ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 397/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 23 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 970/QĐ-UBND NGÀY 21/04/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 84/TTr-STNMT ngày 28/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 21/04/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

Điều 1. Giao đất và cho thuê đất đối với Công ty Cổ phần Cảng Thạnh Phước để đầu tư xây dựng Khu Cảng sông Thạnh Phước tại phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, khu đất có đặc điểm như sau:

1. Tổng diện tích: 5.067,2m2 (trong đó có 1.210m2 diện tích đất thuộc hành lang an toàn đường bộ thực hiện theo các quy định về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ):

a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất:

- Diện tích 3.996,7m2 (gồm: Đất giao thông ngoài cảng với diện tích 2.955,6m2 trong đó có 233,9m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ; Đất cây xanh cách ly với diện tích 1.041,1m2 (trong đó có 976,1m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ).

- Mục đích sử dụng: Đất giao thông (không kinh doanh).

b) Cho thuê đất với hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần

- Diện tích 1.070,5m2 (gồm: Đất kỹ thuật với diện tích 20m2, Đất cây xanh với diện tích 283,3m2, Đất giao thông trong cảng với diện tích 108,2m2).

- Mục đích sử dụng: Đất giao thông (có kinh doanh).

2. Vị trí, địa điểm khu đất: tại phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (theo danh sách đính kèm).

3. Thời gian sử dụng: đến ngày 12/10/2062.

4. Tiền thuê đất phải nộp: Thực hiện theo quy định hiện hành”

Điều 2.Giữ nguyên các điều khoản còn lại của Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 21/04/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Công ty Cổ phần Cảng Thạnh Phước thuê đất (đợt 3) với hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đđầu tư xây dựng Khu Cảng sông Thnh Phước tại phường Thnh Phước, thị xã Tân Uyên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên, thủ trưởng các ban ngành có liên quan và tổ chức sử dụng đất có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh./.

Nơi nhận:
- Sở TN&MT;
- Sở Tài chính;
- Cục Thuế;
- Website t
nh;
- UBND thị xã Tân Uyên;
- Cty Cp Cảng Thạnh Phước;
- LĐVP, Lâm, TH, Website;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần
Thanh Liêm