BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3959/2004/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN RĂNG - HÀM - MẶT TRUNGƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 389/BYT-QĐ ngày 17/5/1980 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thànhlập Viện Răng - Hàm - Mặt TP.Hồ Chí Minh và Quyết định số 2218/QĐ-BYT ngày18/6/2003 về việc đổi tên Viện Răng Hàm Mặt TP.Hồ Chí Minh thành Bệnh viện Răng- Hàm - Mặt Trung ương TP.Hồ Chí Minh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Răng - Hàm - MặtTrung ương TP.Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định củaQuyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông, bà:Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng cácVụ, Cục trưởng các Cục có liên quan thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Răng -Hàm - Mặt Trung ương TP.Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Trần Thị Trung Chiến

ĐIỀU LỆ

TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN RĂNG - HÀM - MẶT TRUNG ƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3959/2004/QĐ-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2004của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chương1.

NHỮNG QUY DỊNH CHUNG

Điều 1. Bệnh viện Răng -Hàm - Mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Viện Răng - Hàm - Mặtthành phố Hồ Chí Minh) được thành lập theo Quyết định số 389-BYT/QĐ ngày 17tháng 5 năm 1980 của Bộ trưởng Bộ Y tế, được sắp xếp lại theo Nghị định số49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số2218/QĐ-BYT ngày 18 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Bệnh viện là đơn vịsự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoảntheo quy định của Pháp luật, có trụ sở làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Bệnh viện:

+ Tên tiếng Việt: Bệnh việnRăng - Hàm - Mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh

+ Tên tiếng Anh: NationalHospital of Odonto-Stomatology

+ Tên viết tắt: NHOS

- Trụ sở : 201A đường Nguyễn ChíThanh Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 848 - 8535178;848-8556732

- Fax: 848 - 8551394;

- E-mail: [email protected]

- Website: www.bvrhmtu.org.vn

Điều 2. Tổ chức Đảng vàđoàn thể trong bệnh viện:

1. Tổ chức Đảng Cộng sản ViệtNam trong bệnh viện lãnh đạo các hoạt động của bệnh viện theo chức năng, nhiệmvụ của tổ chức Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước.

2. Các tổ chức chính trị - xã hội,tổ chức xã hội nghề nghiệp khác trong bệnh viện được thành lập và hoạt độngdưới sự lãnh đạo của Đảng theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm phối hợpvới chính quyền để thực hiện nhiệm vụ chính trị của bệnh viện và thực hiện chứcnăng, nhiệm vụ của đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp đã được xác định.

Chương 2.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN VÀ ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ CỦA BỆNH VIỆN

Điều 3. Bệnh viện Răng -Hàm - Mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh có chức năng khám, cấp cứu, điềutrị, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho trẻ em và người lớn ở tuyến chuyênngành cao nhất; nghiên cứu khoa học; đào tạo cán bộ; chỉ đạo tuyến và hợp tácquốc tế chuyên ngành Răng Hàm Mặt.

Điều 4. Bệnh viện có cácnhiệm vụ sau đây:

1. Khám, cấp cứu, điều trị vàphục hồi chức năng trong lĩnh vực Răng – Hàm - Mặt cho trẻ em và người lớn ởtuyến cao nhất.

a. Tiếp nhận khám, cấp cứu, điềutrị nội trú và ngoại trú các trường hợp người bệnh vượt quá khả năng điều trịcủa tuyến tỉnh. Người bệnh đến khám, điều trị theo yêu cầu, kể cả người bệnh làngười nước ngoài.

b. Tham gia khám giám định ykhoa và pháp y theo quy định của pháp luật.

c. Phục hồi chức năng cho trẻ bịdị tật bẩm sinh hoặc bệnh mắc phải sau điều trị tại bệnh viện và tại cộng đồng.

2. Phòng bệnh răng miệng - Chỉđạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật:

a. Xây dựng, phát triển, chỉ đạomạng lưới Răng - Hàm - Mặt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Namtừ Đà Nẵng đến Cà Mau theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

b. Xây dựng kế hoạch phòng bệnhrăng miệng và các chương trình nha khoa cộng đồng để trình Bộ trưởng Bộ Y tếphê duyệt.

c. Tổ chức chỉ đạo thực hiện chươngtrình tăng cường sức khoẻ răng miệng và chương trình Nha học đường quốc gia.

d. Xây dựng hướng dẫn điều trịcác bệnh răng miệng, bệnh hàm mặt để trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt và chỉđạo tuyến dưới thực hiện theo đúng quy định.

đ. Giúp tuyến dưới nâng cao chấtlượng cấp cứu, chẩn đoán và điều trị các bệnh trong phạm vi chuyên khoa ở địaphương.

e. Xây dựng nội dung, phươngpháp và tổ chức giáo dục truyền thông về bảo vệ chăm sóc sức khoẻ răng miệngcho nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Nghiên cứu khoa học:

a. Nghiên cứu tình hình biến đổisức khoẻ và mô hình bệnh tật răng miệng của nhân dân. Đề xuất phương hướngchiến lược, kế hoạch can thiệp cộng đồng, hướng dẫn điều trị nhằm nâng cao chấtlượng phòng bệnh, điều trị và chất lượng các dịch vụ y tế răng miệng phục vụsức khoẻ nhân dân.

b. Nghiên cứu và ứng dụng nhữngtiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nha khoa lâm sàng, cận lâm sàng vàphẫu thuật hàm mặt.

c. Nghiên cứu các nguyên liệu,dụng cụ, thuốc trong nước dùng trong chuyên khoa. Thực hiện giám định chấtlượng sản phẩm dùng trong chuyên ngành Răng Hàm Mặt theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

d. Phối hợp với các chuyên ngànhkhác trong việc triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học có liên quan.

đ. Tham gia xây dựng các Quytrình kỹ thuật bệnh viện thuộc chuyên ngành răng hàm mặt trình Bộ Y tế phêduyệt.

4. Đào tạo cán bộ chuyên ngànhRăng - Hàm - Mặt.

a. Bệnh viện là cơ sở thực hànhđể đào tạo bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt ở bậc đại học và sau đại học;chuyên ngành Điều dưỡng nha khoa, kỹ thuật viên phục hình răng ở bậc trung học,cao đẳng, đại học và sau đại học.

b. Tham gia giảng dạy và đào tạotrung học, cao đẳng, đại học và sau đại học nhân lực ngành Răng - Hàm - Mặttrong nước và quốc tế.

c. Tổ chức các lớp đào tạo lạivà cập nhật kiến thức răng hàm mặt cho cán bộ bệnh viện và cán bộ tuyến dưới ởcác tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

d. Phối hợp với các cơ sở đàotạo để biên soạn, in ấn và phát hành các tài liệu theo chương trình đào tạo củabệnh viện, thông tin và kỷ yếu công trình khoa học.

5. Quản lý bệnh viện.

a. Quản lý và sử dụng có hiệuquả các nguồn của bệnh viện về nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trangthiết bị y tế theo đúng quy định hiện hành.

b. Tổ chức thực hiện đúng cácquy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của bệnh viện, từng bước hạch toánthu, chi theo quy định của pháp luật.

c. Tạo thêm nguồn kinh phí chobệnh viện từ các dịch vụ y tế: viện phí, bảo hiểm y tế, giám định chất lượngsản phẩm, các dự án đầu tư trong nước và quốc tế v.v...

6. Hợp tác quốc tế

a. Tích cực chủ động khai thácnguồn viện trợ, đầu tư và thiết lập mối quan hệ hợp tác về khám chữa bệnh,nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, cung cấp trang thiết bị và xây dựng cơ bảnvới các tổ chức trong và ngoài nước, xây dựng dự án đầu tư liên doanh, liên kếtvới các nước và các tổ chức quốc tế kể cả tổ chức phi chính phủ trình Bộ trưởngBộ Y tế phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo quy định của Nhà nước. Tranhthủ sự viện trợ giúp đỡ của nước ngoài về vật chất, kỹ thuật, kiến thức để xâydựng bệnh viện ngày càng phát triển.

b. Xây dựng kế hoạch đoàn ra,đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế với bệnh viện; cử cán bộ đi học tập,nghiên cứu công tác ở nước ngoài và nhận chuyên gia, giảng viên, học viên làngười nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại bệnh viện;Quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định của pháp luật.

c. Tổ chức triển khai và quản lýhội nghị, hội thảo, lớp học quốc tế về lĩnh vực chuyên ngành thuộc phạm vi bệnhviện quản lý theo quy định của pháp luật và Bộ Y tế.

Bệnh viện tuân thủ theo quy địnhcủa pháp luật về việc ký kết hợp tác với nước ngoài.

Điều 5. Bệnh viện đượcquyền tự chủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quyđịnh của Bộ Y tế, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luậtvề hoạt động của mình.

Điều 6. Đối tượng phục vụcủa bệnh viện bao gồm:

1. Người bệnh kể cả người nướcngoài thuộc chuyên ngành Răng Hàm Mặt và cấp cứu người bệnh không thuộc chuyênngành Răng Hàm Mặt theo quy định của Pháp luật.

