BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 398/QĐ-BCA-V19

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI, KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2016 TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Chương trình công tác pháp chế năm 2016 của Bộ Công an;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật năm 2016 trong Công an nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chíTổng cục trưởng, Tư lệnh K10, Tư lệnh K20, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3(để thực hiện);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- VP Chính phủ, Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an;
- Lưu: VT, V19.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Bùi Văn Nam

KẾ HOẠCH

THEO DÕI, KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2016 TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 398/QĐ-BCA-V19 ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xem xét, đánh giá thực trạng, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập, kiến nghị thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

2. Yêu cầu

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các cấp; phát huy vai trò chủ động tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện của tổ chức pháp chế các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Công an các đơn vị, địa phương).

b) Công tác theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luậtphải tiến hành thường xuyên, toàn diện, đầy đủ các nội dung được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ; bám sát các nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐUCA ngày 22/12/2015 của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2016, Chỉ thị số 11/CT-BCA-V11 ngày 25/12/2015 về nhiệm vụ công tác công an năm 2016, gắn kết với công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ và kiểm soát thủ tục hành chính.

c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an các cấp trong quá trình theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật, không trùng lắp, chồng chéo, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường khác.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Xây dựng kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và Kế hoạch này, Công an các đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật của đơn vị, địa phương mình và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Kế hoạch cần xác định rõ những nội dung sau:

a) Nhiệm vụ trọng tâm công tác theo dõi, kiểm tra thi hành pháp luật và nội dung công việc cụ thể.

b) Hình thức theo dõi, kiểm tra thi hành pháp luật.

c) Phân công trách nhiệm cụ thể (đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp), thời gian hoàn thành và tiến độ thực hiện.

d) Điều kiện bảo đảm thực hiện kế hoạch (kinh phí, phương tiện, cán bộ và các bảo đảm khác).

2. Lĩnh vực và nội dung trọng tâm của công tác theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật trong năm 2016

a) Về lĩnh vực

- Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và việc thực hiện các đạo luật có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và hoạt động của lực lượng Công an;

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Công tác bảo vệ bí mật nhà nước;

- Công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; điều tra, xử lý tội phạm;

- Công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;

- Xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài cư trú và hoạt động ở Việt Nam;

- Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy và chữa cháy, đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường.

b) Nội dung trọng tâm

- Tình hình tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Hiến pháp năm 2013;

- Tình hình chấp hành pháp luật và triển khai thực hiện các đạo luật có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và hoạt động của lực lượng Công an;

- Tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Tình hình, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;

- Tình hình, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, điều tra, xử lý tội phạm; công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;

- Tình hình, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh và quản lý người nước ngoài cư trú và hoạt động ở Việt Nam;

- Tình hình, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Tình hình, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý cư trú; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy và chữa cháy; đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường.

3. Cách thức theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật

a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động

Việc thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được thực hiện từ các nguồn sau:

+ Thông tin, phản ánh dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng;

+ Phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân;

+ Thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

b) Hội thảo, tọa đàm, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động

Căn cứ yêu cầu của công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh và chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức một số cuộc khảo sát nhằm thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công. Việc khảo sát được tiến hành theo từng lĩnh vực, địa bàn và đối tượng cụ thể thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp hoặc các hình thức phù hợp khác.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

c) Kiểm tra việc thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo kế hoạch hoặc khi có những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; phạm vi, nội dung, đối tượng kiểm tra và thành phần đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật được thực hiện theo kế hoạch và quyết định của người có thẩm quyền (Bộ trưởng, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

d) Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Căn cứ kết quả thu thập thông tin, khảo sát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luậtvà đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương thuộc quyền, lãnh đạo Công an các cấp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Công bố công khai kết quả kiểm tra, theo dõi việc thi hành pháp luật và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Tổng cục, Bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương mình; định kỳ 6 tháng (trước ngày 25/5), 1 năm (trước ngày 25/11) báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ và cấp có thẩm quyền.

2. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Tư lệnh K10, Tư lệnh K20, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác cho hoạt động theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật; chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng chuyên mục phản ánh tình hình thi hành pháp luật trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông khác của đơn vị, địa phương mình.

3. Giao Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này; tổ chức các Đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra việc thi hành pháp luật tại Công an một số đơn vị, địa phương (có kế hoạch cụ thể riêng); theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, xây dựng báo cáo của Bộ Công an về việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, trình lãnh đạo Bộ, báo cáo Chính phủ, Bộ Tư pháp theo quy định./.