HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 39-HĐBT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Để nêu cao trách nhiệm và vị trí của người cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành y tế nước ta, và biểu dương thành tích, động viên toàn ngành ra sức thi đua phục vụ người bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay lấy ngày 27 tháng 2 hàng năm làm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Điều 2. Trong ngày Thầy thuốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân và ngành y tế các cấp tổ chức những hoạt động thích hợp nhằm cổ vũ cán bộ y tế quyết tâm thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch, ra sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Y tế, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
K.T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tố Hữu