2. Đối tượng đến học và nghiêncứu khoa học về chuyên ngành Răng Hàm Mặt.

Chương 3.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA BỆNHVIỆN

Điều 7. Quy mô giườngbệnh của bệnh viện sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu thực tế.

Điều 8. Lãnh đạo Bệnhviện gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

1. Giám và các Phó Giám đốc bệnhviện do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm và được thực hiện theo quytrình, thủ tục của Bộ Y tế.

2. Giám đốc bệnh viện chịu tráchnhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về các hoạt động của bệnh viện.

3. Phó Giám đốc giúp Giám đốcmột số công việc được Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc vềcông việc được giao.

Điều 9. Hội đồng khoa họckỹ thuật của Bệnh viện:

1. Hội đồng khoa học có chứcnăng tư vấn cho Giám đốc bệnh viện về định hướng phát triển chuyên khoa, nghiêncứu khoa học và đào tạo cán bộ. Nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng do Giám đốc bệnhviện Quy định.

2. Tổ chức và hoạt động của Hộiđồng khoa học thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Bộ Ytế.

Điều 10. Hội đồng thuốcvà điều trị:

Tổ chức và hoạt động của Hộiđồng thuốc và điều trị thực hiện theo Quy định của Bộ Y tế.

Điều 11. Các Hội đồngkhác của Bệnh viện được thành lập theo yêu cầu của Giám đốc và hoạt động theoquy định của pháp luật.

Điều 12. Cơ cấu tổ chứccủa Bệnh viện gồm:

I. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:08 phòng

1. Phòng Tổ chức Cán bộ

2. Phòng Kế hoạch Tổng hợp

3. Phòng Hành chính Quản trị

4. Phòng Tài chính Kế toán

5. Phòng Chỉ đạo tuyến

6. Phòng Điều dưỡng

7. Phòng Quản lý nghiên cứu khoahọc, đào tạo và Thông tin y học

8. Phòng vật tư - Thiết bị y tế

II. CÁC KHOA LÂM SÀNG: 21khoa

1. Khoa Khám bệnh răng miệng

2. Khoa Khám bệnh hàm mặt

3. Khoa Cấp cứu răng hàm mặt

4. Khoa Gây mê hồi sức

5. Khoa Săn sóc đặc biệt

6. Khoa Phẫu thuật hàm mặt

7. Khoa Tạo hình hàm mặt

8. Khoa Vi Phẫu hàm mặt

9. Khoa Điều trị nha khoa tổngquát

10. Khoa Nha trẻ em

11. Khoa Nha lão khoa

12. Khoa Nha khoa công cộng

13. Khoa Chỉnh hàm răng mặt

14. Khoa Điều trị khợp TháiDương hàm

15. Khoa Nha chu

16. Khoa Cấp ghép nha khoa

17. Khoa Nhổ răng - Tiểu phẫuthuật

18. Khoa Phục hình tháo lắp

19. Khoa Phục hình cố định

20. Khoa phục hình hàm mặt

21. Khoa Chữa răng

III. CÁC KHOA CẬN LÂM SÀNG VÀLABO: 10 Khoa và Labo

1. Khoa Chẩn đoán hình ảnh

2. Khoa xét nghiệm

3. Khoa chống nhiễm khuẩn

4. Khoa Dược

5. Khoa Dinh dưỡng

6. Labo Phục hình răng

7. Labo sinh học miệng

8. Labo Chỉnh hình răng mặt

9. Labo sinh hoá và kiểm địnhFluor

10. Labo Vi sinh - Miễn dịch nhakhoa.

Các đơn vị khác của Bệnh viện sẽđược Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thành lập khi có nhu cầu theo đề nghị củaGiám đốc Bệnh viện.

Điều 13. Viên chức củabệnh viện tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch theo quy định của pháp luật

Điều 14. Viên chức củaBệnh viện phải đạt tiêu chuẩn theo quy định của ngạch viên chức, phải thực hiệnnhiệm vụ được giao, phải tôn trọng người bệnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợppháp, chính đáng của người bệnh và bệnh viện, có trách nhiệm tham gia các hoạtđộng của bệnh viện, không ngừng học tập, rèn luyện tu dưỡng để nâng cao phẩmchất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 15. Viên chức củabệnh viện có quyền được bảo đảm các điều kiện cho hoạt động nghề nghiệp, đượcbố trí làm công tác chuyên môn theo khả năng và chuyên khoa của mình, được lựachọn phương pháp điều trị bệnh nhân, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn,nghiệp vụ, được thi nâng ngạch khi có đủ điều kiện và được hưởng các quyền lợitheo quy định của pháp luật; được pháp luật bảo vệ khi thực thi nhiệm vụ vàchức trách của mình.

