ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 21 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

GIẢI THỂ BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghịđịnh số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bảnquy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghịđịnh số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mộtsố điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 915/TTg-CCHC ngày 11/7/2007 vềviệc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh cải cách hành chính;

Theo đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban Chỉ đạo Cải cách hànhchính tỉnh Bình Phước được kiện toàn tại Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND ngày13/7/2006 của UBND tỉnh.

Lý do: Thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ: Không tổ chức Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tại các Bộ, ngành, địaphương.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, các thành viên Ban Chỉ đạoCải cách hành chính tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơnvị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày,kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng