ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2015/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 01 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC NỘP TIỀN ĐỂ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNGLÚA KHI CHUYỂN ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN
ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CPngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn Phú Yên tại Tờ trình số 259/TTr-SNN ngày 28 tháng 9năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Quyết định nàyquy định về mức tiềnphải nộp để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúanước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều2. Mức tiền phải nộp để bảo vệ, phát triểnđất trồng lúa tính bằng 60% (sáu mươi phần trăm) số tiền được xác định theo diệntích đất chuyên trồng lúa nước phải chuyển sang đất phi nông nghiệp nhân vớigiá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất tại thời điểm chuyển mục đíchsử dụng đất, do UBND tỉnh Phú Yên ban hành.

Chủ đầu tưđược Nhà nước giao đất, cho thuê đất chuyên trồng lúa nước phải lập bảnkê khai số tiền phải nộp theo quy định tại Điều 2 của Quyết định này và nộp tiềnvào Tài khoản của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên (Tên tàikhoản: Tiền gửi khác; Mã tài khoản: 3713; Mã ĐVQHNS: 1117238) tại Kho bạcNhà nước tỉnh Phú Yên.

Kinh phído Chủ đầu tư nộp vào Ngân sách tỉnh sẽ được sử dụng theo quy định hiện hành.

Điều3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày15 tháng 10 năm 2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môitrường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vậntải; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịvà các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐNN tỉnh;
- Bộ NN và PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Hg, To.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự