ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3975/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỚI TỔ CHỨC DEVELOPMENT ALTERNATIVE INC (DAI) VÀ HỘI TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM (VNAH)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2146/LĐTBXH-BTXH ngày 04/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với Tổ chức Development Alternative Inc (DAI) và Hội Trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH) về Chương trình toàn diện và tích hợp trợ giúp người khuyết tật tại Bình Định của cơ quan viện trợ quốc tế Hoa Kỳ USAID.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện những nội dung theo đúng tinh thần ký kết tại Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ; UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PCT Mai Thanh Thắng;
- Tổ chức VNAH, DAI;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K16.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Thanh Thắng