UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cây xanh,

chiếu sáng và nghĩa trang đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

_______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ: Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 về quản lý chiếu sáng đô thị, số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 về quản lý cây xanh đô thị, số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 539/TTr-SXD ngày 22 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý cây xanh, chiếu sáng và nghĩa trang đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã, các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Nhường

QUY ĐỊNH

Phân công, phân cấp quản lý cây xanh, chiếu sáng,

nghĩa trang đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 393/2013/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang đô thị đối với các sở, ban, ngành có liên quan, ủyuỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Việc quản lý nghĩa trang liệt sĩ không thuộc phạm vi quy định này (quản lý nghĩa trang liệt sĩ quy định tại Nghị định 16/2007/NĐ-CP , ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với một số sở, ban, ngành; ủyuỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Quy định viết tắt và giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ dưới đây được viết tắt và giải thích như sau:

Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị viết tắt là Nghị định 64/2010/NĐ-CP;

Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị viết tắt là Nghị định 79/2009/NĐ-CP;

Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang viết tắt là Nghị định 35/2008/NĐ-CP;

Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở viết tắt là Nghị định 23/2009/NĐ-CP.

Cây xanh đô thị, quản lý cây xanh đô thị: Theo Điều 2, Nghị định 64/2010/NĐ-CP.

Chiếu sáng đô thị, quản lý chiếu sáng đô thị: Theo Điều 2, Nghị định 79/2009/NĐ-CP.

Nghĩa trang đô thị, quản lý nghĩa trang đô thị: Theo Điều 2, Nghị định 35/2008/NĐ-CP.

Uỷ ban nhân dân viết tắt là UBND; Hội đồng nhân dân viết tắt là HĐND.

UBND cấp huyện, bao gồm: UBND thành phố Bắc Ninh, UBND thị xã Từ Sơn và UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

UBND cấp xã, bao gồm: UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Phòng quản lý xây dựng cấp huyện, bao gồm: Phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Ninh, Phòng Quản lý đô thị thị xã Từ Sơn và Phòng Công thương các huyện Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành, Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong.

Chương II

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÂY XANH, CHIẾU SÁNG, NGHĨA TRANG ĐÔ THỊ

Điều 4. Sở Xây dựng

1. Chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cây xanh, quản lý chiếu sáng, quản lý nghĩa trang đô thị trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản của Chính Phủ, Bộ Xây dựng về quản lý cây xanh, quản lý chiếu sáng, quản lý nghĩa trang đô thị; chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn về quản lý cây xanh, quản lý chiếu sáng, quản lý nghĩa trang đô thị trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc phê duyệt đồ án quy hoạch cây xanh, quản lý chiếu sáng, quản lý nghĩa trang đô thị theo thẩm quyền.

4. Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công viên, vườn hoa trong đô thị; công trình chiếu sáng đô thị; nghĩa trang đô thị.

5. Cấp giấy phép xây dựng, hướng dẫn UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình đầu tư xây dựng cây xanh, công trình chiếu sáng, công trình nghĩa trang đô thị theo thẩm quyền.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn xây dựng, thẩm định đơn giá các dịch vụ về quản lý cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang đô thị đối với các dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, trình UBND tỉnh phê duyệt.

7. Hướng dẫn UBND cấp huyện và Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh lập kế hoạch hàng năm và 5 năm về đầu tư phát triển cây xanh sử dụng công cộng, thẩm định kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt.

8. Xác định danh mục cây cần bảo tồn, cây nguy hiểm, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế trình UBND tỉnh ban hành.

9. Chủ trì thẩm định và phê duyệt Quy chế quản lý nghĩa trang đô thị quy mô cấp III trở lên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; thỏa thuận quy chế quản lý nghĩa trang cấp III trở lên do cá nhân, tổ chức đầu tư.

10. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về việc thực hiện các quy định về quản lý cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang đô thị.

11. Tổng hợp dữ liệu về cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang đô thị trên địa bàn tỉnh, định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng và đột xuất khi cần thiết.

Điều 5. Các sở, ban, ngành và các có liên quan

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn theo kế hoạch hàng năm và giai đoạn 5 năm về đầu tư phát triển cây xanh sử dụng công cộng, hệ thống chiếu sáng, nghĩa trang đô thị theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt;

b) Tham mưu đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách về đầu tư để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển hệ thống cây xanh, chiếu sáng, công viên nghĩa trang đô thị.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tham mưu đề xuất UBND tỉnh lựa chọn giống cây trồng phù hợp mục đích, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương nhằm tạo sự đa dạng trong phát triển hệ thống cây xanh đô thị;

b) Tham gia ý kiến thẩm định vào đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng cây xanh đô thị.

3. Sở Tài Nguyên và Môi trường

a) Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phát triển cây xanh đô thị; quản lý việc sử dụng đất xây dựng mới nghĩa trang và đóng cửa nghĩa trang;

b) Phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác quản lý cây xanh đô thị; công tác lập quy hoạch, xây dựng, cải tạo, đóng cửa nghĩa trang nhằm đảm bảo phát triển môi trường sinh thái, bền vững;

c) Đánh giá tác động môi trường các dự án xây dựng nghĩa trang đô thị;

d) Thanh, kiểm tra và xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường của các nghĩa trang và hệ thống mặt nước đô thị;

e) Hướng dẫn công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng mới hệ thống cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang đô thị.

4. Sở Tài chính

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định đơn giá dịch vụ công ích liên quan đến quản lý cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang đô thị sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

b) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành hướng dẫn các đơn vị liên quan xây dựng dự toán ngân sách; thực hiện thanh, quyết toán các khoản thu, chi phí liên quan đến quản lý cây xanh, hệ thống chiếu sáng, nghĩa trang đô thị theo quy định hiện hành.

5. Sở Giao thông Vận tải

a) Tham gia ý kiến thẩm định các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng công trình cây xanh, chiếu sáng đô thị có liên quan đến các công trình giao thông;

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thẩm định cây xanh, chiếu sáng trên vỉa hè, dải phân cách đối với các dự án xây dựng mới, cải tạo nâng cấp các công trình giao thông do Sở GTVT làm chủ đầu tư;

c) Phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện công tác quản lý nhà nước về cây xanh, chiếu sáng các công trình giao thông trong đô thị đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn giao thông.

6. Sở Công Thương

a) Tham gia ý kiến thẩm định các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư công trình chiếu sáng đô thị;

b) Tham mưu UBND tỉnh nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng đô thị.

7. Sở Văn hoá thể thao và Du lịch

Phối hợp với Sở Xây dựng và UBND cấp huyện quản lý chiếu sáng các công trình văn hoá, lịch sử, tượng đài, đài tưởng niệm, vườn hoa, công viên, chiếu sáng khu vực phục vụ lễ hội, chiếu sáng quảng cáo, trang trí... đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu mỹ quan đô thị.

8. Sở Y tế

Hướng dẫn việc bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh phòng dịch, không gây ô nhiễm môi trường của nghĩa trang theo quy định của Bộ Y tế.

9. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh

a) Tổ chức thực hiện quản lý cây xanh, chiếu sáng đô thị trong các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh;

b) Tham gia ý kiến thẩm định các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư công trình cây xanh, chiếu sáng đô thị trong các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh;

c) Thực hiện cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh; cấp giấy phép xây dựng các công trình chiếu sáng đô thị trong các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh;

d) Hướng dẫn, kiểm tra Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp lập kế hoạch đầu tư phát triển cây xanh hàng năm và giai đoạn 5 năm trong các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh;

e) Thống kê và lập cơ sở dữ liệu về cây xanh, chiếu sáng đô thị trong phạm vi được giao quản lý; báo cáo định kỳ hàng năm gửi Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp và báo cáo đột xuất khi cần thiết.

10. Công an tỉnh

Chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Xây dựng và UBND cấp huyện kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định của pháp luật về cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang đô thị.

11. Công ty Điện lực Bắc Ninh

a) Tham gia ý kiến thẩm định các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư công trình chiếu sáng đô thị, đảm bảo nguồn điện cung cấp cho hệ thống chiếu sáng đô thị;

b) Khi xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình điện, Công ty Điện lực Bắc Ninh có trách nhiệm thông báo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan được phân cấp quản lý cây xanh đô thị, để đảm bảo kỹ thuật, an toàn theo các quy định chuyên ngành.

12. Viễn thông Bắc Ninh, các Công ty TNHH MTV: Cấp thoát nước Bắc Ninh, Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Trong quá trình đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành; có trách nhiệm thông báo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan được phân cấp quản lý cây xanh đô thị để bảo đảm kỹ thuật, an toàn theo các quy định chuyên ngành, đảm bảo mỹ thuật và phát triển của hệ thống cây xanh và chiếu sáng đô thị.

Điều 6. UBND cấp huyện

1. Tổ chức thực hiện quản lý cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang đô thị trên địa bàn do mình quản lý.

2. Tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang đô thị hàng năm và 5 năm.

3. Ban hành các quy định cụ thể về quản lý cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang đô thị; trực tiếp quản lý hoặc lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành hệ thống cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang đô thị trên địa bàn được giao quản lý.

