HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 4-CP NGÀY 3 THÁNG 1 NĂM 1980 VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ LAO ĐỘNG TRỰC THUỘC BỘ LAO ĐỘNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960;
Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 8 tháng 11 năm 1979 về việc đưa người đi bồi dưỡng tay nghề và lao động tại một số nước anh em;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Nay thành lập cục hợp tác quốc tế về lao động trực thuộc Bộ Lao động.

Điều 2 - Cục hợp tác quốc tế về lao động có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Lao động thống nhất quản lý Nhà nước về nhiệm vụ đưa người đi bồi dưỡng nâng cao thêm tay nghề và lao động tại một số nước anh em:

- Cùng với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và các ngành có liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch về nhiệm vụ đưa người đi bồi dưỡng nâng cao thêm tay nghề và lao động tại một số nước anh em (kể cả nội dung ngành nghề cần đào tạo ở nước ngoài và khả năng của từng nước mà chọn người đi đào tạo) và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đó;

- Cùng với các ngành có liên quan nghiên cứu, đề nghị Chính phủ xét và ban hành chính sách, chế độ và tiêu chuẩn tuyển chọn người đi bồi dưỡng nâng cao tay nghề và lao động ở nước bạn; hướng dẫn, kiểm tra các ngành, các địa phương trong việc tổ chức thực hiện theo đúng chính sách, chế độ và tiêu chuẩn của Nhà nước quy định;

- Cùng các ngành có liên quan tổ chức quản lý thật tốt lực lượng lao động đưa đi bồi dưỡng nâng cao tay nghề và lao động ở nước bạn theo đúng các hiệp định hoặc Nghị định thư mà Nhà nước ta đã ký kết với bạn; đồng thời bảo đảm thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước và các chính sách chế độ đối với các cán bộ, công nhân nói trên;

- Quan hệ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước theo dõi tổng hợp và quản lý các khoản thu của Nhà nước trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về lao động.

Điều 3 - Cục hợp tác quốc tế về lao động là đơn vị hoạt động sự nghiệp được sử dụng con dấu riêng.

Điều 4 - Cục hợp tác quốc tế về lao động do một Cục trưởng phụ trách và một đến hai Phó cục trưởng giúp việc; đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục theo yêu cầu gọn nhẹ và hoạt động có hiệu quả thiết thực.

Điều 5 - Đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Lê Thanh Nghị

(Đã ký)