BỘ XÂY DỰNG
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Phê duyệt thoả thuận bổ sung Hợp đồng dịch vụ tư vấn
Dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung
(Khoản vay ADB số 2272-VIE(SF))
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Văn bản số 5677/VPCP-QHQT ngày 13/8/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung vay vốn ADB;

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

Xét đề nghị của Cục Hạ tầng kỹ thuật tại văn bản số 98/HTKT-BQL ngày 19/4/2012 về kết quả thương thảo gia hạn hợp đồng dịch vụ tư vấn hỗ trợ thực thi dự án- Dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung (kèm theo dự thảo Thoả thuận bổ sung Hợp đồng và Thư không phản đối của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ngày 17/4/2012);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Thoả thuận bổ sung Hợp đồng dịch vụ tư vấn - Dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung giữa Ban Quản lý dự án Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Cục Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng) và Hãng tư vấn Black & Veatch International (BVI) liên kết với Công ty Cổ phần Nước, Môi trường và Hạ tầng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Hạ tầng Lạc Việt (Việt Nam), với các nội dung sau:
1. Tổng chi phí ước tính cho các dịch vụ tư vấn cho giai đoạn gia hạn hợp đồng là: 1.321.676 USD và 18.263.793.900 VND (Một triệu ba trăm hai mươi mốt ngàn sáu trăm bẩy mươi sáu đô la Mỹ và Mười tám tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu bẩy trăm chín mươi ba nghìn chín trăm đồng) (bao gồm 10% dự phòng) (tương đương 2.191.380 USD; tỷ giá 1 USD = 21.000đồng). Trong đó:
- Khoản kết dư của Hợp đồng Tư vấn gốc được tiếp tục sử dụng là: 777.851 USD và 8.003.337.407 VND (tương đương 1.158.962 USD).
- Mức chi phí bổ sung so với Hợp đồng gốc là: 543.825 USD và 10.260.456.493 VND (tương đương 1.032.418 USD).
2. Thời gian gia hạn Hợp đồng 24 tháng (bắt đầu từ 01/01/2012).
3. Thay Trưởng đoàn Tư vấn và Chuyên gia xây dựng của Hãng tư vấn Quốc tế Black and Veatch International (BVI) thực hiện Hợp đồng dịch vụ tư vấn– Dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung:
- Ông John Esterbrook sẽ thay Ông Paul Jenkinslàm Trưởng đoàn tư vấn.

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?

- Ông Carlos Dela Cruz sẽ thay Ông Eduardo Corsiga đảm nhận vị trí Chuyên gia xây dựng.
4. Các điều khoản khác được quy định trong Hợp đồng tư vấn gốc lập ngày 09/12/2008 không thay đổi.
Điều 2. Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm chỉ đạo Ban Quản lý dự án Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ký Thoả thuận bổ sung Hợp đồng với nhà thầu tư vấn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của Việt Nam và các cam kết với nhà tài trợ.
Thoả thuận bổ sung Hợp đồng sau khi ký chính thức sẽ được lưu trữ 01 bản tại Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Xây dựng.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như­ điều 3;
- L­ưu: VT, KTTC, H(3b).
KT. BỘ TR­ƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Cao Lại Quang

>> Xem thêm:  Tư vấn xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt và giải quyết tranh chấp đất đai ?