BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3911/-BGTVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNGQUỐC TẾ LONG THÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định s 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2016 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tếLong Thành;

Căn cứ Quyết định số 2719/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải vviệcthành lập Ban Chỉ đạo trin khai dự án Cảng hàngkhông quốc tế Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 3513/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc bsung nhân sự Ban Chỉ đạo triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế LongThành;

Trên cơ sở các văn bản về việc cửcán bộ tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai dự án Cảng hàng không quc tế Long Thành của các cơ quan, đơn vị: Cục Hàng không Việt Nam (vănbản số 5735/CHK-VP ngày 22/10/2015), Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng côngtrình giao thông (văn bản s 3269/CQLXD-ĐSHK ngày12/10/2015), Vụ Quản lý doanh nghiệp (văn bản số 223/QLDN ngày 13/10/2015), VụTài chính (văn bản số 762/TC ngày 12/10/2015), Ban Quản lý đầu tư các dự án đốitác công tư (văn bản số 896/Đ TCT ngày 08/10/2015), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (văn bản số 551/HĐTV ngày 15/10/2015), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (văn bản s 3822/TCTCHKVN-TCCB ngày 13/10/2015);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kếhoạch đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai dự án Cảnghàng không quốc tế Long Thành (Tổ giúp việc), do Cục trưởng Cục hàng không ViệtNam làm Tổ trưởng và các ông (bà) có tên sau làm thành viên:

1. Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng CụcHàng không Việt Nam - Tổ trưởng.

2. Thiếu tướng Đỗ Đức Minh, Phó Thammưu trưởng Quân chủng Phòng không không quân - Thành viên.

3. Thiếu tướngBùi Quang Vinh, Phó chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ hàng không Việt Nam -Thành viên.

4. Ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởngCục Hàng không Việt Nam - Thành viên.

5. Ông Triệu Khắc Dũng - Phó Cục trưng Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông - Thànhviên.

6. Ông Phạm Việt Dũng, Tổng Giám đốcTổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Thành viên.

7. Ông Đỗ Tất Bình, Phó Tổng Giám đốcTổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - Thành viên.

8. Ông Trần Minh Phương, Phó Vụtrưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên.

9. Bà Đào Thanh Thảo - Phó Vụ trưng Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải - Thànhviên.

10. Đại úy Lưu Tuấn Cường, Trợ lýPhòng Công binh, Quân chng Phòng không không quân- Thành viên.

11. Ông Nguyễn Công Tài - Phó Vụ trưng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên.

12. Bà Chu Thị Thủy, Phó Vụ trưởng -Phó Trưởng ban Quản lý đu tư các dự án đi tác công tư - Thành viên.

13. Ông Tạ Mạnh Hùng, Trưởng ban Đầutư, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Thành viên.

14. Ông Nguyễn Bách Tùng, Giám đốcCông ty Thiết kế và Tư vấn xây dng công trình hàng không- Thành viên.

15. Ông Phạm Tiến Dũng, Chuyên viênchính Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên.

16. Bà Trần Thị Bích Vân - Chuyên viên chính Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên.

17. Ông Nguyễn Văn Doanh, Chuyên viênVụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải - Thànhviên.

18. Bà Nguyễn Thùy Linh, Chuyên viênBan Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư - Thành viên.

19. Ông Đào Xuân Hoạch, Phó Trưng phòng Quản lý cảng hàng không - sân bay, Cục Hàng không Việt Nam- Thành viên.

20. Ông Nguyễn Hồng Trang - Chuyênviên Phòng công trình đường sắt và hàng không, Cục Quản lý Xây dng và Chất lượng công trình giao thông - Thành viên.

21. Ông Trịnh Như Long, Trưng Ban Đầu tư, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam -Thành viên.

22. Ông Trần Ngọc Minh, Phó trưng bộ phận Văn phòng - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án nhà ga T2 Cảng hàng khôngquốc tế Nội Bài - Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Tổ giúp việc

1. Theo dõi tình hình và tiến độtriển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; tổng hợp, chuẩn bị nộidung họp Ban Chđạo triển khai dự án Cảng hàng không quốctế Long Thành.

2. Tham mưu Ban Chđạo triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế LongThành chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện Kếhoạch triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theoNghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2016 ca Quốc hội.

3. Thường xuyên kiểm điểm, đánh giátình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai dự ánCảng hàng không quốc tế Long Thành; kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắctrong triển khai thực hiện Dự án để báo cáo Ban Chđạo triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đề xuấtvới Chính phủ có giải pháp xử lý thích hp; nhằm đảm bảo tiến độ Dự án theo đúng chỉ đạo của Quốc hội tại Nghịquyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2016.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kểtừ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh traBộ, các Vụ trưng, Thủ trưng các cơquan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VT, KHĐT.

BTRƯỞNGĐinh La Thăng