ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 40/2007/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 12 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH GIÁ LÚA TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊNGIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 26/TTr-CT ngày19 tháng 10 năm 2007 về việc qui định giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá lúatính thuế sử dụng đất nông nghiệp là 2.100đ/kg (hai ngàn một trăm đồng trên mộtkg lúa).

Điều 2.Quyết định nàythay thế Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 27/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnhKiên Giang về việc quy định giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Điều 3. Ông Chánh Vănphòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh(Đảng, chính quyền, UBMT Tổ quốc và các đoàn thể); Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương