BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 3927/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRANG BỊ, QUẢN LÝ, HUẤN LUYỆN VÀ SỬ DỤNG CHÓ NGHIỆP VỤ CỦA NGÀNH HẢI QUAN
-------------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này các quy định về quản lý, điều hành công tác huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ của ngành hải quan như sau:
1. Quy định chung về trang bị, quản lý, sử dụng chó nghiệp vụ;
2. Quy định về huấn luyện viên và chế độ đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại các đơn vị huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ;
3. Quy định về chế độ chăm sóc, huấn luyện chó nghiệp vụ tại các đơn vị cơ sở;
4. Quy định về quy trình sử dụng chó nghiệp vụ;
5. Quy định về chế độ hậu cần phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ;
6. Quy định về quản lý mẫu vật phục vụ huấn luyện;
7. Quy định về tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, thải loại chó nghiệp vụ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 730/QĐ-TCHQ ngày 08/04/2009, Quyết định số 1183/QĐ-TCHQ ngày 17/06/2009 và Quyết định số 22/QĐ-TCHQ ngày 05/01/2013 quy định về trách nhiệm và trang bị trong công tác nuôi dưỡng, huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Lưu VT, ĐTCBL (3b).
KT. TNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn