ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3975/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNGTHỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7 tháng 4năm 2008 về việc hướngdẫn lập, thẩmđịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 quy định hồ sơ từng loại quy hoạch đôthị và các quy địnhcủa pháp luật có liênquan;

Căn cứ Quyết định số 445/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính ph phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm2025, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 114/2009/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm2009 của Th tướngChính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thkinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đếnnăm 2020; Quyết định số 1659/2012/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Thủtướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012¸2020; Quyếtđịnh số 1114/2013/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Th tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùngBắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3023/2006/QĐ- UBND ngày 24 tháng 10 năm 2006 của UBNDtỉnh phê duyệt Đề án rà soát, điều chỉnhQuy hoạch tổng thể hệ thng đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm2020; Quyết định số 108/2012/QĐ- UBND ngày10 tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng phát triển đô thị tỉnhThanh Hóa đến năm 2015 đạt mục tiêu t lệ đô thị hóa 25%;

Xét đề nghị của Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa tại Tờtrình số 335/TTr-VQHKT ngày 18 tháng 9 năm 2014; của Sở Xây dựng tại Tờ trìnhsố 5211/SXD-PTĐT ngày 30 tháng 9 năm 2014 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnhquy hoạch tổng th phát triển hệ thống đô thị tỉnh tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìnđến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm2020, tầm nhìn đến năm 2030, với nội dung chính sau:

1. Quan điểm và mục tiêu

a) Quan điểm:

- Thực hiện mục tiêu chiến lược về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa,định hướng phát triển đô thị của quốc gia; phù hợp với thực tiễn phát triểnkinh tế-xã hội gắn với quốc phòng - an ninh và định hướng của tỉnh Thanh Hóa vàvùng Bắc Trung Bộ.

- Phân bố hợp lý các đô thị, các vùng đô thị hóa tạo sự phát triển cânđối, có sự hỗ trợ, liên kết giữa các đô thị; tập trung xây dựng các cụm đô thịđộng lực, các đô thị trung tâm vùng và tiểu vùng để tạo sức phát triển lan tỏa;gắn phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới, nhất là tại vùng sâu, vùngxa, vùng cao.

- Kết hợp hài hòa giữa cải tạo và xây dựng mới, gìn giữ bn sắc văn hóa, các giá trị truyềnthống, điều kiện tự nhiên và cnhquan môi trường với việc áp dụngnhững tiến bộ khoa học - công nghệ, xây dựng cuộc sống tiện nghi, văn minh hiệnđại ở đô thị.

b) Mục tiêu:

- Từng bước xây dựng hoàn chnhhệ thống đô thị Thanh Hóa phát triển theo mô hình mạng lưới đô thị; có cơ sở hạtầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp, đồng bộ, hiện đại; có môi trường và chấtlượng sống đô thị tốt; có nền kiến trúc đô thị tiêntiến, giàu bn sắc; có vị thế xứng đáng, tính cạnh tranh cao trong phát triển kinh tế- xã hội quốc gia, khu vực và quốc tế, góp phần thực hiện tốt hai nhiệm vụchiến lược là xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ t quốc.

- Xây dựng hệ thống đô thị Thanh Hóa đảm bảo đáp ứng dự báo dân số đô thịđến năm 2020 chiếm khoảng 38% dân số toàn tỉnh, đến năm 2025 chiếm khoảng 50%dân số toàn tỉnh; định hướng đến năm 2030 bằng trung bình cả nước.

2. Mc tăng trưởng dân số đô thị.

- Dân số trung bình tỉnh Thanh Hóanăm 2014 khoảng 3.476.600 người; Trong đó dân số đô thị là 639.744 người, chiếm18,5% dân số toàn tỉnh, dân số nội thị là 451.700 người, chiếm 13,0% dân số toàn tỉnh.

- Dự báo dân số trung bình tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 là 3.700.000 người,dân số đô thị khong 1.372.300 người, chiếm khoảng 37%dân số toàn tỉnh, dân số nội thị khoảng 1.192.300 người, chiếm khoảng 32% dânsố toàn tỉnh; định hướng đến năm 2030 dân số đô thị chiếm khoảng 60%, dân sốnội thị chiếm khoảng 50% dân số toàn tỉnh.

3. Nhu cầu sử dụng đất và định hướngchọn đất phát triển đô thị

- Đất xây dựng đô thị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 lấy theo cáctiêu chuẩn sau đây:

+ Các đô thị loại I: tối thiểu 120 m2/người;

+ Các đô thị loại II: tối thiểu 115 m2/người;

+ Các đô thị loại III: tối thiểu 110 m2/người;

+ Các đô thị loại IV, V: tối thiểu 100 m2/người;

+ Khu công nghiệp (đô thị mới): tối thiểu 180 m2/người,khi quy hoạch các khu công nghiệp lấy theo quyđịnh chi tiết trongQui chuẩn xây dựng.

- Dự báo quỹ đất xây dựng đô thị: Tổng quĩ đất đô thị năm 2014 là29.117,3ha, trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 8.500ha. Dự báo quĩ đất xâydựng đô thị đến năm 2020 là 15.000ha tăng 6.500ha so với năm 2013; Đến năm 2030khoảng 28.500ha tăng so với năm 2020 là 13.500ha.

- Định hướng chọn đất phát triển đô thị: Chủ yếu phát triển theo chiều sâutrên cơ sở sử dụng tối đa số đất hiện có chưa sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quảtrong đô thị, từng bước mrộng đô thị ra vùng ven đô và tùy theođiều kiện để có thể phát triển các đô thịmới ở những nơi thích hợp, từng bước đô thị hóanông thôn.

- Cơ cấu sử dụng đất đô thị: Thực hiện theo quy chuẩn xây dựng và tiêuchuẩn xây dựng Việt Nam; đặc biệt lưu ý khi quy hoạch phải dành đủ đất xây dựnggiao thông, công trình hạ tầng kỹ thuậtvà công trình công cộng theo hướng hiện đại và phát triển bền vững.

4. Chức năng các đô thị

Phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 baogồm các thành phố, thị xã, thị trấn, với chức năng của các đô thị được xác định theo các nhóm nhưsau:

- Nhóm đô thị là thành phố, thị xã, bao gồm:

+ Thành phố Thanh Hóa là đô thị tỉnh lị, trung tâm hànhchính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Thanh Hóa, hướng tới kết hợp với thị xã Sầm Sơn trởthành một trong những trung tâm kinh tế, dịch vụ, du lịch, chăm sóc sức khỏe,giáo dục đào tạo, thể dục thể thao củavùng phía Nam Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các đô thị thành phố Thanh Hóa - Sầm Sơn, TĩnhGia - Nghi Sơn, Lam Sơn - Sao Vàng, Bm Sơn là những trung tâm phát triển có vai trò động lực lan tỏa, thúcđẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh;

+ Đến năm2030 Đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây Ngọc Lặc trở thành trung tâm vănhóa - xã hội của các huyện miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa;

- Nhóm đô thị là thị trấn huyện lỵ: là trung tâm hành chính - chính trị -kinh tế - văn hóa của các huyện.

- Nhóm đô thị là thị trấn công nghiệp, dịch vụ: có chức năng kinh tế, văn hóa, du lịch ... củatiểu vùng cấp huyện hoặc liên huyện;

- Nhóm thị tứ, trung tâm tiểu vùng, trung tâm cụm xã, khu cụm công nghiệp làng nghề: là trung tâm kinh tế,văn hóa và dịch vụ của xã hoặc cụm xãnhằm đẩy mạnh quá trình đô thị hóa nôngthôn và xây dựng nông thôn mới, là các điểm dân cư tiền đô thị, tương lai đô thị sau năm2030.

5. Số lượng và phân loại đô thị

Toàn tỉnh hiện có 33 đô thị bao gồm: 01 đô thị loại I (thànhphố Thanh Hóa), 01 đô thị loại III (thị xã sầm Sơn), 01 thị đô thị loại IV (thịxã Bỉm Sơn), 30 đô thị loại V.

Đến năm 2020 có 70 đô thị gồm: 01 đô thị loại I (thành phốThanh Hóa), 04 đô thị loại III (thị xã Sầm Sơn,thị xã Bm Sơn, Đô thị Lam Sơn - Sao Vàng ThọXuân, Đô thị Tĩnh Gia - Nghi Sơn), 02 đôthị loại IV (Rừng Thông, Đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây), 63 đô thịloại V.

Đến năm 2030: có khoảng 90¸ 95 đô thị được xếp loại gồm; 02 đô thị loại I (thành phốThanh Hóa, Nghi Sơn - Tĩnh Gia), 03 đôthị loại II (Bỉm Sơn, Lam Sơn - Sao Vàng, Sầm Sơn), 01 đô thị loại III (Đô thị trung tâm vùng miền núiphía Tây), 11 đô thị loại IV (Rừng Thông, Bút Sơn, Vạn Hà, Quán Lào, Hà Trung,Triệu Sơn, Kim Tân, Vân Du, Nông Cống,Bến Sung, Cẩm Thủy), còn lại là các đô thị loạiV.

(Danh sách, chức năng, quy mô đô thị như Bảng phụ lục kèmtheo)

6. Định hướng phát triển không gian hệthống đô thị

Đ hợp với quyhoạch tổng thể kinh tế - xã hội toàntỉnh, thuận lợi cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội của tỉnh vàphát triển theo các chương trình trọngđiểm, phân vùng hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa như sau:

6.1. Hệ thống đô thị theo vùng lãnh thểcùng tính chất địa hình:

Phân bố đô thị định hướng đến 2030 theo các vùng địa hìnhgồm có:

+ Vùng ven biển: gồm 17 đô thị thuộc 6 huyện (thị xã): NgaSơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, SầmSơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia.

+ Vùng đồng bằng: gồm 21 đô thị thuộc 10 huyện (thành phố,thị xã): Nông Cống, Triệu Sơn, Đông Sơn, Hà Trung, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, ThọXuân, Yên Định, thị xã Bỉm Sơn, và thành phố Thanh Hóa;

+ Vùng núi: gồm 30 đô thị thuộc 11 huyện miền núi: MườngLát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc, NhưThanh.

6.2. Hệ thống đô thị theo các vùng kinhtế:

+ Vùng trung tâm: Vùng phát triển gồm các đô thị thuộc các huyện, thị, thànhphố sau: thành phố Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, QuảngXương, Thiệu Hóa, Yên Định, Đông Sơn, Triệu Sơn, Thọ Xuân. Hạt nhân là hai cụm đô thị động lựcthành phố Thanh Hóa - SầmSơn và Lam Sơn - Sao Vàng Thọ Xuân.

Hiện tại vùng trung tâm có 14 đô thị gồm: 01 đô thị loại I,01 đô thị loại III, 12 đô thị loại V; Dự kiếnđến 2020 có 29 đô thị: 01 đô thị loại I, 02 đô thị loại III, 26 đô thị loại V;Đến 2030 có 36 đô thị: 01 đô thị loại I, 02 đô thị loại, 07 đô thị loại IV, 26 đô thị loại V.

+ Vùng Đông Bắc tỉnh Thanh Hóa: Gồm các đô thị thuộc các huyện, thị xã vùng Đông Bắc tỉnhThanh Hóa, định hình bởi Quốc lộ 217 và đường tỉnh 522 nối đường Hồ Chí Minhvới Quốc lộ 1A, thuộc các huyện Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Hà Trung, thị xã Bỉm Sơnvà Nga Sơn. Hạt nhân là trục đô thị Bỉm Sơn - Thạch Thành.

Hiện tại vùng Đông Bắc có 06 đô thị gồm: 01 đô thị loại IV,05 đô thị loại V; Dự kiến đến 2020 có 11 đô thị gồm: 01 đô thị loại III, 10 đô thị loại V; Đến 2030 có 14đô thị, gồm: 01 đô thị loại II, 03 đô thị loại IV, 10 đô thị loại V.

+ Vùng Đông Nam tỉnh Thanh Hóa:Vùng phát triển gồm các đô thị nằm trong 4 huyện thuộc vùng Nam Thanh - BắcNghệ thuộc các huyện: Nông Cống,Tĩnh Gia, Như Thanh, Như Xuân. Hạt nhânlà đô thị Nghi Sơn - Tĩnh Gia.

Hiện tại vùng Đông Nam có 05 đô thị gồm: 05 đô thị loại V;Dự kiến đến 2020 có 10 đô thị, gồm: 01 đô thị loại III, 06 đô thị loại V; Đến2030 có 11 đô thị, gồm: 01 đô thị loại I, 02 đô thị loại IV, 08 đô thị loại V.

+ Vùng miền núi phía Tây: Vùng phát triển gồm các đô thị thuộc các huyện miền núi:Thường Xuân, Ngọc Lặc, CẩmThủy, Lang Chánh, Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Mường Lát. Giai đoạn 2014 ¸ 2020, hạt nhân vùng là đô thị Trungtâm vùng miền núi phía Tây tại Ngọc Lặc, đến giai đoạn 2021¸2030 bố trí thêm 2 trung tâm tiểu vùng núi cao tạiĐồng Tâm (Bá Thước) và Na Mèo (Quan Sơn) để thúc đy kinh tế khu vực.

Hiện tại vùng Miền núi phía Tây có 08 đô thị gồm: 08 đô thịloại V; Dự kiến đến 2020 có 20 đô thị, gồm:01 đô thị loại IV, 19 đô thị loại V; Đến 2030 có 31 đô thị, gồm: 01 đô thị loạiIII, 02 đô thị loại IV, 28 đô thị loại V.

Dự báo dân số theo phân vùng như sau:

Vùng phát triển

Trung tâm

Đông Bắc

Đồng Nam

Miền núi phía Tây

Tổng cộng

Hiện trạng 2014

Dân số vùng

1,798,400

529,600

562,200

585,800

3,476,000

Số lượng đô thị

14

6

5

8

33

Dân số đô thị

516,015

74,975

17,900

33,674

639,744

Tỷ lệ so sánh DS vùng (%)

28.7

13.9

3.2

5.7

18.6

Dân số nội thị

337,571

61,555

17,900

34,674

451,700

Tỷ lệ so sánh DS vùng (%)

17.7

11.6

3.2

5.7

13,0

Dự báo đến 2020

Dân số vùng

1,894,500

574,000

598,500

633,000

3,700,000

Số lượng đô thị

29

11

10

20

70

Dân số đô thị

846,000

202,000

209,500

114,800

1,372,300

Tỷ l so sánh DS vùng (%)

45

35.2

35.0

18.1

37.0

Nội thị

726,000

172,000

179,500

114,800

1,192,300

Tỷ lệ so sánh DS vùng (%)

38.3

30.0

30.0

18.1

32.0

Dự báo đến 2025

Dân số vùng

2,032,600

613,200

659,000

645,200.0

3,950,000

Số lượng đô thị

32

12

11

25

80

Dân số đô thị

1,176,000

299,500

376,300

198,800

2,050,600

Tỷ lệ so sánh DS vùng (%)

57,9

48.8

57.1

30.8

50.0

Nội thị

931,000

249,500

281,300

173,800

1,635,600

T lệ so sánh DS vùng (%)

45.8

40.7

42.7

26.9

41.0

Dự báo đến 2030

Dân số vùng

2,192,000

633,000

683,000

692,000

4,200,000

Số lượng đô thị

36

14

13

31

90÷95

Dân số đô thị

1,418,500

379,000

460,000

285,000

2,538,500

Tỷ lệ so sánh DS vùng (%)

64.7

59.9

67.3

41.2

60.0

Nội thị

1,180,500

324,000

390,000

237,000

2,127,500

Tỷ lệ so sánh DS vùng (%)

53.9

51.2

57.1

34.2

1 50.0

6.3. Các hành lang phát triển đô thị:

a) Theo hướng Bắc - Nam:

- Hành lang đô thị ven biển và vùng phụ cận: gồm các đô thị dọc Quốc lộ 10và các đô thị biển, gồm có 12 đô thị: Hoa Lộc - Hậu Lộc - Bút Sơn - Điền Hộ -Nga Liên - Nga Sơn - Diêm Phố - Hải Tiến - Sầm Sơn - Bắc Ghép - Hải Ninh - Đô thị trung tâm vùng huyện Tĩnh Gia và Nghi Sơn;

- Hành lang dọc tuyến Quốc lộ 1A gồm có 10 đô thị: Bỉm Sơn - Hà Trung - BàTriệu - Nghĩa Trang - thành phố Thanh Hóa - Quảng Xương - Cống Trúc - Bắc Ghép - Hải Ninh;

- Hành lang dọc đường Hồ Chí Minh gồm có 13 đô thị: Thạch Quảng - Cẩm Tú -Cẩm Thủy – Cẩm Châu - Trung tâm miền núi phía Tây- Phố Châu - Ba Si - Lam Sơn Sao Vàng Thọ Xuân - Khe Hạ - Thượng Ninh - Yên Cát - Xuân Quỳ - Bãi Trành;

- Hành lang dọc tuyến hành lang miền núi phía Tây gồm có 09 đô thị: TrungSơn - Mường Lý - Trung Lý - Hiền Kiệt - Mường Mìn - Quan Sơn - Bát Mọt - YênNhân - Trung tâm miền núi phía Tây;

- Hành lang dọc tuyến Nghi Sơn-Sao Vàng-Ninh Bình gồm có 14 đô thị: Vân Du- Kim Tân - Vĩnh Lộc - Quý Lộc - Kiểu - Xuân Lai - Thọ Xuân- Lam Sơn Sao Vàng - Sim - Nưa - cầuQuan - Trường Sơn - Đô thị trung tâm vùng huyện TĩnhGia và Nghi Sơn;

b) Theo hướng Đông-Tây:

- Hành lang dọc tuyến Quốc lộ 45 gồm có 12 đô thị: Vân Du - Kim Tân - Vĩnh Lộc - Kiểu - Quán Lào - Vạn Hà –Rng Thông - thành phố Thanh Hóa - CầuQuan - Nông Cống - Bến Sung - Yên Cát;

- Hành lang dọc tuyến đường tỉnh 522 gồm có 05 đô thị: Thạch Quảng - KimTân - Vân Du - Hà Long - Bỉm Sơn;

- Hành lang dọc tuyến Quốc lộ 217 gồm có 14 đô thị: Na Mèo - Sơn Điện -Quan Sơn - Trung Hạ - Đồng Tâm - Cành Nàng -  Điền Lư - Cẩm Thủy - Phúc Do -Vĩnh Lộc - Bồng - Hà Lĩnh - Hà Trung - Gũ;

- Hành lang dọc Quốc lộ 47 gồm có 06 đô thị: Lam Sơn Sao Vàng Thọ Xuân -Đà - Thiều - Đông Khê - Rừng Thông - thành phố Thanh Hóa - Sầm Sơn.

7. Định hướng phát triển kiến trúc đô thị

Kiến trúcđô thị phải kết hợp hài hòagiữa kiến trúc qui hoạch, kiến trúc công trình và kiến trúc cảnh quan, tạo bảnsắc đặc trưng riêng cho mỗi đô thị. Kiến trúc đôthị trong hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa cần đặc biệt chú ý một số dạng như: Kiến trúc dạng đô thị trung tâm tổng hợp tại thành phố Thanh Hóa; kiến trúc cảnh quan sinh thái ở các đô thị du lịch và nghỉdưỡng Sầm Sơn, Bến En, Cửa Đặt...; kiếntrúc hiện đại tại các đô thị công nghiệp lớn: Nghi Sơn - Tĩnh Gia, Lam Sơn - Sao Vàng Thọ Xuân, BỉmSơn, Vân Du; kiến trúc bền vững ở các đô thị vùng biển và đồng bằng; kiến trúcở các đô thị vùng núi.

Mỗi đồ án quy hoạch, mỗi công trình kiến trúc kiên cố trướckhi xây dựng phải được xét duyệt nghiêm ngặt, tạo cho các đô thị cảnh quan mới,môi trường tốt đẹp và bền vững, đảm bo các yếu tố về quốc phòng-an ninh. Quan tâm phát triển kiến trúc đô thịhiện đại, văn minh tương ứng với tầm vóc đất nước trong thời kì đẩy mạnh côngnghiệp hóa - hiện đại hóa nhưng phải bảo vệ, tôn tạo và giữ gìn các di sản lịchsử, văn hóa, các công trình kiến trúc cógiá trị, đồng thời phát triển nền văn hóakiến trúc đô thị mới hiện đại đậm đà bản sắc dân tộc.

8. Định hướng phát triển hệ thống hạtầng kỹ thuật đô thị

8.1. Giao thông đô thị

a) Giai đoạn 2014 ¸ 2020: Đảm bảo tỷ lệ đất dành cho giao thông trong đất xây dựng đô thị tại thành phố Thanh Hóa (đô thị loại I)đạt từ 23 ¸ 25%; tại các đô thị loại III, loại IV và loại V đạt t lệ tối thiểu 20%.

Đối với trung tâm thành phố Thanh Hóa: Tổ chức giao thông đường bộ có mật độ dân cư cao và cónhiều hoạt động văn hóa - du lịch - thương mại - dịch vụ ưu tiên đi bộ và sửdụng xe đạp.

b) Giai đoạn 2021 ¸ 2030: Đảm bảo t lệđất dành cho giao thông trong đất xây dựng đô thị tại các đô thị loại I, loạiII đạt trên 25%; tại các đô thị loại III, loại IV và loại V đạt t lệ từ 20% ¸ 22% trởlên.

Đối với thành phố Thanh Hóa và vùng lân cận: Đầu tư xây dựngcác tuyến vận ti công cộngkhối lượng lớn như đường sắt trêncao và tàu điện ngầm, tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống xe bus nhanh.Phát triển giao thông công cộng tại các đô thị loại II và loại III.

Tổ chức giao thông đường bộ trong khu vực trung tâm các đô thị loạiI và loại II có mật độ dân cư cao và có nhiều hoạt động văn hóa - du lịch -thương mại - dịch vụ ưu tiên đi bộ và sử dụngxe đạp, và phương tiện cho người khuyết tật.

8.2. Cấp điện và chiếu sáng đô thị:

a) Cấp điện:

- Giai đoạn 2014 ¸ 2020: Đảm bảo cấp điện tại thành phố Thanh Hóa đạt chỉ tiêu 850 ¸ 1200kwh/ng/năm; các đô thị loại II,III đảm bo chỉ tiêu 500 ¸ 700kwh/ng/năm;các đô thị loại IV, V đạt 300¸ 350kwh/ng/năm; 100% đô thị được cấp điện sinh hoạt.

- Giai đoạn 2021 ¸ 2030: Đảm bảo cấp điện tại thành phố Thanh Hóa đạt chỉ tiêu 1500 ¸ 2000kwh/ng/năm; các đô thị loại II,III đảm bảo chỉ tiêu tối thiu1500kwh/ng/năm; các đô thị loại IV, Vđạt tối thiểu 1000kwh/ng/năm; 100% đô thị được cấp điện sinh hoạt.

b) Chiếu sáng đô thị:

- Giai đoạn 2014 ¸ 2020: Tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính và khu nhà ở, ngõ xóm thành phốThanh Hóa đạt 100%; các đô thị loại III, loại IV, loại V đạt 90% chiều dài các tuyến đường chính và 85% chiềudài đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng.

- Giai đoạn 2021 ¸ 2030: Đối với thành phố Thanh Hóa: đảm bo 100% chiều dài các loại đường phố trong loại đô thị được chiếu sáng; Đối với các loại đô thịloại II, III: đảm bảo 100% chiều dài các tuyến đường phố chính, 90% chiều dàicác tuyến đường phố cấp khu vực và 80% đường ngõ xóm được chiếu sáng; Đối vớiđô thị loại IV, V: đạt t lệ85 ¸ 90% chiều dài các tuyến đường phố chính vàđường cấp khu vực, 70% đường ngõ xóm được chiếu sáng.

- Xây dựng các trung tâm điều khiển chiếu sáng công cộng cho các đô thịloại III, IV, từng bước triển khai xây dựng các trung tâm điều khiển chiếu sángcông cộng cho các đô thị loại V. Tổ chức h ngầm đường dây cáp cấp điện chiếu sáng vào hệ thống tuynelkỹ thuật tại các đô thị.

8.3. Cấp nước đô thị:

a) Giai đoạn 2014 ¸ 2020: Tỉ lệ bao phcấp nước sạch tại thành phố Thanh Hóa đạt 95%, tiêu chuẩn cấp nước 1201/người /ngày.đêm, tại các đô thị loại III, IV, V đạt 70%trở lên, tiêu chuẩn cấp nước đạt1201/người /ng.đ.

b) Giai đoạn 2021 ¸ 2030: T lệ bao phủ cấp nước sạch tại các đôthị từ loại I và loại II đạt 100%, tiêu chuẩn cấp nước 1501/người /ngày.đêm; tại các đô thị loại III, IV, V đạt 90%, tiêu chuẩn cấpnước đạt 1001/người /ng.đ.

Tổ chức các giải pháp cung cấp nước từ nguồn nước mặt và giải phápcấp nước liên vùng, liên đôthị, giảm thiểu khai thác sử dụng nguồn nước ngầm.

8.4. Thoát nước đô thị:

a) Giai đoạn 2014 ¸ 2020:

- Thoát nước mưa: T lệ bao ph của hệ thống thoát nước đạt 70 ¸ 80 %diện tích lưu vực thoát nước trong các đôthị. Tăng cường hệ thống hồ điều hòa (sông, hồ, kênh, mương, rạch...) hạn chếcống hóa các dòng sông đô thị.

- Thoát nước thải: đảm bảo 60 ¸ 70% lượng nước thải sinh hoạt tạiTP. Thanh Hóa được thu gom và xử lý, các đô thị loại III, IV, V đảm bo tối thiu 30% lượng nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạttiêu chuẩn quy định.

b) Giai đoạn 2021 ¸ 2030:

- Tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoátnước đô thị đạt trên 90% đối với các đô thị loại I, II; đạt tối thiểu 70% đốivới các đô thị loại III, IV, V.

- Thoát nước thải: đảm bảo 80 ¸ 90% lượng nước thải sinh hoạt tạicác đô thị loại I, II được thu gom và xử lý. Các đô thị loại III, IV, V đảm bảotối thiểu 60% lượng nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩnquy định.

- Hệ thống thoát nước mưa, nước thảiriêng biệt đối với tất cả các đô thị.

8.5. Quản lý chất thải rn:

a) Giai đoạn 2014 ¸ 2020: Xây dựng các trạm trung chuyển và khu xử lý rác thải theo quyhoạch. Đm bo thu gom và xử lý đảm bo tiêu chuẩn môi trường tại các đô thị loại I, II đạt 90%,các đô thị còn lại trên 85%. Tổ chức ràsoát, xây dựng lộ trình đóng ca các bãi rác hiện hữu trong các đôthị không đm bảo vệ sinh môi trường theo quytrình, lập dự án thu gom, phân loại chất thải rắn tại nguồn.

b) Giai đoạn 2021 ¸ 2030: Đảm bo thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường tại các đôthị loại I, II đạt 100%, tại các đô thị loại III, IV đạt 90%, tại các đô thịcòn lại trên 85%. Tập trung đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn vùngcấp tỉnh và liên huyện.

8.6. Nghĩa trang:

- Bố trí các khu nghĩa trang tập trung cấp tiểu vùng dành cho dân cư đôthị cho các vùng phát triển đô thị. Dự kiến tại các vị trí như sau:

+ Vùng Đông Bắc: 01 nghĩa trang trên cơ sở mở rộng nghĩatrang thị xã Bỉm Sơn (phường Đông Sơn), diện tích khoảng 46,0ha.

+ Vùng Trung tâm: 01 nghĩa trang tại khu vực núi Rùa thuộccác xã Minh Sơn, Thọ Tân huyện Triệu Sơn, diện tích khoảng 150 ¸ 200ha (Dự án Công viên nghĩa trangvĩnh hằng).

+ Vùng Đông Nam; Bố trí 01 nghĩa trang tại khu vực các xã Yên Lạc (Như Thanh),Công Bình (Nông Cống), diện tích khoảng 80 ¸ 100 ha.

+ Vùng miền núi phía Tây: Bố trí các nghĩa trang cho từng cụm dân cư và đô thịtheo khoảng cách hợp lý.

- Giai đoạn 2014 ¸ 2020: Xây dựng hoàn thiện các dự án công viên nghĩa trang tập trung tạicác đô thị hiện có. Từng bước đóng cửa các nghĩa địa nhỏ lẻ, không nằm trongquy hoạch. Xây dựng Công viên nghĩa trangvĩnh hằng cho vùng Trung tâm.

- Giai đoạn 2021 ¸ 2030: Xây dựng các khu nghĩa trang tập trung cấp tiểu vùng. Xây dựng nhàtang lễ cho đô thị loại IV trởlên.

8.7. Nhà ở:

a) Giai đoạn 2014 ¸ 2020: Đảm bảo diện tích sản nhà ở bình quân đầu người khoảng 21m2/người;tỉ lệ nhà ở kiên cố tối thiểu đạt 75%.

Phát triển đa dạng các loại nhà ở có diện tích và mức độtiện nghi khác nhau để bán và cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường vàđiều kiện thu nhập của các tầng lớp dâncư (sinh viên, công nhân, công chức, người có thu nhập thấp...). Phát triển nhàchung cư để tăng quỹ nhà ở, tiết kiệm đất. Tăng cường tỉ lệ nhà kiên cố, ci tạo các khu chung cư cũ.

b) Giai đoạn 2021 ¸ 2030: Đảm bảo diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người trên 24m2/người;t lệ nhà ở kiên cố tối thiểu đạt 85%.

8.8. Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiênnhiên, phát triển bền vững:

a) Giai đoạn 2014 ¸ 2020: Đối với thành phố Thanh Hóa và các đô thị du lịch, sinh thái: đấtcây xanh đô thị đạt tối thiểu 10m2/người; đất cây xanh công cộng khu vực nội th đạt từ 5 ¸ 6m2/người. Đối với các đô thị còn lại: đất cây xanh đô thịtối thiểu 5 m2/người; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt từ3 ¸ 4m2/người.

- Xác định, bảo vệ và duy trì bộ khung thiên nhiên gồm: rừng tự nhiên,rừng phòng hộ, các khu botồn thiên nhiên quốc gia (Pù Hu, Pù Luông, Xuân Liên), không gian xanh, mặtnước của mỗi vùng, mỗi đô thị, các di tích thiên nhiên được xếp hạng, các vùng thiên nhiên cần bảo vệ vàcác vùng cấm xây dựng đã được xác định trong quy hoạch xây dựng đô thị. Khaithác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồntài nguyên thiên nhiên như đất đai,nguồn nước, năng lượng, khoáng sản...vàomục đích cải tạo và xây dựng phát triển đô thị.

- Tăng cường trồng các loại cây xanh phù hợp với khí hậu, chức năng vàtính chất của từng khu vực trong đô thị,đm bảo môi trường sinh thái. Lựa chọncác loại cây trồng có màu sắc hài hòa, sinh động, tạo nét riêng đặc trưng chokhu vực.

- Nghiên cứu giải pháp và từng bước thực hiện ci tạo, chnhtrang các không gian xanh trong các khuôn viên các công trình công cộng, cáccông trình kiến trúc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và đặc biệtlà các không gian kiến trúc đô thị gắn liền với mặt nước đối với tất cả các đôthị.

