UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành kế hoạch thực hiện " Lộ trình tiến tới bảo hiểm

y tế toàn dân vào năm 2010"

_________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg ngày 05/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW, ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị, về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới;

Căn cứ Nghị quyết 34-NQ/TU ngày 21/9/2005 của Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW, ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị, về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 17/3/2005 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện.

Theo đề nghị của Giám đốc BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số 374/TT-BHXH ngày 17/10/2005

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện “Lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010” của tỉnh Thừa Thiên Huế .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện của tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Ngô Hòa