ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban thẩm định dự án đầu tư tỉnh Kon Tum

________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH 11, ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP , ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP , ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 92/2006/NĐ-CP , ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

Căn cứ Nghị định số: 131/2006/NĐ-CP , ngày 09/11/2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg , ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư và Giám đốc Sở Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Thẩm định dự án đầu tư tỉnh KonTum, thành phần gồm:

1. Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư - Trưởng ban.

2. Phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư - Phó trưởng ban.

3. Lãnh đạo Sở Tài chính , Kho bạc nhà nước tỉnh - Thành viên.

4. Lãnh đạo các sở có xây dựng chuyên ngành (theo dự án liên quan đến ngành quản lý): Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Bưu chính viễn thông - Thành viên.

5. Các thành viên khác: Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã; các sở, ban, ngành có liên quan đến công trình được mời làm thành viên tham gia thẩm định.

Ban thẩm định dự án đầu tư tỉnh KonTum được phép mời các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật đang công tác tại các cơ quan Trung ương, địa phương trên địa bàn tham gia với tư cách làm thành viên phản biện.

Cơ quan thường trực của Ban Thẩm định dự án đầu tư tỉnh là Sở Kế hoạch và đầu tư; được phép sử dụng dấu của Sở Kế hoạch và đầu tư để giao dịch, quan hệ công tác trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Ban Thẩm định dự án đầu tư tỉnh tổ chức thẩm định các dự án đầu tư, quy hoạch phát triển... được quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, ngày 07/02/2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP, ngày 29/9/2006; Nghị định số 92/2006/NĐ-CP, ngày 07/9/2006 Nghị định số 131/2006/NĐ-CP, ngày 09/11/2006 của Chính phủ và Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg, ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ(trừ các dự án, quy hoạch phát triển... được phân cấp, uỷ quyền cho UBND các huyện thị xã phê duyệt). Báo cáo kết quả thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định đầu tư.

Ban Thẩm định dự án đầu tư tỉnh ban hành quy chế hoạt động; quy trình thẩm định của Ban và tổ chức triển khai thực hiện (phù hợp với quy định của Chính phủ; hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và quy chế hoạt động của UBND tỉnh KonTum; quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính của tỉnh).

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thành viên Ban Thẩm định dự án đầu tư tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 19/QĐ-UB , ngày 01/03/2000 của UBND tỉnh KonTum./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Hà Ban