CHÍNH PHỦ
Số: 392/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học

cho viện sinh học nhiệt đới thuộc Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia

_______________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 224/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học ở trong nước;

Xét đề nghị của Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (công văn số 636/KHCNQG-TCCB ngày 08 tháng 5 năm 1995); của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 3017/SĐH ); ngày 10 thàng 5 năm 1996; của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (công văn số 1217/TCCBKH ngày 27 tháng 5 năm 1995),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định các chuyên ngành đào tạo trên đại học cho Viện Sinh học nhiệt đới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh