BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 399/QĐ-BCA-V19

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Chương trình công tác pháp chế năm 2016 của Bộ Công an;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của Bộ Công an.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chíTổng cục trưởng, Tư lệnh K10, Tư lệnh K20, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3(để thực hiện);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
-
Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đ/c thành viên Hội đồng PHPBGDPL BCA;
- VP Chính phủ, Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an;
- Lưu: VT, V19.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGThượng tướng Bùi Văn Nam

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 399/QĐ-BCA-V19 ngày 02/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an
)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Kế hoạch triển khai thi hành các đạo luật mới được Quốc hội ban hành, nhất là các đạo luật có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng Công an; Quyết định số 1522/QĐ-BCA ngày 31/3/2014 của Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân.

2. Tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Thủ trưởng Công an các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); phát huy vai trò chủ động tham mưu của tổ chức pháp chế các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Công an các đơn vị, địa phương), trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL ở Công an các cấp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng, chấp hành Hiến pháp, pháp luật, áp dụng pháp luật và trách nhiệm tuyên truyền, PBGDPL của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân và các đối tượng đặc thù thông qua các hoạt động thực thi công vụ, góp phần làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật khác trên địa bàn quản lý.

3. Tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền, PBGDPL, nội dung tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm an ninh, trật tự, công tác công an năm 2016; gắn việc tuyên truyền, PBGDPL với xây dựng, thực hiện hiệu quả các cơ chế theo dõi, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp năm 2013; các đạo luật mới được ban hành, tập trung vào các luật về tổ chức bộ máy; các luật, bộ luật nhằm hoàn thiện cơ chế thị trường XHCN, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; các luật, bộ luật về tố tụng; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

2. Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 (ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ) và Quyết định số 2108/QĐ-BCA ngày 21/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg trong Công an nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 1522/QĐ-BCA -V19 ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an), trong đó, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai các hoạt động PBGDPL cho các đối tượng là người đang chấp hành hình phạt tù; người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người bị phạt tù được hưởng án treo.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

4. Tổ chức biên soạn, in ấn, cấp phát tài liệu, sách và tổ chức 02 cuộc hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; nghiệp vụ, kỹ năng PBGDPL cho cán bộ làm công tác pháp chế, báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong Công an nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: V19 chủ trì, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

5. Tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu, triển khai thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng Công an cho lãnh đạo, cán bộ cốt cán, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, hội viên Chi hội luật gia các cấp trong Công an nhân dân

a) Các hội nghị phổ biến, quán triệt văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng Công an được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10, 11.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

b) Hội nghị tập huấn chuyên sâu các quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Bộ luật hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Căn cước công dân; Luật Công an nhân dân…

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2016.

6. Biên soạn, in ấn, cấp phát 04 cuốn sách phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến Công an các đơn vị, địa phương: “Tài liệu tập huấn chuyên sâu Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân”; “Nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân”; “Tài liệu tập huấn chuyên sâu Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành”; “Những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị”.

- Cơ quan thực hiện: V19.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

7. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, giúp cấp ủy, lãnh đạo trong công tác tuyên truyền, PBGDPL của Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an các đơn vị, địa phương; rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

8. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 09 tháng 11)trong Công an nhân dân theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành với các hình thức và nội dung phù hợp, nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm trong các hoạt động thực thi pháp luật, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2016.

9. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, cơ quan thông tin đại chúng đổi mới hình thức, biện pháp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù và các tầng lớp nhân dân với các nội dung thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và hướng về cơ sở. Rà soát, hệ thống hóa, cập nhật thông tin và các quy định mới, tổ chức biên soạn, in ấn các tài liệu pháp luật cung cấp cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là số cán bộ lãnh đạo, cốt cán, báo cáo viên pháp luật, hội viên Chi hội luật gia các cấp trong Công an nhân dân, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thi hành án hình sự và Công an cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

10. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, biên soạn giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy pháp luật trong các học viện, nhà trường Công an nhân dân cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, công tác công an. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới hình thức, biện pháp, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong các cơ sở đào tạo (học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, cơ sở bồi dưỡng chuyên đề, nghiệp vụ...) của lực lượng Công an nhân dân phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo.

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, các học viện, nhà trường, cơ sở đào tạo trong Công an nhân dân, V19.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

11. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định về tuyên truyền, PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an theo Quyết định số 2962/QĐ-BCA-V19 ngày 10/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an,trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng của lực lượng Công an nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tầng lớp nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, V11, V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

12. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

- Cơ quan thực hiện: C66, V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

13. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

14. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, bộ, ngành hữu quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hoàn thành việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

15. Tổ chức sơ kết 3 năm triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III năm 2016.

16. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về kết quả cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong Công an nhân dân. Thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2014 của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an các đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong đơn vị, địa phương mình; định kỳ 6 tháng (trước ngày 25/5), 1 năm (trước ngày 25/11) báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp).

2. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm bố trí cán bộ, bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho công tác tuyên truyền, PBGDPL, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ở đơn vị, địa phương mình.

3. Giao Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổ chức các Đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL ở Công an một số đơn vị, địa phương; tập hợp tình hình, kết quả và xây dựng báo cáo của Bộ Công an trình lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ và cấp có thẩm quyền theo quy định.