Chương 4.

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CỦABỆNH VIỆN

Điều 16. Bệnh viện là đơnvị dự toán cấp 2, được cấp kinh phí hoạt động theo đơn vị sự nghiệp y tế, quảnlý tài chính độc lập có tài khoản riêng. Bệnh viện phải chất hành đầy đủ cácquy định của Nhà nước về tài chính kế toán.

Điều 17. Nguồn kinh phíhoạt động của bệnh viện gồm:

- Ngân sách nhà nước cấp

- Thu từ viện phí, bảo hiểm ytế, các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, dịch vụ nghiên cứu khoa học kỹthuật và giám định chât lượng sản phẩm.

- Đào tạo theo yêu cầu của cáccơ sở, cá nhân về chuyên khoa theo quy định của pháp luật.

- Thu từ viện trợ, hợp tác quốctế, cá nhân, tổ chức từ thiện.

- Các nguồn thu khác theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 18. Các khoa chi củabệnh viện.

- Lương và các khoản phụ cấp

- Chi thường xuyên

- Chi phát triển bệnh viện

- Chi thi đua khen thưởng

- Chi các khoản khác theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 19. Quản lý tài sản,trang thiết bị và xây dựng cơ bản:

1. Hàng năm, Bệnh viện dành kinhphí thường xuyên để bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định trang thiết bị y tế, cải tạonâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất của bệnh viện.

2. Kinh phí đầu tư mua sắm trangthiết bị, xây dựng cơ bản đều phải được xây dựng thành dự án và phải tuân thủcác quy định của Nhà nước.

3. Tài sản, thiết bị và kinh phíđược đầu tư từ bất kỳ nguồn nào đều phải được quản lý, sử dụng theo đúng quyđịnh hiện hành về chế độ quản lý tài chính, tài sản của Nhà nước và Bộ Y tế.

Điều 20. Quản lý thu, chitài chính:

1. Hàng năm bệnh viện phải lậpdự toán thu, chi và quản lý sử dụng đối với từng nguồn kinh phí hiện có. Giámđốc bệnh viện có trách nhiệm báo cáo tổng hợp dự toán và quyết toán hàng quý,hàng năm với Bộ Y tế;

2. Bệnh viện thực hiện công khaitài chính theo quy định của pháp luật;

Chương 5.

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VỚI CÁCĐƠN VỊ TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH Y TẾ

Điều 21. Bệnh viện chịusự quản lý, chỉ đạo toàn diện của Bộ trưởng Bộ Y tế về tự chịu trách nhiệm vềcác hoạt động của mình.

Điều 22. Bệnh viện là cơquan chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật cho các bệnh viện và các cơ sở Răng Hàm Mặtở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Nam từ Đà Nẵng đến Cà Mau.Bệnh viện được hợp tác với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành ytế từ Trung ương đến địa phương để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 23. Bệnh viện đượchợp tác với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài về các lĩnh vực được quy địnhtrong chức năng nhiệm vụ và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 24. Bệnh viện chịusự quản lý nhà nước theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhtheo quy định của pháp luật và có trách nhiệm chủ động phối hợp với địa phươngvà các tổ chức xã hội để thực hiện việc chăm sóc sức khoẻ răng miệng cho nhândân.

Chương 6.

KIỂM TRA, THANH TRA

Điều 25.

1. Bệnh viện tổ chức việc tựkiểm tra giám sát theo phân công, phân cấp và theo quy định của Nhà nước.

2. Bệnh viện chịu sự kiểm tra,thanh tra, giám sát của Bộ Y tế

Chương 7.

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 26. Cá nhân và tậpthể của bệnh viện thực hiện tốt Điều lệ này, phấn đấu lập nhiều thành tích đónggóp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ răng miệng cho nhân dân và có cônglao đóng góp cho bệnh viện sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 27. Cá nhân, tổ làmtrái với quy định của Điều lệ này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà cánhân hoặc những người đứng đầu tổ chức đó sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạmhành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và nếu gây thiệu hại thì phảibồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương 8.

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 28. Điều lệ này có 8chương, 28 điều

Trong quá trình thực hiện, trêncơ sở đề nghị của Giám đốc Bệnh viện, Điều lện này có thể được Bộ trưởng Bộ Ytế xem xét, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế./.