ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

tổ chức bộ máy của vườn quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai

_________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 19 tháng 8 năm 1991;

Căn cứ Quyết định số 90/2002/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2002, của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Sa Pa thành vườn quốc gia Hoàng Liên;

Căn cứ Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001, của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của vườn quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên, Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh