ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 40/2007/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 82/2000/QĐ-UB NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2000 CỦA UBND TỈNHBÌNH ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ XÓA ĐÓI GIẢMNGHÈO TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 74/2000/QĐ-UB ngày 16 tháng 8 năm 2000 của UBND tỉnh Bình Địnhvề việc thành lập Quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định;
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 187/TTr-SLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huỷ bỏ Quyết địnhsố 82/2000/QĐ-UB ngày 20 tháng 09 năm 2000 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyđịnh trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kếhoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh vàThủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà