NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho vay theo chỉ định đợt I cho các ngân hàng thương mại quốc doanh nhằm khắc phục hậu quả cơ bão số 5

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30-9-1992;

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước; Pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính ngày 24-5-1990;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Căn cứ vào quyết định số 985-TTg ngày 20-11-1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả cơn bão số 5, khôi phục và phát triển sản xuất cho các tỉnh ven biển Nam Bộ và Nam Trung Bộ;

Căn cứ vào Công văn số 409-KTTH-tym ngày 22-11-1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết nguồn vốn cho vay khắc phục hậu quả cơn bão số 5;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế và Vụ trưởng Vụ Tín dụng

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ngân hàng Nhà nước cho vay theo chỉ định đợt 1-500 tỷ đồng cho các Ngân hàng thương mại quốc doanh để tạo ứng vốn cho các địa phương nhằm khắc phục hậu quả cơn bão số 5, cụ thể cho các Ngân hàng.

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 300 tỷ đồng.

Ngân hàng Đầu tư và phát triển 100 tỷ đồng.

Ngân hàng Công thương Việt Nam 50 tỷ đồng.

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 50 tỷ đồng.

Điều 2. Thời hạn cho vay 5 năm kể từ ngày phát tiền vay, lãi suất cho vay 0.1 %/tháng.

Điều 3. Các Ngân hàng thương mại quốc doanh sử dụng vốn trên để cho vay theo đúng mục đích đối tượng, thủ tục quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay khắc phục hậu quả cơn bão số 5.

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện:

1. Vụ tín dụng và Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm cho vay các ngân hàng thương mại theo các quy định tại Điều 1,2 trên đây và tổng hợp tình hình thực hiện cho vay, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2. Vụ Kế toán Tài chính hướng dẫn hạch toán, theo dõi riêng tài khoản cho vay hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997.

3. Chánh Văn phòng thống đốc, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Tổng giám đốc các Ngân hàng Thương mại quốc doanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Mọi bổ sung, sửa đổi các điều khoản của Quyết định này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

(Đã ký)

Lê Đức Thuý