BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 397/QĐ-BCA-V19

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Chương trình công tác pháp chế của Bộ Công an năm 2016;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chíTổng cục trưởng, Tư lệnh K10, Tư lệnh K20, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3(để thực hiện);- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);- Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ của Bộ Công an (để phối hợp chỉ đạo);- Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;- Ban dân vận Trung ương;- Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an;- Lưu: VT, V19.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Bùi Văn Nam

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 397/QĐ-BCA-V19 ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an, chân thành lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, nghiêm chỉnh thực hiện quy chế làm việc, quy trình công tác, Điều lệnh Công an nhân dân, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ, phòng, chống quan liêu, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

2. Chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ, bảo đảm tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Chỉ thị số 05/CT-BCA-X11 ngày 19/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018”, Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh và công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan); Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân trong tình hình mới và các văn bản của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ của Bộ Công an và của Công an các đơn vị, địa phương; quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết v.v…

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III, Quý IV năm 2016.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an liên quan đến cơ quan, tổ chức, công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài lực lượng Công an với các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực để cơ quan, tổ chức, công dân biết, giám sát, kiểm tra việc chấp hành của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; nắm bắt giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của nhân dân đối với hoạt động thi hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an; xử lý nghiêm minh các trường hợp lợi dụng việc thực thi pháp luật xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; chân thành lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân về việc thực thi chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự;tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong các hoạt động công tác công an, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, qua đó, nâng cao uy tín, xây dựng hình ảnh đẹp hơn về người Công an cách mạng, trung thành với Đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ trong lòng nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục III, V19, V24, V28, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm đối với công việc, chức trách được giao cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tư, quy chế của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; xây dựng và thực hiện Bộ quy chuẩn văn hóa ứng xử Công an nhân dân; xây dựng các quy chế làm việc, quy trình công tác của Công an các cấp cho phù hợp với từng lực lượng, từng cấp, từng lĩnh vực công tác, khắc phục chồng chéo, kém hiệu quả. Kịp thời phát hiện những thiếu sót, lệch lạc để có biện pháp chấn chỉnh, không để gây ảnh hưởng, làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục III, V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

5. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các địa điểm tiếp công dân, bố trí cán bộ có năng lực, thái độ, tác phong chuẩn mực để thực hiện việc tiếp công dân, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, công tác tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, hòm thư góp ý tại địa điểm tiếp công dân, phân loại, xác minh, giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; công khai minh bạch các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết hồ sơ để nhân dân biết, thực hiện và tham gia giám sát.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

6. Nghiên cứu xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư về thực hiện dân chủ ở trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục VIII, V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2016.

7. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra của Bộ Công an và của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an, gắn công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy chế dân chủ với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; chủ động phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc, làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện các quy định về dân chủ trong Công an nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: V19, V24, các tổng cục, Bộ Tư lệnh, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Tổng cục trưởng, Tư lệnh K10, Tư lệnh K20, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện ở đơn vị, địa phương mình; định kỳ 06 tháng (trước ngày 25/5), 01 năm (trước ngày 25/10) báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

2. Giao Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này; tổ chức các Đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Công an một số đơn vị, địa phương (có kế hoạch cụ thể riêng); tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo lãnh đạo Bộ; xây dựng báo cáo của Bộ về việc thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện dân chủ ở cơ sở và cấp có thẩm quyền theo quy định./.