ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thành lập Phòng Quản lý Tiểu, thủ công nghiệp thuộc

Sở Công nghiệp tỉnh Lào Cai

______________

UỶ BAN NHẰN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Thông tư số 18/LB-TT ngày 29 tháng 6 năm 1996, của Liên Bộ: Công nghiệp và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công nghiệp tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Sở Công nghiệp tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 98/TT-TC .CN ngày 16/07/2002, về việc xin thành lập Phòng Quản lý Tiểu, thủ công nghiệp;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Quản lý Tiểu, thủ công nghiệp thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giám đốc Sở Công nghiệp căn cứ các quy định của Nhà nước và của tỉnh, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý Tiểu, thủ công nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc bổ nhiệm, đề bạt các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và việc bố trí cán bộ, công chức làm việc tại Phòng Quản lý Tiểu, thủ công nghiệp thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và theo phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh. Biên chế của Phòng Quản lý Tiểu, thủ công nghiệp nằm trong quỹ biên chế tỉnh giao cho sở năm 2002

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Lào Cai, Thủ trưởng các ngành có liên quan trong tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh