UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 398/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH LỘ TRÌNH CHẤM DỨT HOẠTĐỘNG SẢN XUẤT GẠCH ĐẤT SÉT NUNG BẰNG LÒ THỦ CÔNG, THỦ CÔNG CẢI TIẾN, LÒ ĐỨNGLIÊN TỤC VÀ LÒ VÒNG SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH (THAN, DẦU KHÍ) TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căncứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quyhoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình pháttriển vật liệu xây không nung đến năm 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu khôngnung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung;

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trongcác công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 củ Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quyhoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020 của tỉnh Tuyên Quang; Quyếtđịnh số 12/2011/QĐ-UBND ngày 06/8/2011 sửa đổi, bổ sung Quyết định số13/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009;

Căn cứ văn bản số 68/BXD-VLXD ngày25/9/2013 của Bộ Xây dựng về việc thẩm định lộ trình chấm dứt hoạt động sảnxuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục vàlò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) trên địa bàn tỉnh TuyênQuang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tại Tờ trình số 721/TTr-SXD ngày 02/10/2013 về việc ban hành lộ trình chấmdứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến,lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) trênđịa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kế hoạch lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lòthủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóathạch (than, dầu, khí) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, với nội dung như sau:

1. Mục tiêu

Hạn chế dần việc sản xuất và sử dụng gạchđất sét nung, tiến tới chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lòthủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóathạch (than, dầu, khí) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo lộ trình giảm dần từnay đến hết năm 2020.

2. Lộ trình cụ thể

2.1. Đối với lò thủ công, lò thủcông cải tiến

- Không cho phép phát sinh đầu tư mới.

- Các lò sản xuất gạch nằm trong khu vựcthành phố, thị trấn, gần khu dân cư, gần khu vực canh tác trồng lúa và hoa màu (khoảngcách tính từ lò gạch đến khu dân cư, khu vực canh tác<> phải chấmdứt hoạt động chậm chất trước ngày 21/12/2014.

- Các lò sản xuất gạch nằm trong khu vựccòn lại phải chấm dứt hoạt động chậm nhất trước ngày 31/12/2017.

2.2. Đối với lò đứng liên tục

- Không cấp phép cho các dự án đầu tưmới.

- Đối với các dự án đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt hoặc chấp thuận chủ đầu tư nhưng chưa đủ triển khai đầu tư xâydựng thì không được tiếp tục đầu tư, bắt buộc phải chuyển sang đầu tư bằng côngnghệ lò tuynel hoặc sản xuất gạch không nung.

- Đối với các cơ sở đang hoạt động hoặcđang trong quá trình đầu tư xây dựng chỉ được phép hoạt động đến hết năm 2020.Sau thời hạn trên phải chuyển đổi sang công nghệ lò tuynel hoặc chuyển sang sảnxuất gạch không nung.

2.3. Đối với lò vòng sử dụng nhiênliệu hóa thạch (than, dầu, khí)

- Không cấp phép cho các dự án đầu tưmới.

- Đối với các dự án đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt hoặc chấp thuận chủ đầu tư nhưng chưa hoặc đang triển khai đầu tưxây dựng thì không được tiếp tục đầu tư, bắt buộc phải chuyển sang đầu tư bằngcông nghệ lò tuynel hoặc sản xuất gạch không nung.

- Đối với các dự án đã hoàn thành xâydựng chỉ được phép hoạt động đến hết năm 2015. Sau thời hạn trên phải chuyểnđổi sang công nghệ lò tuynel hoặc chuyển sang sản xuất gạch không nung

Điều 2. Tổchức thực hiện

1. Sở Xâydựng chủ trì, phối hợp với Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giaothông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ; kiểmtra, đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này và báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện theo định kỳ.

2. Ủyban nhân dân huyện, thành phố

- Tổ chức rà soát tổng thể các cơ sởsản xuất gạch đất sét nung đang hoạt động trên địa bàn và xây dựng kế hoạch triểnkhai thực hiện việc chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủcông, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch(than, dầu, khí) theo đúng lộ trình quy định tại Điều 1 Quyết định này.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện xóa bỏdứt điểm, triệt để việc sản xuất gạch đất nung bằng lò thủ công. Lập phương án,lộ trình xóa bỏ đối với từng cơ sở, từng lò gạch ở từng khu vực cụ thể. Giaocho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng về kếhoạch lộ trình này nhằm bảo vệ môi trường, nhất là đối với các chủ cơ sở sảnxuất; chỉ đạo các chủ cơ sở ký cam kết chấm dứt hoạt động và tự tháo dỡ lò gạchtrả lại mặt bằng theo đúng lộ trình đã cam kết. Sau thời hạn cam kết, nếu cácchủ sở sản xuất chưa thực hiện việc tháo dỡ thì kiên quyết chỉ đạo thực hiệnviệc cưỡng chế tháo dỡ theo quy định của pháp luật.

- Yêu cầu các cơ sở sản xuất gạchbằng lò đứng liên tục, lò vòng chủ động xây dựng phương án chấm dứt hoạt độngtheo đúng lộ trình và chuyển đổi công nghệ sản xuất sang công nghệ lò tuynelhoặc sản xuất gạch không nung.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểmtra hoạt động khai thác, mua bán đất sét làm nguyên liệu để sản xuất gạch trênđịa bàn. Xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

- Định kỳ 6 tháng, 01 năm gửi báo cáokết quả thực hiện việc xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn về Sở Xây dựng đểtổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,Giám đốc các Sở, Ban ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng; (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Chuyên viên: Khối NC TH.
- Công báo Tuyên Quang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT. (Th-100)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn