ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 392/QĐ-TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP TỔ VẬT GIÁ Ở CÁC QUẬN (HUYỆN)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27-10-1962.
- Căn cứ Nghị định 24-CP ngày 2-2-1976 của Hội đồng Chính phủ ban hành bản quy địnhvề nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền Nhà nước cấp tỉnh tronglĩnh vực quản lý kinh tế.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức của ngành Vật-Giá;
- Xét yêu cầu của công tác quản lý giá và phục vụ công tác quản lý kinh tế ở Quận(huyện);
- Theo đề nghị của các ông Chủ Nhiệm Ủy ban Vật-Giá và Trưởng Ban Tổ chức ChánhQuyền thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 .- Nay thành lậpTổ Vật-Giá ở các Quận (huyện) với biên chế từ 3 – 5 Cán bộ làm công tác giá domột Tổ trưởng có trình độ Trưởng phòng lãnh đạo, trực thuộc Ủy ban nhân dân vàđặt dưới sự lãnh đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách TàiMậu.

Điều 2 .- Nhiệm vụ của TổVật-Giá Quận (huyện) là giúp Ủy ban nhân dân Quận, huyện trong việc quản lý giácả ở địa phương và bao gồm các công tác sau đây:

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm traviệc chấp hành chánh sách giá cả và quản lý giá cả thị trường ở Quận (huyện),có kiến nghị biện pháp, tổ chức thực hiện.

- Hợp tác chặt chẽ với Ủy banVật-Giá thành phố cùng các ngành hữu quan của Thành, Quận xây dựng phương ángiá sản phẩm hàng hoá sản xuất thu mua ở địa phương bao gồm hàng Nông sản thựcphẩm, Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp, các dịch vụ phục vụ.

- Tham gia quản lý thị trườngtrên cơ sở nắm chắc hệ thống giá chỉ đạo, chủ trương chính sách của Nhà nước đềxuất ý kiến xây dựng.

- Chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụgiá cả trong việc xây dựng các phương án giá và báo cáo cho Ủy ban Vật-Giáthành phố về tình hình giá cả …

Điều 3 .- Đồng chí ChủNhiệm Ủy ban Vật-Giá thành phố có trách nhiệm chỉ đạo nghiệp vụ giá cả cho cácTổ Vật-Giá và bàn bạc với Ủy ban nhân dân Quận (huyện) trong việc bổ nhiệm TổTrưởng Tổ Vật-Giá và bố trí Cán bộ làm giá của Tổ theo quy định.

Điều 4 .- Các ông ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh Quyền, Chủ NhiệmỦy ban Vật-Giá Thành phố, và Chủ tịch các Quận (huyện) có trách nhiệm thi hànhquyết định này.

Nơi nhận :
- VP. Anh Tư Bình
- VP. Anh 9 Lê
- Ban Tổ Chức Chánh Quyền
- Ủy ban Vật-Giá Thành phố
- Ủy ban nhân dân các Quận (huyện)
- Lưu Văn Thư UBNDTP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn