquan liêu, tham nhũng, lãng phí. Không để vợ (chồng), con, người thân lợi dụng chứcvụ của mình để thu vén lợi ích cá nhân.

4. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhândân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử củaviên chức:

- Tinh thần trách nhiệm trong công tác và thực hiệnnghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan; việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấptrên.

- Thái độ lễ phép, lịch sự, hòa nhã đúng mực, tận tìnhphục vụ, lắng nghe ý kiến của tổ chức và công dân, giải quyết hồ sơ đúng quyđịnh, không gây phiền hà, khó khăn cho người đề nghị giải quyết.

- Tinh thần hợp tác trong giải quyết công việc giữaviên chức trong cơ quan; bản thân trong việc hợp tác với các đơn vị khác; việc chấphành đúng nội quy, quy tắc ứng xử của viên chức trong cơ quan và quy định củapháp luật.

5. Tinh thần học tập nâng cao trình độ:

Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên mônnghiệp vụ, lý luận chính trị…phục vụ công tác tốt hơn.

- Việc tự học nâng cao trình độ về lĩnh vực… Đãtham dự những khóa bồi dưỡng, các lớp tập huấn…

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh; quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảngvào lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách.

Ngoài ra, viên chức lãnh đạo, quản lý từ cấp khoa –phòng – ban trở lên còn đánh giá theo các nội dung sau: năng lực lãnh đạo, quảnlý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kết quả hoạt động của khoa – phòng– ban, cơ quan, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

6. Viên chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng,ban và tương đương trở lên còn đánh giá theo các nội dung sau: năng lực lãnhđạo, quản lý và năng lực tập hợp, đoàn kết công chức. Kết quả hoạt động của cơquan, tổ chức, đơn vị, phòng, ban được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách.

II. TỰ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC:

1. Tự chấm điểm theo từng nội dung:

a) Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý:

STT

Nội dung

Điểm chấm

Ghi chú

1

Lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị; việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng

2

Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thể hiện qua kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách

3

Thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp

4

Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức

5

Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết

Mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm và kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao phụ trách, quản lý

Tinh thần trách nhiệm trong công tác thể hiện ở việc chỉ đạo để tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các công việc được phân công phụ trách; thời gian, chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất đối với cấp trên về lĩnh vực phụ trách. Có sáng kiến và việc áp dụng kinh nghiệm công tác vào giải quyết công việc

Tinh thần tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí công tác, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức

Tổng cộng:

b) Đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo,quản lý:

STT

Nội dung

Điểm chấm

Ghi chú

1

Lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị; việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng

2

Thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp

3

Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức

4

Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết

Mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm

Tinh thần trách nhiệm trong công tác thể hiện ở việc chỉ đạo để tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các công việc được phân công phụ trách; thời gian, chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất đối với cấp trên về lĩnh vực phụ trách. Có sáng kiến và việc áp dụng kinh nghiệm công tác vào giải quyết công việc

Tinh thần tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí công tác, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức

Tổng cộng:

2. Tự xếp loại: Dựa vào tổng số điểm tự chấm, viên chứctự xếp loại theo các mức được quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quy định này.

Địa danh, ngày… tháng… năm….
Người tự nhận xét(Ký tên và ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

Phần này ghi tóm tắt ý kiến đóng góp của tập thể phòng– ban, cơ quan, đơn vị.

IV. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC:

(Phần này do Thủ trưởng quản lý trực tiếp ghi)

STT

Nội dung

Điểm chấm

Ghi chú

1

Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

2

Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp

3

Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử của viên chức

4

Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết được thể hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện công việc

Kết luận: Viên chức ……………………………………………

Địa danh, ngày tháng năm
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá(Ký tên, ghi rõ họ tên)

……………………….
(Tên cơ quan, đơn vị)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢNG TỔNG HỢP KẾTQUẢ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC HÀNG NĂM
NĂM ……….

STT

Họ và tên

Kết quả phân loại

Ghi chú

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

1

2

3

Thủ trưởng đơn vị(Ký tên, đóng dấu)