ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình điện

______________

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy định thực hiện một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Long An về việc hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Công Thương kể từ ngày 07/4/2008;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình điện, gồm các ông (bà) như sau:

1. Ông Dương Văn Hoàng Hoanh, Phó Giám đốc: - Chủ tịch Hội đồng

2. Ông Dương Văn Thành, TP Quản lý điện: - Thành viên

3. Ông Huỳnh Thái Chuyên, TP Kế hoạch TH và XTTM: - Thành viên

4. Ông Trần Tấn Lộc, Phó TP Quản lý điện: - Thành viên

5. Ông Nguyễn Tấn Cường, CV phòng Quản lý điện: - Thành viên

6. Ông Nguyễn Tấn Bửu Trân, CV phòng Quản lý điện: - Thành viên

7. Ông Phạm Thanh Quận, CV phòng Quản lý điện: - Thành viên

8. Ông Nguyễn Văn Bé, Cán sự phòng Quản lý điện: - Thành viên

9. Bà Đặng Thị Bé Chính, Kế toán trưởng: - Thành viên

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình điện trên địa bàn tỉnh Long An. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên sẽ do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý điện, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và Xúc tiến thương mại, các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định./.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Minh Hạ