HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

CHIAVỤ TỔ CHỨC QUỐC TẾ, BỘ NGOẠI GIAO THÀNH HAI VỤ: VỤ TỔ CHỨC VÀ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ,VÀ VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồngChính phủ ngày 14-07-1960;
Căn cứ vào Nghị định số 157-CP ngày 09-10-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệmvụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chia Vụ tổ chức quốctế thành hai vụ:

- Vụ tổ chức và hội nghị quốc tế,

- Vụ luật pháp và điều ước quốc tế.

Điều 2. Vụ tổ chức và hộinghị quốc tế có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao theo dõi, nghiên cứu tìnhhình và hoạt động của ta trong các tổ chức quốc tế, phối hợp và nghiên cứu góp ýkiến với các ngành trong việc tham gia, đàm phán và ký kết hiệp định với các tổchức quốc tế.

Vụ luật pháp và điều ước quốc tếcó nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đềcủa luật pháp quốc tế có liên quan đến hoạt động quốc tế của Nhà nước ta.

Điều 3. Mỗi vụ nói trên domột vụ trưởng phụ trách; có một vụ phó giúp việc.

Điều 4. Nhiệm vụ cụ thể vàtổ chức lại bộ máy của mỗi vụ nói trên do đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyđịnh.

Điều 5. Đồng chí Bộ trưởngBộ Ngoại giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh