ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3941/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀINHẬP CẢNH VÀO THÀNH PHỐ VÀ CÁC TỔ CHỨC, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUANTRONG VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đếnnăm 2012;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổbiến, giáo dục pháp luật thành phố tại Công văn số 2675/STP-TT ngày 27 tháng 8năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người nước ngoài nhập cảnh vào thànhphố và các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc quản lý,sử dụng lao động người nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trựcHội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chủ trì, phốihợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong việc tổ chức thựchiện các nội dung của Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy bannhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀO THÀNHPHỐ VÀ CÁC TỔ CHỨC, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC QUẢN LÝ,SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3941/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2008của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tuyêntruyền sâu rộng các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến đối tượnglà người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố và các tổ chức, cơ quan, đơn vịtrong việc quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn thành phố.

2. Thông qua các hình thức, biệnpháp tuyên truyền nhằm tăng cường sự hiểu biết, nâng cao ý thức tự giác chấphành pháp luật Việt Nam cho người nước ngoài, hạn chế tối đa người nước ngoàivi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố.

3. Tạo sự phối hợp thống nhất, đồngbộ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giữa các sở, ngành và Ủy bannhân dân các quận, huyện trong việc tuyên truyền pháp luật cho người nước ngoàinhập cảnh vào thành phố và các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quantrong việc quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài tại thành phố Hồ ChíMinh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đối tượng tuyên truyền:

- Người nước ngoài nhập cảnh vàoViệt Nam đến lưu trú, công tác tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Người nước ngoài quá cảnh có thờihạn vào thành phố Hồ Chí Minh để tham quan, du lịch.

- Người Việt Nam đang định cư tại nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đến lưu trú, công tác tại thành phố Hồ ChíMinh.

- Các cơ quan, doanh nghiệp có quanhệ với người nước ngoài và sử dụng lao động nước ngoài.

- Các doanh nghiệp, cơ sở và cá nhânkinh doanh các loại hình du lịch.

2. Nội dung tuyên truyền:

- Luật Cư trú;

- Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cưtrú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Đầu tư nước ngoài;

- Luật Du lịch;

- Pháp luật về lao động cho tổ chức,cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Mục V, Chương XI Bộ Luật Lao động;Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về tuyển dụngvà quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ).

- Pháp luật về lao động (vấn đề giảiquyết tranh chấp lao động và đình công);

- Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chínhvà các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trên một số lĩnh vực có liên quanđến chủ đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” của thành phố HồChí Minh.

- Một số văn bản pháp luật khác cóliên quan.

3. Hình thức, biện pháp tuyêntruyền:

- Tổ chức tập huấn cho người sử dụnglao động nước ngoài và lực lượng hướng dẫn viên du lịch.

- Tuyên truyền qua các chương trình,chuyên mục của Đài Tiếng nói nhân dân và Đài Truyền hình thành phố.

- Biên soạn tờ gấp tuyên truyền pháthành cho người nước ngoài tại các cửa khẩu.

- Biên soạn cẩm nang pháp luật cungcấp cho các nhà hàng, khách sạn, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

- Biên soạn tài liệu hỏi đáp phápluật cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quan hệ với người nướcngoài, quản lý lao động người nước ngoài.

Các loại tài liệu được biên soạnbằng hình thức song ngữ Việt - Anh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

- Sở Tư pháp:

+ Chủ trì phối hợp với các sở, ngànhcó liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

+ Phối hợp biên soạn, in ấn các loạitài liệu tuyên truyền và tiến hành cấp phát cho các cơ quan, đơn vị theo đúngtiến độ Kế hoạch.

+ Hàng năm có sơ kết, tổng kết việctuyên truyền pháp luật cho người nước ngoài và báo cáo Ủy ban nhân dân thànhphố.

+ Có kiến nghị đề xuất với Ủy bannhân dân thành phố nếu phát sinh các vấn đề ngoài phạm vi thẩm quyền.

- Sở Ngoại vụ: phổ biến và cung cấptài liệu pháp luật có liên quan cho các cơ quan lãnh sự nước ngoài tại thànhphố Hồ Chí Minh.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền các quy định có liên quan cho các đốitượng là lực lượng hướng dẫn viên du lịch, các doanh nghiệp, cá nhân hành nghềkinh doanh lữ hành, kinh doanh, lưu trú du lịch, khách du lịch, các đoàn vậnđộng viên thể thao nước ngoài đến thi đấu tại thành phố.

- Sở Lao động - Thương binh và Xãhội: phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các đợt tập huấn, tiến hành phổ biến,giáo dục pháp luật, biên soạn và cấp phát tài liệu có liên quan cho người nướcngoài và các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn thành phố.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: phối hợpvới Sở Tư pháp để phổ biến, giáo dục pháp luật cho các Trung tâm giới thiệu họcsinh, sinh viên đi du học nước ngoài; giáo viên, học sinh, sinh viên là ngườinước ngoài đang giảng dạy, học tập tại các trường quốc tế hoặc các cơ sở giáodục có liên kết đào tạo với nước ngoài.

- Sở Thông tin và Truyền thông: phốihợp với Sở Tư pháp thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên cácphương tiện truyền thông tại thành phố.

- Công an thành phố: phối hợp với SởTư pháp trong việc biên soạn, phát hành các loại tài liệu có liên quan đếnngười nước ngoài để phát miễn phí cho các đối tượng người nước ngoài nhập cảnhvào thành phố tại các cảng sông, đường bộ.

- Đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnhBộ Công an phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành cấp phát tài liệu tuyên truyềnpháp luật Việt Nam cho người nước ngoài nhập cảnh vào cửa khẩu hàng không TânSơn Nhất.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện: phốihợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật chocác đối tượng là nước ngoài, các tổ chức, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trúđóng trên địa bàn thực hiện đúng nội dung Kế hoạch.

2. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí biên tập, in ấn tài liệuđược chi từ nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến,giáo dục pháp luật thành phố hàng năm.

- Kinh phí tổ chức hoạt động củatừng cơ quan, đơn vị được sử dụng từ kinh phí ngân sách nhà nước của cơ quan,đơn vị đó.

3. Họp liên ngành:

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụđược giao hàng quý, Sở Tư pháp tổ chức các cuộc họp liên ngành kiểm điểm việctriển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; thực hiện việc sơ kết, tổng kếtbáo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố.

- Các sở, ngành và Ủy ban nhân dâncác quận, huyện thực hiện việc báo cáo hàng quý và gửi về Sở Tư pháp (PhòngTuyên truyền) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