BỘ NỘI VỤ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Về việc đính chính Thông tư liên tịch số 81/2005/TTLT /BNV-BTC

ngày 10/08/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 03 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 03 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động của Công báo ở Trung ương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tiền lương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính hệ số lương mới 2,78 (bậc 8) thành hệ số lương mới 2,76của ngạch nhân viên kiểm soát thị trường tại mục V của Thông tư liên tịch số 81/2005/TTLT/BNV-BTC ngày 10 tháng 08 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức mới được bổ sung hoặc có thay đổi về phân loại công chức, viên chức thuộc ngành Thuỷ lợi, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá - Thông tin, Y tế và Quản lý thị trường do có sai sót trong khâu in ấn và phát hành.

Điều 2. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Điều