UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2008/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC MIỄN THU PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH TẠI KHU DU LỊCH HỒ NÚI CỐC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTV-QH10 ngày28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnhphí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổsung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệncácquy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 về sửa đổi bổ sung Thông tư số 63/2002/TT- BTC;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 18/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XI,kỳ họp thứ 10 về quy định và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí thuộc tỉnh Thái Nguyênquản lý;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1286/TTr-STC ngày 30/7/2008 về việc miễn thu phí tham quan danh lam thắng cảnh tạikhu du lịch Hồ Núi Cốc, (Kèm theo Biên bản họp Liên ngành ngày 28/7/2008 giữaSở Tài chính, Cục Thuế, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, SởTài nguyên và Môi trường về việc tổ chức thực hiện Nghịquyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 18/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyênkhoá XI, kỳ họp thứ 10),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn thu phí tham quan danh lam thắngcảnh tại khu du lịch Hồ Núi Cốc quy định tại Quyết định số 1862/2005/QĐ-UBND ngày 15/9/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc điều chỉnh mức thu phí thamquan danh lam thắng cảnh do địa phương quản lý. Thời gian thực hiện kể từ ngày01/8/2008.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợpvới Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ thu phí thamquan danh lam thắng cảnh khu du lịch Hồ Núi Cốc tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn lao độngtỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Công ty cổ phần Khách sạn du lịch công đoànHồ Núi Cốc và Giám đốc các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ thu phí tham quandanh lam thắng cảnh tại khu du lịch Hồ Núi Cốc chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này./.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Đương