- Đề xuất các giải pháp và triển khai thực hiện phát triển các cụm khônggian cnh quan gắn với thảm thực vật trongcác đô thị II trở lên nhằm tạo điểm nhấn về màusắc và cảnh quan phù hợp với tính chất củatừng khu vực trong đô thị; xây dựng giải pháp phát triển các cụm không gian cnh quan gắn với thảm thực vật cho đôthị loại III, IV, V.

b) Giai đoạn 2021 ¸ 2030: Đối với đô thị loại I, II và đô thị du lịch, sinhthái: đất cây xanh đô thị đạt tối thiểu 15 m2/người; đất cây xanhcông cộng khu vực nội thị đạt từ 6 ¸ 7 m2/người. Đối với các đô thị còn lại: đất câyxanh đô thị từ 7 ¸ 10 m2/người; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt tốithiểu 5 m2/người.

9. Các giải pháp thực hiện

9.1. Các nhóm giải pháp chính

a) Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch, gồm các giảipháp sau:

- Tăngcường việc lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng, nâng cao chất lượng đồ án quyhoạch xây dựng đô thị: Bố trí nguồn vốn lập quy hoạch từ nguồn ngân sách và huyđộng các nguồn vốn đầu tư khác để lập quy hoạch xây dựng đô thị làm cơ sở cho việc giới thiệu địa điểm, cấp chứng ch quy hoạch, xem xét chấp thuận đầutư các dự án và cấp giấy phép xây dựng.

- Nâng cao vai trò, chức năng của cơ quan thẩm định đồ án Quy hoạch xâydựng đô thị: Phối hợp hiệu quả giữa các ngành có liên quan trong quá trình thẩm định; tăng cường công tácphổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật về lập, phê duyệt quy hoạch xâydựng, quản lý xây dựng, cấp phép xây dựng, việc áp dụng các tiêu chuẩn, quyphạm, quy chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng trênđịa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch: Công khai, công bốquy hoạch tại các nơi công cộng và trêncác phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, thực hiện và giám sátviệc thực hiện quy hoạch; Tổ chức tiến hành cắm mốc giới theo đúng quy định;Phân cấp quản lý quy hoạch đến cấp huyện với sự hướng dẫn, kiểm tra của Sở Xây dựng; Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện xây dựngtheo quy hoạch.

- Tăng cường quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị theo Quy định quản lý xâydựng theo quy hoạch, Quy chế quản lý kiếntrúc đô thị.

b) Nhóm giải pháp đầu tư phát triển đô thị:

- Xây dựng chương trình đầu tư phát trinđô thị tỉnh Thanh Hóa theo Quy hoạch tổng th phát triển hệ thống đô thị được duyệt; Xác định các nguồn vốn đầu tư phát triển đô thị cho từngkhu vực phát triển đô thị theo từng loại cụ th.

- Thành lập các Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị thực hiện nhiệm vụquản lý đầu tư phát triển đô thị trongKhu vực phát triển đô thị theo Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013của Chính phủ về quảnlý đầu tư phát triển đô thị.

- Sử dụng các nguồn vốn một cách hiệu quả, tập trung vào các khu vựcvà dự án trọng điểm, có sức lan tỏalớn; Xây dựng các yếu tố cạnh tranhthu hút các nguồn vốn trong nước và quốctế; huy động nguồn vốn trong nhân dânbằng cơ chế chính sách xã hội hóa, nâng cao vai trò cộng đồng, hoạt động của chính quyền đô thị.

- Xâydựng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ,ưu đãi cho dự án đầu tư phát triển đô thị theo từng nhóm dự án: Công trình hạtầng kỹ thuật khung đô thị, hạ tầng xã hội phục vụ công cộng; Công trình nhà ởxã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở cho thuê, nhà ở dân cư hiện có cải tạo, xâydựng lại; Công trình có ứng dụng công nghệ mới, thân thiện với môi trường.

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư đô thị song songvới các chính sách ưu đãi để hỗ trợ, đồnghành cùng các nhà đầu tư.

9.2. Các chương trình ưu tiên đầu tư

a) Lập quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và chi tiết làmcơ sở chỉ đạo và quản lý phát triển đô thị.

b) Lập các Khu vực phát triển đô thị: Tập trung đầu tư cho các đô thị độnglực phát triển kinh tế của tỉnh: thành phố Thanh Hóa- Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Tĩnh Gia - Nghi Sơn, Lam Sơn - Sao Vàng, Đô thịtrung tâm vùng miền núi phía Tây (Ngọc Lặc); Các đô thị công nghiệp - dịch vụ -thương mại có ý nghĩa thúc đẩy kinh tế các tiểu vùng: Bãi Trành, Thạch Quảng,Đồng Tâm, Vân Du...

c) Chương trình phát triển đô thị:

Hướng phát triển kinh tế chính của các cụm đô thị động lựclà đầu tư xây dựng công nghiệp tập trung có qui mô lớn, công nghệ cao, có tácđộng mạnh đến phát triển kinh tế của tỉnh và c nước. Chú trọng sản xuất hàng xuất khẩu, phát triển mạnhdịch vụ-du lịch và thương mại.

Đối với các đô thị khác chủ yếu phát triển công nghiệp chếbiến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng, phát triển công nghiệp nhẹ, th công nghiệp từ nguồn vật liệu của địa phương để sản xuất hàng tiêu dùng vàxuất khẩu. Phát triển dịch vụ - thương mại - Du lịch.

- Chương trình citạo, chnh trang, mở rộng các đô thị hiệncó.

- Chương trình thành lập các đô thị mới: Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạchtổng thể, thực hiện lập QHC, tiến hành đầu tư xây dựng theo chương trình pháttriển đô thị để có thể thành lập các đô thị theo quy hoạch.

Giai đoạn 2015 ¸ 2020, thành lập thêm khoảng 30¸ 35 đô thị: gồmcác đô thị dự kiến thành lập theo Quyết định số 108/2012/QĐ-UBND ngày 10/01/2012của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Đề án xây dựng phát triển đô thị tỉnhThanh Hóa đến năm 2015 đạt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa 25% và các đô thị có tiềmnăng khác trong giai đoạn 2015 ¸ 2020. Giai đoạn 2021 ¸ 2030, thành lập thêm khoảng 25 ¸ 30 đô thị.

d) Chương trình phát triểnhệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị: Xây dựng chương trình chương trình phát triểnhạ tầng kỹ thuật đô thị, theo các giai đoạn 2014 ¸ 2020 và 2021 ¸ 2030 đm bảo các chỉ tiêu và yêu cầu chung theo Quy hoạch tổng thể phát triển Hệ thống đô thị được duyệt.

e) Giai đoạn 2014 ¸ 2020, thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa định hướngđến năm 2020 đã được Chủ tịch UBNDtỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 3657/2009/QĐ- UBND ngày 16/10/2009. Trêncơ sở kết quả thực hiện, tiếp tục lập chương trình, kế hoạch phát triển nhà ởđô thị giai đoạn 2021 ¸ 2030.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Xây dựng: Chủ trì triển khailập Chương trình tổng thể phát triển đô thị tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015¸ 2020 để làm cơ sở hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kếhoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị cho từng giai đoạn cụ thể đếncác địa phương.

+ Tham mưu cho UBND tỉnhthành lập Ban quản lý Khu vực phát triểnđô thị thực hiện nhiệm vụ quản lý đầu tưphát triển đô thị trong khu vực phát triểnđô thị theo Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

+ Hướng dẫn quy trình lập các đề án phân loại đô thị, đề ánnâng cấp đô thị theo quy định pháp luật hiện hành; Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trongcông tác lập và phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng đảm bảo định hướng pháttriển đô thị theo mục tiêu đề ra; lập chương trình phát triển đô thị, lập đề ánđề nghị công nhận loại đô thị trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Kiểm tra, giám sát các việc lập, thực hiện quy hoạch đôthị và quy hoạch xây dựng theo Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020,tầm nhìn đến 2030 và xử lý việc lập quyhoạch xây dựng, xây dựng phát triển đô thị sai quy hoạch theo thẩm quyền và quyđịnh của pháp luật.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị nghiên cứu, tham mưuđề xuất quy định về cơ chế vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầngkỹ thuật đô thị sử dụng vốn ngân sách; Đề xuất phương án vận động thu hút nguồnvốn ODA, tổ chức xúc tiến đầu tư phát triển đô thị từ các nguồn vốn hợp pháptrong nước và quốc tế; Đề xuất, hướng dẫn cơ chế ưu đãi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầutư phát triển đô thị theo các mục tiêunhiệm vụ của Chương trình phát triển đô thị.

- Sở Tài nguyên và Môitrường: Dựa trên chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và từng đô thị. SởTài nguyên và Môi trường điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình UBNDtỉnh phê duyệt đ chuyển đi mục đích sử dụng đất hàng năm phụcvụ phát triển đô thị.

- Sở Tài chính: Đề xuất nguồn vốn cho công tác phát triển đô thị; Thammưu, đề xuất với UBND tỉnh thành lập quỹphát triển đô thị.

- Sở Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện lập các Đề án thành lập đô thị, điều chỉnh địa giới hành chính. Hoàn thiện tổ chức, bộ máy quảnlý và phát triển đô thị trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả các nội dungChương trình phát triển đô thị.

- Sở Giao thông vận tải;Lập kế hoạch và thực hiện phát triển mạng lưới giao thông toàn tỉnh theo địnhhướng Quy hoạch phát triển Hệ thống giao thông vận ti tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã phê duyệtphù hợp với Chương trình phát triển đô thị theo từng giai đoạn để đảm bo kết nối giữa các đô thị trên địabàn được thuận lợi và thông suốt.

- Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa: Là đơn vị nòng cốt trong việc lậpvà điều chnh các quy hoạch xây dựng vùng, quyhoạch chung, quy hoạch phân khu và dự án đầu tư xây dựng đô thị. Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc,số liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị, mốc tọa độ, độ cao nhà nước, mốc ch giới đường đ, ch giới xây dựng trên địa bàn các đô thị.

Sau khi Điều chỉnh quy hoạch tổngth phát triển hệ thống đô thị tỉnhThanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt; Viện Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm:

+ Kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bn vẽ thiết kế quy hoạch theo quyết định phê duyệt để làm cơsở quản lý, thực hiện các bước tiếp theo (nộp Sở Xây dựng để đóng dấu thẩm tra kèm theo quyết định phê duyệt).

+ Tổ chức công bố côngkhai quy hoạch cho các tổ chức, cơ quan, nhân dân biết để thực hiện và giám sátthực hiện.

- Các Sở, Ban, Ngành liên quan: Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp nghiên cứu xây dựng cơchế chính sách và chỉ đạo thực hiện các chính sáchliên quan đến quản lý phát triển đô thị.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Tổ chức lậpquy hoạch đô thị, thực hiện chương trình pháttriển đô thị trên địa bàn địa phương qun lý; Phối hợp với các sở, ban, ngànhliên quan tổ chức rà soát, đánh giá tính chất,chức năng các đô thị và các điểm dân cư trong chương trình; đối chiếu với các tiêu chí phân loại đô thị để làm cơ sở triển khaicác dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng đề án phân loại, nâng cấp đô thị theo từnggiai đoạn đề ra; Tăng cường công tác quản lý trật tựđô thị hiện hữu và các khu vực dự kiến pháttriển đô thị trên địa bàn mình quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các Sở; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Ban,ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
-
Lưu: VT, CN.
H3.(2014)QDPD QHTT he thong do thi t
inh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hồi


PHỤ LỤC:

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁTTRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ TỈNH THANH HÓA ĐẾN 2020,TẦM NHÌN ĐẾN 2050
(Kèm theo Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh)

STT

ĐÔ THỊ

Thành phố huyện, thị xã

Hiện trạng

Quy hoch theo QĐ3023 đến 2020

Điều chỉnh quy hoạch

Dự báo đến 2020

Dự báo đến 2025

Định hướng 2030

Loi

DS nội thị (người)

DS đô th (người)

Loi

DS đô th (người)

Loi

DS nội thị (người)

DS đô th (người)

Loi

DS nội thị (người)

DS đô th (người)

Loi

DS nội thị (người)

DS đô th (người)

Chức năng

Chức năng

Chức năng

Chức năng

Chức năng

VÙNG TRUNG TÂM

14 ĐÔ THỊ

27 ĐÔ THỊ

29 ĐÔ THỊ

32 ĐÔ THỊ

36 ĐÔ THỊ

1

TP Thanh Hóa

TP.Thanh Hóa

I - 1

226.000

405,000

I - 1

400,000

I - 1

350,000

420,000

I - 1

400,000

510,000

I - 1

450,000

550,000

2

Thị xã Sm Sơn

TX.Sm Sơn

III - 5

43,600

54,602

III - 5

200,000

III - 5

70,000

100,000

III - 5

100,000

160,000

II - 5

125.000

180,000

3

Thị trấn Hậu Lộc

Hậu Lộc

V - 3

3,600

3,600

V - 3

12,000

V - 3

10,000

10,000

V - 3

12,000

12,000

V - 3

15.000

15.000

4

Đô thị Hòa Lộc

Hậu Lộc

V - 6

5,000

V - 6

8,000

8,000

V - 6

10,000

10,000

V - 6

12,000

12,000

5

Đô thị Triệu Lộc

Hậu Lộc

V - 4

10,000

V 4

7,000

7,000

V - 4

5,000

5,000

V - 4

10,000

10,000

6

Đô thị Dm Ph (Ngư Lộc)

Hậu Lộc

V - 6

27,000

V - 6

22,000

22,000

V - 6

26,000

26,000

V - 6

30,000

30,000

7

Đô thị n Lộc

Hậu Lộc

V - 6

6,000

V - 6

5,000

5,000

V - 6

6,000

6,000

8

Thị trn Bút Sơn

Hoằng Hóa

V - 3

5,210

5,210

IV - 3

15,000

V - 3

9,000

9,000

V - 3

15,000

15,000

IV - 3

25,000

25,000

9

Đô thị Nghĩa Trang

Hoằng Hóa

V - 6

7,000

V - 6

8,000

8,000

V - 6

10,000

10,000

V - 6

12,000

12,000

10

Đô thị Hải Tiến

Hoằng Hóa

V - 5

7,000

V - 5

10,000

10,000

V - 5

14,000

14,000

V - 5

15,000

15,000

11

Đô thị Hong Trường

Hoằng Hóa

V - 6

5,000

V - 6

9,000

9,000

V - 6

10,000

10,000

12

Đô thị Chợ Quãng (Hong Lộc)

Hoằng Hóa

V - 6

3,000

3,000

V - 6

5,000

5,000

V - 6

7,000

7,000

13

Đô thị Chợ Vực (Hong Ngọc)

Hoằng Hóa

V - 6

6,000

V - 6

6,000

6,000

14

Th trấn Quảng Xương

Qung Xương

V - 3

2,900

2,900

V - 3

10,000

V - 3

10,000

10,000

V - 3

15,000

15,000

V - 3

25,000

25,000

15

Đô thị Bắc Ghép**

Qung Xương

IV - 6

25,000

30,000

IV - 6

30,000

30,000

Đô thị Qung Lợi (Tiên Trang)

Qung Xương

V - 6

8,000

8,000

V - 6

5,000

V - 6

8,000

8,000

16

Đô thị Cng Trúc

Qung Xương

V - 6

6,500

6,500

V - 6

8,000

8,000

V - 6

10,000

10,000

17

Thị trấn Rừng Thông

Đông Sơn

V - 3

3,800

3,800

IV - 3

15,000

V - 3

12,000

12,000

V - 3

15,000

15,000

IV - 3

17,000

17,000

18

Đô thị Đông Khê

Đông Sơn

V - 6

4,000

V - 6

5,000

5,000

19

Thị trấn Vn Hà

Thiệu Hóa

V - 3

8,200

IV - 3

15,000

IV - 3

23,000

23,000

IV - 3

25,000

25,000

IV - 3

30,000

30,000

20

Đô thị Thiệu Giang

Thiệu Hóa

V - 6

11,000

11,000

21

Đô Thị Hậu Hiền (Thiệu Tâm)

Thiệu Hóa

V - 6

4,000

V - 6

12,000

12,000

V - 6

13,500

13,500

22

Đô thị Quán o **

Yên Định

V - 3

4,121

4,121

IV - 3

15,000

V - 3

8,000

8,000

V - 3

15,000

15,000

IV - 3

30,000

30,000

Đô thị Định Tân

Yên Định

V - 6

5,000

5,000

22

Thị trấn Kiểu

Yên Định

V - 6

7,000

V - 6

7,000

7,000

V - 6

8,000

8,000

V - 6

10,000

10,000

24

Thị trn Thống Nht

Yên Định

V - 6

6,514

6,514

V - 6

7,000

V - 6

8,000

8,000

V - 6

10,000

10,000

V - 6

12,000

12,000

25

Đô thị Quý Lộc

Yên Định

V - 6

15,000

15,000

V - 6

17,000

17,000

26

Đô thị Yên Tâm

Yên Định

V - 6

6,000

V - 6

6,000

6,000

27

Đô thị Ngã Ba Bông

Yên Định

V - 5

10,000

10,000

28

Th trn Triu Sơn**

Triệu Sơn

V - 3

6,900

6,900

IV - 3

18,000

V - 3

8,000

8,000

V - 3

15,000

15,000

IV - 3

30,000

30,000

Đô thị Thiu (n Lý)*

Triệu Sơn

V - 6

5,000

V - 6

5,000

5,000

V - 6

10,000

10,000

29

Thị trấn Nưa (Tân Ninh)

Triệu Sơn

V - 6

12,000

V - 4

17,500

17,500

V - 4

19,000

19.000

V - 4

21,000

21,000

30

Đô thị Đà (Thọ Dân)

Triệu Sơn

V - 6

4,000

4,000

V - 6

5,000

5.000

V - 6

6,000

6,000

31

Đô thị Gốm (Đng Tiến)

Triệu Sơn

V - 6

5,000

5,000

V - 6

6,000

6,000

V - 6

7,000

6,000

32

Đô thị 5im (Hợp Thành)

Triệu Sơn

V - 6

5,000

5,000

V - 6

6,000

6,000

V - 6

7,000

8,000

33

Đô thị Th Xuân*

Th Xuân

V - 3

4.500

4,500

IV - 3

18,000

V - 3

7,000

7,000

V - 3

12,000

12,000

IV - 3

20,000

10,000

Đô thị Ph Neo (Nam Giang)*

Th Xuân

3000

34

Đô thị Phá Đầm (Xuân Thiên)

Th Xuân

V - 6

5,000

5,000

V - 6

8,000

8,000

V - 6

10,000

10,000

35

Đô thị Xuân Lai

Th Xuân

V - 6

5,000

5,000

V - 6

8,000

8,000

V - 6

10,000

10.000

36

Đô thị Lam Sơn - Sao Vàng**

Th Xuân

III - 2

50.000

III - 2

80,000

100,000

III - 2

80,000

150,000

II - 2

120,000

180,000

Thị trấn Lam Sơn

Th Xuân

V- 2

7,628

7,628

Th trấn Sao Vàng

Th Xuân

V - 2

3,040

3,040

VÙNG ĐÔNG BẮC

06 ĐÔ THỊ

12 ĐÔ THỊ

11 ĐÔ THỊ

12 ĐÔ THỊ

14 ĐÔ THỊ

1

Đô thị Bỉm Sơn

TX. Bỉm Sơn

IV – 4

43,500

55,510

II - 2

200,00

III - 2

90,000

120,000

III - 2

100,00

150,000

II - 2

120,000

125,000

2

Thị trấn Hà Trung

Hà Trung

V - 3

6,100

6,100

IV - 3

24,000

V - 3

12,000

12,000

IV - 3

22,000

22,000

IV - 3

30,000

30,000

3

Đô thị Hà Long

Hà Trung

V - 6

4,000

V - 6

12,000

12,000

V - 6

15,000

15,000

V - 6

17,000

17,000

4

Đô thị Hà Lĩnh

Hà Trung

V - 6

4,000

V - 6

10,000

10,000

V - 6

11,000

11,000

V - 6

12,000

12,000

5

Đô thị Gũ (Hà Phú)

Hà Trung

V - 6

5,000

5,000

6

Đô thị Hà Dương

Hà Trung

V - 6

5,000

5,000

7

Thị trấn Kim Tân

Thạch Thành

V - 3

3,975

3.975

V - 3

12,000

V - 3

10,000

10,000

IV - 3

20,000

20,000

IV - 3

30,000

30,000

8

Thị trấn Vân Du

Thạch Thành

V - 4

2.580

2,580

IV - 4

20,000

V - 4

10,000

10,000

IV - 4

30,000

30,000

IV - 4

35,000

35,000

9

Đô thị Thạch Quảng

Thạch Thành

IV - 6

15.000

V - 6

8,000

8,000

V - 6

15,000

15,000

V - 6

17,000

17,000

10

Thi trấn Nga Sơn

Nga Sơn

V - 3

2,700

2,700

V - 3

12,000

V - 3

6,000

6,000

V - 3

8,000

8,000

V - 3

15,000

15,000

11

Đô thị Điền Hộ (Nga Điền)

Nga Sơn

V - 6

8,000

V - 6

5,000

5,000

V - 6

6,500

6,500

V - 6

8,000

8,000

12

Đô thị Cầu Hói (Nga Liên)

Nga Sơn

V - 6

11,000

V - 6

5,000

5,000

V - 6

7,000

7,000

V - 6

12,000

12,000

13

Thị trấn Vĩnh Lộc

Vĩnh Lộc

V - 3

2,700

2,700

V - 3

7,000

V - 3

4,000

4,000

V - 3

8,000

8,000

V - 3

10,000

10,000

14

Đô thị Bồng

Vĩnh Lộc

V - 5

4,000

V - 5

V - 5

7,000

7,000

V-5

8,000

8,000

VÙNG ĐÔNG NAM

05 ĐÔ THỊ

13 ĐÔ THỊ

10 ĐÔ THỊ

11 ĐÔ TH

13 ĐÔ THỊ

1

Thị trn Nông Cống

Nông Cống

V - 3

3,800

3,800

IV - 3

15,000

V - 3

13,500

13,500

IV - 3

18,000

18,000

IV - 3

22,000

22,000

Đô thị Yên Thái

V - 6

10,000

2

Đô thị Trầu (Công Liêm)

Nông Cống

V - 6

4,000

4,000

V - 6

5,000

5,000

3

Đô thị Cầu Quan

Nông Cống

V - 6

4,000

4,000

V - 6

4,300

4,300

V - 6

5,000

5,000

4

Đô thị Trường Sơn

Nông Cống

V - 6

6,000

6,000

V - 6

8,000

8,000

V - 6

10,000

10,000

5

Đô thị Yên Mỹ (KTT)

Nông Cống

V - 6

8,000

V - 6

10,000

10,000

V - 6

12,000

12,000

V - 6

15,000

15,000

6

Đ.thị TT vùng huyn Tĩnh Gia (KTT)**

Tĩnh Gia

V - 3

4,800

4,800

IV - 3

15,000

III - 3

95,000

125,000

II - 3

140,000

210,000

I - 2

200,000

250,000

Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKT)

Tĩnh Gia

II - 2

180,000

Đô thị Hải Thanh (KKT)

Tĩnh Gia

V - 6

12,000

7

Đô thị Hải Bình (KTT)

Tĩnh Gia

V - 6

12,000

12,000

8

Đô thị Hải Ninh (KTT)

Tĩnh Gia

V - 6

8,000

V - 6

18,000

18,000

V - 6

40,000

65,000

IV - 6

50,000

70,000

9

Đô thị Thanh Tân (KTT)

Như Thanh

V - 6

4,000

V - 6

4,000

4,000

V - 6

5,000

5,000

V - 6

6,000

6,000

10

Th trấn Bến Sung

Như Thanh

V - 3

5,600

5,600

V - 3

12.000

V - 3

6,000

6,000

IV - 3

18,000

18,000

IV - 3

30,000

30,000

Đô thị Bến En *

Như Thanh

V - 5

10,000

*5000

11

Th trn Yên Cát

Như Xuân

V - 3

3,700

3,700

V - 3

13 000

V - 3

8.000

8,000

V - 3

10,000

10,000

V - 3

12,000

12,000

12

Đô thị Bãi Trành

Như Xuân

IV - 4

15.000

V - 4

15,000

15,000

V - 4

22,000

22,000

IV - 4

25.000

25.000

13

Đô thị Thượng Ninh

Như Xuân

V - 6

4,000

V - 6

5,000

5,000

14

Đô thị Xuân Qu

Như Xuân

V - 6

5.000

5.000

VÙNG MIN NÚI PHÍA TÂY

08 ĐÔ THỊ

28 ĐÔ THỊ

20 ĐÔ THỊ

25 ĐÔ THỊ

31 ĐÔ THỊ

1

Đô th TT vùng miền núi phía Tây**

Ngọc Lặc

III - 3

100,000

IV - 3

30,000

30,000

IV - 3

35,000

55,000

III - 3

40,000

75,000

Th trn Ngọc Lặc *

Ngọc Lặc

V - 3

7,000

7,000

2

Đô thị Phố Châu

Ngọc Lặc

V - 6

5,000

V - 3

5,000

5,000

V - 3

8,000

8,000

3

Đô thị Ba Si

Ngọc Lặc

V - 6

4,000

V - 6

4,800

4,800

V - 6

5,300

5,300

V - 6

6,000

6,000

Đô thị Lam Sơn

Ngọc Lặc

V - 6

14.000

4

Thi trn Lang Chánh

Lang Chánh

V - 3

4,758

4,758

V - 3

10,000

V - 3

8,000

8,000

V - 3

9,000

9,000

V - 3

10,000

10,000

Đô thị Yên Khương

Lang Chánh

V - 6

3,000

5

Đô thị Yên Thng

Lang Chánh

V - 6

2,000

2,000

V - 6

3,000

3,000

V - 6

4,000

4,000

6

Thị trn Cẩm Thủy

Cẩm Thủy

V - 3

5,716

5,716

IV - 3

20,000

V - 3

9,000

9,000

V - 3

20,000

20,000

IV - 3

21,000

30,000

7

Đô thị Phúc Do

Cẩm Thủy

V - 6

10,000

V - 6

4,000

4,000

V - 6

5,000

5,000

8

Đô thị Cẩm Châu

Cẩm Thủy

V - 6

4,000

V - 6

5,000

5,000

9

Đô thị Cẩm Tú

Cẩm Thủy

V - 6

5,000

5,000

10

Thị trn Thường Xuân

Thường Xuân

V - 3

4,900

4,900

IV - 3

15,000

V - 3

9,000

9,000

V - 3

15,000

15,000

V - 3

20,000

20,000

11

Đô thị Cửa Đặt

Thường Xuân

V - 5

6,000

V - 6

2,000

2,000

V - 6

2,500

2,500

V - 5

3,000

3,000

12

Đô thị Khe H

Thường Xuân

V - 6

4,000

V - 6

3,000

3,000

V - 6

3,500

3,500

V - 6

4,000

4,000

13

Đô thị Bát Mọt

Thường Xuân

V - 7

4,000

V - 7

3,000

3,000

V - 7

4,000

4,000

14

Đô thị Yên Nhân

Thường Xuân

V - 6

2,000

2,000

V - 6

2,500

2,500

V - 6

4,000

4,000

15

Thị trấn Cành Nàng

Bá Thước

V - 3

2,800

2,800

V - 3

8,000

V - 3

8,000

8,000

V - 3

9,000

9,000

V - 3

10.000

10.000

16

Đô thị Đồng Tâm

Bá Thước

IV - 6

15,000

V - 6

8,000

8,000

V - 6

11,000

11,000

IV - 6

10,000

15,000

17

Đô thị Điền Lư

Bá Thước

V - 6

4,000

V - 6

3,000

3000

V - 6

6,000

6,000

V - 6

10,000

10,000

18

Đô thị Phố Đoàn

Bá Thước

V - 6

4,000

V - 6

4,000

4,000

19

Thị trấn Quan Hóa

Quan Hóa

V - 3

3,700

3,700

V - 3

9,000

V - 3

4,000

4,000

V - 3

5,000

5,000

V - 3

6,000

6,000

20

Đô thị Hiền Kiệt

Quan Hóa

V - 6

4,000

V - 6

3,000

3,000

21

Đô thị Phú Lệ

Quan Hóa

V - 6

4,000

V - 6

4,000

4,000

22

Đô thị Trung Sơn (Bản Uôn)

Quan Hóa

V - 6

4,000

V - 6

3,500

3,500

V - 6

4,000

4,000

23

Thị trấn Quan Sơn

Quan Sơn

V - 3

2,500

2,500

V - 3

7,000

V - 3

3,000

3,000

V - 3

7,000

7,000

V - 3

8,000

8,000

24

Đô thị Na Mèo

Quan Sơn

V - 7

7,000

V - 7

3,000

3,000

V - 7

V - 7

6,000

6,000

2S

Đô thị Sơn Điện

Quan Sơn

V - 5

5,000

V - 6

3,000

3,000

V - 6

4,000

4,000

26

Đô thị Trung Hạ

Quan Sơn

V - 6

4,000

V - 6

3,000

3,000

27

Đô thị Mường Mìn

Quan Sơn

V - 6

2,000

2,000

V - 6

3,000

3,000

V - 6

4,000

4,000

28

Thị trấn Mường lát

Mường Lát

V - 3

2,300

2,300

V - 3

8,000

V - 3

4,000

4,000

V - 3

5,000

5.000

V - 3

6,000

6,000

29

Mường Lý

Mường Lát

V - 6

2,000

2,000

V - 6

2,500

2,500

V - 6

3,000

3,000

30

Tén Tằn

Mường Lát

V - 7

4,000

V - 7

2,000

2,000

V - 7

4,000

4,000

V - 7

5,000

5,000

31

Trung Lý

Mường Lát

V - 6

4,000

V - 6

2,000

2,000

V - 6

3,000

3.000

V - 6

4,000

4,000

TỔNG CỘNG

Cộng

451,700

639.744

Cộng

1,300,000

Cộng

1,192,300

1,372,300

Cộng

1.635,600

2,050,600

Cộng

2,127.500

2,538,500

Chiếm (%)

13.0

18.6

Chiếm (%)

36.0

Chiếm (%)

32.0

37.0

Chiếm (%)

41.0

50.0

Chiếm (%)

50.0

60.0

33 đô thị

70 ¸ 75 đô thị

70 đô thị

80 đô thị

90 ¸ 95 đô thị

Loại đô thị ly theo tiêu chuẩn phân loại đô thị loại I, II, III, IV,V theo Nghị định 42/2009/NĐ-CP v phân loại đô thị;

Ký hiệu chức năng đô thị:

1: Đô thị trung tâm tỉnh

2: Đô thị động lực cp tnh

3: Đô thị trung tâm huyện lỵ

4: Đô thị đặc thù công nghiệp

5: Đô thị đặc thù du lịch - dịch vụ

6: Đô thị kinh tế tiểu vùng cp huyện đặc thù thương mại dịch vụ

(KTT): Đô thị nằm trong Khu kinh tế Nghi Sơn (m rộng)

*: Đôthị xuất hiện trong giai đoạn chuyn tiếp, dự báo đến 2030 bsáp nhập vào đô th lớn hơn

**: Đô thị dự báo sẽ sáp nhập các đô thị khác thành Đô thị lớnhơn