ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí
đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ
có sử dụng ngân sách của địa phương
———————————

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 44/2007/TTLT –BTC–BKHCN, ngày 07/05/2007 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ, hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính – Sở Khoa học và Công nghệ tại tờ trình số 3193/LN /TC–KHCN, ngày 05/10/2007; ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 2533/BC –STP–KTVB, ngày 11/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách địa phương theo Phụ lục kèm theo quyết định này áp dụng kể từ ngày 01/7/2007.

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các ngành, địa phương và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Tủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

– Bộ Khoa học và Công nghệ;

– Bộ Tài chính;

– TT Tỉnh uỷ , TT HĐND tỉnh;

– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

– Như điều 3;

– V0, V1, V2, các chuyên viên VP UBND tỉnh;

– Trung tâm lưu trữ VP UBND tỉnh (để đăng C.báo)

– Lưu: VT, MT.

50 bản, H–QĐ104

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nhữ Thị Hồng Liên