4. Tổ chức xây dựng dự toán và phê duyệt kinh phí quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang đô thị hàng năm trên địa bàn được giao quản lý phù hợp với ngân sách địa phương.

5. Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh và công trình chiếu sáng đô thị trên địa bàn do mình quản lý theo thẩm quyền (trừ cây xanh, công trình chiếu sáng đô thị quy định tại điểm c, khoản 9, Điều 5 của Quy định này).

Đối với các khu vực đặc biệt quan trọng về cảnh quan kiến trúc đô thị và văn hóa lịch sử trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện phải có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng trước khi cấp phép, bao gồm các khu vực: Tượng đài, Đài tưởng niệm; khuôn viên trung tâm văn hóa Kinh Bắc; dọc các tuyến đường trục chính đô thị có mặt cắt từ 50m trở lên; các khu bảo tồn văn hóa, lịch sử và các khu vực theo Điều lệ quản lý quy hoạch, Quy chế quản lý kiến trúc đô thị quy định.

6. Tổ chức thực hiện và quản lý kế hoạch phát triển cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang đô thị hàng năm và giai đoạn 5 năm được UBND tỉnh phê duyệt trên địa bàn được giao quản lý.

7. Công bố danh mục cây bảo tồn, cây nguy hiểm, cây trồng hạn chế và cây cấm trồng trên địa bàn được giao quản lý.

8. Xác định mặt nước tự nhiên, mặt nước nhân tạo (hồ, ao…) cần được giữ gìn, nâng cấp, cải tạo; trường hợp cần san lấp phải báo cáo và được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép bằng văn bản. Lập kế hoạch phát triển hệ thống mặt nước nhằm đảm bảo môi trường sinh thái, điều hòa thoát nước đô thị và cảnh quan môi trường.

9. Chỉ đạo sử dụng các sản phẩm chiếu sáng sử dụng năng lượng sạch, hiệu suất cao, tiết kiệm điện và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về chiếu sáng đô thị.

10. Tổ chức quản lý, xây dựng, sử dụng nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước không phân biệt cấp nghĩa trang trên địa bàn được giao quản lý.

11. Lập kế hoạch cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang đô thị trình UBND tỉnh phê duyệt. Xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm thu hút đầu tư, khuyến khích đầu tư xây dựng nghĩa trang theo mô hình công viên vĩnh hằng, sử dụng phương pháp điện táng.

12. Phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý nghĩa trang quy mô cấp IV được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn được giao quản lý. Thỏa thuận quy chế quản lý nghĩa trang quy mô cấp IV do tổ chức, cá nhân đầu tư và giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý nghĩa trang trên địa bàn được giao quản lý.

13. Tuyên truyền, giáo dục, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tích cực tham gia trồng, bảo vệ, chăm sóc và phát triển cây xanh; bảo vệ hệ thống chiếu sáng, nghĩa trang đô thị. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chôn cất tại các nghĩa trang tập trung.

14. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm các quy định về quản lý cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang đô thị trên địa bàn được giao quản lý.

15. Tổ chức việc thống kê và lập cơ sở dữ liệu về cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang đô thị trên địa bàn được giao quản lý; định kỳ hàng năm gửi báo cáo UBND tỉnh, Sở Xây dựng và đột xuất khi cần thiết.

Điều 7. UBND cấp xã

1. Thực hiện quản lý, bảo vệ hệ thống cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang đô thị trên địa bàn; bảo vệ hệ thống mặt nước tự nhiên và nhân tạo (hồ, ao…), trường hợp cần san lấp phải báo cáo Chủ tịch UBND huyện để báo cáo xin chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Tổ chức kiểm tra, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về quản lý cây xanh, chiếu sang, nghĩa trang đô thị trên địa bàn theo thẩm quyền.

3. Tuyên truyền, giáo dục, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc và phát triển cây xanh; bảo vệ hệ thống điện chiếu sáng, nghĩa trang đô thị; thực hiện nếp sống văn minh, sử dụng nghĩa trang tiết kiệm đất đai, đảm bảo vệ sinh môi trường, hướng tới sử dụng nghĩa trang công viên vĩnh hằng, sử dụng phương pháp điện táng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ và phát triển hệ thống cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang đô thị tuỳ theo mức độ thành tích được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm nội dung của Nghị định 35/2008/NĐ-CP, Nghị định 79/2009/NĐ-CP và Nghị định 64/2010/NĐ-CP và Quy định này tuỳ theo mức độ, tính chất vi phạm, sẽ bị xử lý theo các Điều 43, 44, 47, 49 Nghị định 23/2009/NĐ-CP và các quy định hiện hành khác.

2. Ngoài hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn bị buộc thực hiện đúng các quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng các công trình về cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang đô thị.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp