ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 40/2008/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊNCHỨC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHÀNƯỚC THUỘC UBND DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG QUẢN LÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀNẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 đã được sửa đổi,bổ sung ngày 28 tháng 4 năm 2000 và ngày 29 tháng 4 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ vềviệc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sựnghiệp nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ vềviệc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hànhchính nhà nước; Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ Quyđịnh về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế,cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộquản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý.

Điều 2. Giámđốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thựchiện Quyết định này.

Điều 3. Quyếtđịnh có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết địnhsố 64/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hànhQuy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơquan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộcỦy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý.

Điều 4. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quanchuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhândân các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành,Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

QUY ĐỊNH

VỀPHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CƠ QUANHÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC UỶ BANNHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quanhành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ bannhân dân (viết tắt là UBND) thành phố quản lý được thực hiện trên cơ sở phápluật của nhà nước và Quy định này.

Điều 2.

1. UBND thànhphố, Chủ tịch UBND thành phố chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,Ban Thường vụ Thành uỷ, Hội đồng nhân dân (viết tắt là HĐND) thành phố trongviệc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quanhành chính (kể cả công chức dự bị và cán bộ, công chức xã, phường), đơn vị sựnghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBNDthành phố;

2. UBND quận,huyện quyết định việc phân cấp quản lý cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp trựcthuộc UBND quận, huyện theo thẩm quyền quản lý;

3. Thủ trưởngcác cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố (gọi chung là Giám đốc Sở), Chủ tịchUBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thànhphố, cấp uỷ Đảng cùng cấp trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ,công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, UBND quận, huyện;

4. Thủ trưởngđơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành chịutrách nhiệm trước UBND thành phố, cấp trên trực tiếp, cấp uỷ Đảng cùng cấp trongviệc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quảnlý.

Điều 3.Các tổ chức thuộc Bộ, ngành Trung ương và địa phương khác đặt trụ sở, chi nhánh,văn phòng đại diện trên địa bàn thành phố chịu sự quản lý nhà nước của UBNDthành phố theo quy định của pháp luật và Quy định này.

Điều 4.Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu, giúp UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thựchiện việc quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp nhà nước, chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước,cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước, cán bộ, công chức phường, xã; tổ chứchội, tổ chức phi Chính phủ (gọi chung là hội).

Chương II

QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY

Mục 1. NỘIDUNG QUẢN LÝ

Điều 5.

1. Đối với cơquan hành chính, đơn vị sự nghiệp: Thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giảithể, đổi tên, chuyển đổi trụ sở, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quychế hoạt động, mối quan hệ, xếp hạng tổ chức và các nội dung liên quan khác;

2. Đối với doanhnghiệp nhà nước: Thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chuyểngiao, chuyển đổi, cổ phần hoá, đổi tên, xếp hạng, đặt chi nhánh, văn phòng đạidiện tại các địa phương khác trong nước;

3. Đối với hội:Cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên, phê duyệtđiều lệ;

4. Đối với cáctổ chức thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp của nhà nước thuộc Bộ, ngành Trungương và địa phương khác quản lý: Cho phép đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đạidiện; xác nhận việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đạidiện.

Điều 6.Cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND quận, huyện

1. Đối với cơquan chuyên môn thuộc UBND thành phố gồm có: Văn phòng, Thanh tra, Phòng nghiệpvụ, Chi cục, tổ chức sự nghiệp;

2. Đối với UBNDcác quận, huyện gồm có: Văn phòng, Thanh tra, Phòng nghiệp vụ, tổ chức sự nghiệp.

Mục 2. PHÂNCÔNG TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN

Điều 7.Trách nhiệm, quyền hạn của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố

1. Trách nhiệm,quyền hạn của UBND thành phố:

a) Quyết địnhthành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, đổi tên các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND thành phố và UBND quận, huyện theo quy định của pháp luật;

b) Quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, số lượng và tên gọi cụ thể các phòngchuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn, các chi cục thuộc cơ quanchuyên môn và đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố;

c) Quyết địnhthành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, đổi tên các đơn vị sự nghiệpthuộc UBND thành phố và các đơn vị sự nghiệp, Chi cục thuộc sở;

d) Quyết địnhthành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chuyển giao, chuyển đổi, cổphần hoá các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố;

đ) Thẩm định hồsơ dự kiến phân loại đơn vị hành chính của UBND cấp quận, huyện, báo cáo kết quảthẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

2. Trách nhiệm,quyền hạn của Chủ tịch UBND thành phố:

a) Quyết địnhthành lập Thanh tra sở theo quy định; phê duyệt phương án thành lập, sáp nhập, hợpnhất, chia, tách, giải thể, đổi tên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của các cơquan chuyên môn thuộc UBND thành phố;

b) Phê duyệt phươngán thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, đổi tên các bộ phận, tổchức thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố do ngân sách cấp chi phíhoạt động thường xuyên có giao chỉ tiêu biên chế theo quy định của nhà nước;

c) Phê duyệt phươngán thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, đổi tên các đơn vị sựnghiệp thuộc UBND quận, huyện (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của UBNDquận, huyện);

d) Quyết địnhthành lập, đổi tên, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành cấp thànhphố theo quy định của pháp luật;

đ) Quyết địnhđổi tên, xếp hạng các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố;

e) Quyết địnhxếp hạng đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, đơn vị sự nghiệp thuộc sở, quận,huyện; Quyết định phân loại, điều chỉnh việc phân loại đơn vị hành chính cấpphường, xã;

g) Quyết địnhcho phép các tổ thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp của nhà nước thuộc Bộ, ngànhTrung ương và địa phương khác đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện trênđịa bàn thành phố; có ý kiến để các tổ chức thuộc UBND thành phố đặt chi nhánh,văn phòng đại diện tại các địa phương khác trong nước; cho phép thành lập,chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể và phê duyệt điều lệ hội; quản lý,hướng dẫn, kiểm tra việc thành lập và hoạt động của hội theo quy định của phápluật.

Điều 8.Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc sở, Chủ tịch UBND quận, huyện

1. Xây dựng phươngán thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, đổi tên các phòngchuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc sở, UBND quận, huyện trình cơ quan cóthẩm quyền phê duyệt;

2. Trình UBNDthành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, số lượng và têngọi cụ thể các phòng chuyên môn của sở và của các chi cục thuộc Sở;

3. Quyết địnhthành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, đổi tên (theo phương án đãđược phê duyệt); quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn thuộcsở theo quy định (trừ bộ phận Thanh tra);

4. Phê duyệt phươngán thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, đổi tên các tổ chứctrực thuộc các đơn vị sự nghiệp do ngân sách cấp chi phí hoạt động thường xuyêncó giao chỉ tiêu biên chế theo quy định của nhà nước;

5. Hướng dẫn xâydựng và trình cơ quan có thẩm quyền các đề án: Thành lập, sáp nhập, hợp nhất,chia, tách, giải thể, chuyển giao, chuyển đổi, cổ phần hoá, đổi tên, xếp hạngcác doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố theo quy định của pháp luật vàtheo uỷ quyền của Chủ tịch UBND thành phố;

6. Đề nghị Chủtịch UBND thành phố quyết định thành lập, đổi tên, sáp nhập, giải thể các tổchức phối hợp liên ngành cấp thành phố theo quy định của pháp luật;

7. Tham mưu, lậpthủ tục trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định cho phép các tổ chức thuộc khuvực hành chính, sự nghiệp của nhà nước thuộc Bộ, ngành Trung ương và địa phươngkhác hoạt động trong lĩnh vực mình quản lý đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đạidiện trên địa bàn thành phố;

8. Xác nhận thayđổi địa điểm, đổi tên các tổ chức thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp của nhànước thuộc Bộ, ngành Trung ương và địa phương khác hoạt động trong lĩnh vực mìnhquản lý đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thành phố;

9. Thực hiện chứcnăng quản lý nhà nước đối với hội, các tổ chức thuộc Bộ, ngành Trung ương vàđịa phương khác đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thành phốhoặc tại địa phương mình;

10. Quy định cụthể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn thuộc UBND quận,huyện. Quyết định thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, đổi tên,quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận,huyện sau khi được UBND thành phố phê duyệt (Những trường hợp nhà nước quy địnhthuộc thẩm quyền của UBND quận, huyện thì không cần phê duyệt của UBND thànhphố);

11. Các cơ quanquản lý theo ngành dọc, khi xây dựng phương án thành lập, sáp nhập, hợp nhất,chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc hoạt động tại các quận, huyện phảilấy ý kiến tham gia bằng văn bản của UBND quận, huyện trước khi quyết định hoặctrình Chủ tịch UBND thành phố quyết định.

Điều 9.Trách nhiệm, quyền hạn của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thànhphố, sở, quận, huyện

1. Đối với đơnvị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động: Quyết định thành lập, sáp nhập, hợpnhất, chia, tách, giải thể, đổi tên các tổ chức trực thuộc (Trừ những đơn vị màpháp luật quy định thẩm quyền thuộc cấp trên);

2. Đối với đơnvị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp do ngânsách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động: Quyết định thành lập, sáp nhập,hợp nhất, chia, tách, đổi tên, giải thể các tổ chức trực thuộc theo phương ánđã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Quy định chứcnăng, nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, tổ chức trực thuộc phù hợp với chức năng,nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Điều 10.Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở Nội vụ

1. Xây dựng hoặcthẩm định các đề án thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, đổi tên, giảithể các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố;

2. Thẩm định,trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt hoặc quyết định việc:

a) Thành lập,sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, đổi tên, giải thể, quy định nhiệm vụ, quyền hạnđối với chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, UBND quận, huyện theo quy định (Trừnhững đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND quận, huyện);

b) Quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, số lượng và tên gọi cụ thể các phòngchuyên môn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; phê duyệt phương ánthành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, đổi tên các phòng chuyênmôn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố;

c) Thành lập,sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, đổi tên, giải thể doanh nghiệp nhà nước thuộc UBNDthành phố;

d) Cho phép thànhlập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, giải thể và phê duyệt điều lệhội;

đ) Cho phép cáctổ chức thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp của nhà nước thuộc Bộ, ngành Trungương và địa phương khác hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nội vụđặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thành phố và các tổ chứcthuộc thành phố đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại các địa phương khác trongnước;

e) Quyết địnhthành lập, đổi tên, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành cấp thànhphố theo quy định của pháp luật.

3. Xác nhậnthay đổi địa điểm, đổi tên các tổ chức thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp củanhà nước thuộc Bộ, ngành Trung ương và địa phương khác hoạt động trong lĩnh vựcSở Nội vụ quản lý đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thành phố;

4. Phối hợpvới các cơ quan có liên quan hướng dẫn điều kiện, thủ tục thành lập hội, theodõi quản lý, kiểm tra hoạt động hội ở địa phương;

5. Thực hiện thanhtra, kiểm tra về công tác tổ chức bộ máy tại các cơ quan, đơn vị.

Chương III

QUẢN LÝ BIÊN CHẾ

Mục 1. NỘIDUNG QUẢN LÝ

Điều 11.Nội dung quản lý biên chế

1. Kế hoạch biênchế;

2. Quản lý vàsử dụng biên chế;

3. Thực hiện chếđộ thông tin, báo cáo;

4. Công tác thanhtra, kiểm tra việc sử dụng biên chế;

5. Xác định biênchế (số lượng lao động) đối với các tổ chức sự nghiệp đặc thù do thành phố thànhlập (thực hiện theo quy định riêng).

Điều 12.Căn cứ xây dựng kế hoạch biên chế

1. Nhiệm vụ pháttriển kinh tế - xã hội của năm kế hoạch và những chỉ tiêu cụ thể phản ánh quymô nhiệm vụ, đặc điểm về địa lý, dân số và điều kiện thực tế;

2. Chức năng,nhiệm vụ, kế hoạch bố trí nguồn nhân lực, sắp xếp bộ máy cơ quan hành chính, đơnvị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý;

3. Khả năng ngânsách và kinh phí hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân bổ hàng năm;

4. Định mức biênchế do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành;

5. Kế hoạch thựchiện xã hội hoá hoạt động đối với một số lĩnh vực sự nghiệp về giáo dục và đàotạo, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao, nghiên cứu khoa học và sự nghiệpkhác;

6. Chất lượngđội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có và dự kiến nguồn cán bộ, công chức,viên chức thay thế.

Điều 13.Tuyển dụng vào biên chế

1. Việc tuyểndụng vào biên chế phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công tác và theo chỉtiêu biên chế được giao;

2. Người đượctuyển dụng vào biên chế hành chính, kể cả công chức dự bị và công chức xã, phườngphải đảm bảo tiêu chuẩn, thông qua thi tuyển theo quy định của nhà nước;

3. Người đượctuyển dụng vào biên chế sự nghiệp phải đảm bảo tiêu chuẩn, thông qua thi tuyển hoặcxét tuyển và qua thời gian thử việc theo quy định của nhà nước;

4. Chỉ tiếp nhậnvào biên chế hành chính không thông qua thi tuyển đối với những trường hợp donhà nước quy định;

5. Thực hiện chếđộ hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm2000 của Chính phủ đối với các chức danh: Lái xe, nhân viên bảo vệ và nhân viênphục vụ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nướccấp chi phí hoạt động thường xuyên có giao chỉ tiêu biên chế.

Mục 2. PHÂNCÔNG TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN

Điều 14.Trách nhiệm, quyền hạn của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố

1. Trách nhiệm,quyền hạn của UBND thành phố:

Trình HĐND thànhphố thông qua biên chế hành chính và quyết định biên chế sự nghiệp hàng năm củathành phố;

2. Trách nhiệm,quyền hạn của Chủ tịch UBND thành phố:

a) Chỉ đạo cácsở, UBND quận, huyện lập kế hoạch biên chế hàng năm;

b) Phân bổ chỉtiêu biên chế hành chính, sự nghiệp cho các Sở và UBND quận, huyện;

c) Quyết địnhsố lượng cán bộ chuyên trách, công chức và cán bộ không chuyên trách ở phường,xã.

Điều 15.Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc sở, Chủ tịch UBND quận, huyện

1. Chỉ đạo, hướngdẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tự đảm bảo một phần chiphí hoạt động và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phíhoạt động lập kế hoạch biên chế; Tổng hợp, xây dựng kế hoạch biên chế hànhchính, sự nghiệp hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Phân bổ biênchế cho các đơn vị trực thuộc theo quyết định giao biên chế của cơ quan có thẩmquyền;

3. Hướng dẫn cácđơn vị sự nghiệp trực thuộc tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động xây dựng vàthực hiện kế hoạch biên chế theo quy định;

4. Hướng dẫn,tổ chức thực hiện việc tuyển dụng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tổ chức tuyểndụng đối với số biên chế còn thiếu theo quy định;

5. Báo cáo biếnđộng về biên chế tại cơ quan, địa phương mình theo định kỳ hoặc theo yêu cầuđột xuất cho UBND thành phố.

Điều 16.Trách nhiệm, quyền hạn của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thànhphố, sở, quận, huyện

1. Đối với đơnvị sự nghiệp đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động: Được tự quyết định biên chế củađơn vị mình và báo cáo cơ quan chủ quản theo quy định của nhà nước;

2. Đối với đơnvị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp do ngânsách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động:

a) Đơn vị sự nghiệptrực thuộc UBND thành phố: Thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch biên chế hằngnăm báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đơn vị sự nghiệptrực thuộc sở, quận, huyện: Thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch biên chế hằngnăm trình cơ quan chủ quản trực tiếp để kiểm tra, tổng hợp, báo cáo cơ quan cóthẩm quyền phê duyệt;

3. Báo cáo biếnđộng về biên chế tại đơn vị mình theo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất cho cơquan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế.

Điều 17.Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở Nội vụ

1. Thẩm định,tổng hợp, lập kế hoạch biên chế của thành phố;

2. Quyết địnhphân bổ chỉ tiêu biên chế cho các sở, UBND quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp trựcthuộc UBND thành phố sau khi được Chủ tịch UBND thành phố phân bổ;

3. Chỉ đạo, kiểmtra việc thực hiện cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy vàbiên chế đối với các đơn vị sự nghiệp theo quy định của nhà nước;

4. Nghiên cứu,triển khai thực hiện các chế độ, chính sách về tinh giản biên chế; nghiên cứuxây dựng cơ cấu, định mức biên chế đối với những đơn vị chưa có hướng dẫn địnhmức của cấp trên;

5. Hướng dẫn,thanh tra, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, quản lý, sử dụng biên chế của các sởvà UBND quận, huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý những vi phạm về quảnlý, sử dụng biên chế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại,tố cáo; thực hiện chế độ báo cáo thống kê về tình hình thực hiện biên chế theoquy định.

Chương IV

QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊNCHỨC

Mục 1. NỘIDUNG QUẢN LÝ

Điều 18.Nội dung quản lý cán bộ, công chức, viên chức

1. Quản lý vềsố lượng, chất lượng, tuyển dụng, sử dụng, điều động, biệt phái, thuyên chuyển,tiếp nhận, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm,… theoquy định;

2. Giải quyếtcác chế độ, chính sách như: Tiền lương, cử dự thi nâng ngạch, tổ chức xét chuyểnngạch, chuyển loại, nghỉ hưu, thôi việc, đãi ngộ, thu hút... theo quy định;

3. Xây dựng quychế, quy định về công tác cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi phân cấpquản lý;

4. Thực hiện côngtác khen thưởng, kỷ luật; lập và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức;thống kê và báo cáo thống kê;

5. Giải quyếtkhiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luậtvề khiếu nại, tố cáo;

6. Thanh tra,kiểm tra việc thi hành các quy định của nhà nước đối với cán bộ, công chức, viênchức trong các cơ quan, đơn vị.

Mục 2. PHÂNCÔNG TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN

Điều 19.Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch UBND thành phố

1. Giúp Thủ tướngChính phủ, Ban Thường vụ Thành uỷ theo dõi, nhận xét và thực hiện nội dung quảnlý cán bộ đối với các chức danh do Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành uỷtrực tiếp quản lý theo quy định;

2. Tổ chức thựchiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành uỷ đối với cánbộ, công chức thuộc khối nhà nước quản lý, đồng thời báo cáo với Thủ tướngChính phủ hoặc Bộ, ngành Trung ương về công tác nhân sự đối với các chức danhdân cử theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND;

3. Trực tiếp quảnlý các chức danh:

a) Cấp trưởng,phó các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố (trừ những trường hợp thuộc diệnBan Thường vụ Thành uỷ quản lý); cấp trưởng các chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộcSở do UBND thành phố thành lập và cấp phó một số đơn vị sự nghiệp do Trung ươngquy định thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND thành phố;

b) Chuyên viêncao cấp (tương đương), Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư trong các cơ quan hànhchính, đơn vị sự nghiệp;

c) Giám đốc, PhóGiám đốc, Kế toán trưởng trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố;

d) Các chức danhlãnh đạo, quản lý đại diện cho thành phố được cử tham gia tại các công ty liêndoanh giữa doanh nghiệp nhà nước của thành phố với các doanh nghiệp trong nước,nước ngoài;

4. Quyết địnhbổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, thuyên chuyển, cử biệtphái, tiếp nhận, phân bổ, xử lý kỷ luật, nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ,công chức, viên chức được quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều này;

5. Quyết địnhcử, thôi cử cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại điểm d khoản 3 Điều này.Quyết định cử người tham gia quản lý phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phầnđược chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố;

6. Quyết địnhnâng bậc lương thường xuyên (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung), nâng lương trướcthời hạn đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố, cán bộ, công chức, viên chứcngạch chuyên viên cao cấp (tương đương) (trừ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủtịch UBND thành phố) và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ;

7. Phê duyệt kếhoạch, kết quả tuyển dụng, xét chuyển loại công chức các cơ quan hành chính;

8. Cử cán bộ,công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị dự thi nâng ngạch dobộ, ngành Trung ương tổ chức;

9. Trình Bộ Nộivụ nâng ngạch từ chuyên viên chính (tương đương) lên chuyên viên cao cấp (tươngđương) cho cán bộ, công chức theo quy định.

Điều 20.Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc sở, Chủ tịch UBND quận, huyện

1. Quản lý cácchức danh lãnh đạo cấp phòng, cấp phó các chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộcSở do UBND thành phố thành lập (trừ cấp phó các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lýcủa Chủ tịch UBND thành phố quy định tại điểm a khoản 3 Điều 19 Quy định này);cán bộ, công chức ngạch chuyên viên chính (tương đương) trở xuống, cán bộ, côngchức phường, xã;

2. Phân công,kiểm tra công việc, quản lý, nhận xét, đánh giá, triển khai thực hiện các chế độliên quan đối với các cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Thànhuỷ, Chủ tịch UBND thành phố quản lý đang công tác tại các đơn vị thuộc quyềnquản lý của cơ quan, địa phương mình;

3. Quyết địnhbổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo quy định tại khoản 1 Điềunày và cán bộ quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc do Sở thành lập;

4. Lập thủ tụcđề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định việc cử, thôi cử cán bộ, công chức,viên chức tham gia quản lý tại các công ty liên doanh giữa doanh nghiệp nhànước của thành phố với các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài; cử người thamgia quản lý phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần được chuyển từ doanh nghiệpnhà nước thuộc UBND thành phố;

5. Lập thủ tụcđề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những nội dung liên quan đến tuyển dụng,sử dụng, quản lý, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức,viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên và của cơ quan quản lý côngchức, viên chức;

6. Thực hiện cácnội dung quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lýtheo quy định này. Quản lý, sử dụng các đối tượng theo chính sách thu hút nguồnnhân lực của thành phố theo quy định;

7. Ký kết hợpđồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủvề thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan hànhchính, đơn vị sự nghiệp; hợp đồng lao động tạm thời chờ thi tuyển theo quy địnhcủa nhà nước;

8. Quyết địnhnâng bậc lương thường xuyên (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung) đối với cán bộ,công chức từ ngạch chuyên viên chính trở xuống;

9. Quyết địnhxử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Riênghình thức kỷ luật: hạ ngạch, buộc thôi việc, quyết định sau khi có ý kiến bằngvăn bản của cơ quan có thẩm quyền;

10. Chỉ đạo, tổchức việc tuyển dụng công chức phường, xã theo quy định của UBND thành phố;

11. Quyết địnhcụ thể các chức danh công chức phường, xã trên cơ sở số lượng đã được Chủ tịchUBND thành phố giao; chuyển xếp lương cho cán bộ chuyên trách phường, xã đượcbầu cử, thay đổi chức danh; điều chuyển công chức phường, xã trong số lượngđược thành phố giao theo quy định;

12. Hướng dẫn,chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tự đảm bảo kinh phí hoạtđộng việc tổ chức tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá, thực hiện các chế độ,chính sách đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của nhànước;

13. Hướngdẫn, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạtđộng và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạtđộng trong việc thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý, thực hiện chế độ, chínhsách đối với viên chức như sau:

a) Những đơn vịcó đủ điều kiện thành lập Hội đồng tuyển dụng, xét chuyển loại viên chức: Hướngdẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển dụng, xét chuyển loại; thẩm định, trìnhcơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, kết quả tuyển dụng, xét chuyển loạiviên chức. Riêng đối với đơn vị sự nghiệp không đủ điều kiện thành lập Hội đồngtuyển dụng, xét chuyển loại và các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo,Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện quản lý thì sở, UBND quận, huyện xây dựngkế hoạch tuyển dụng, xét chuyển loại viên chức; trình cơ quan có thẩm quyền phêduyệt và tổ chức thực hiện; sau đó trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kếtquả; quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch viên chức;

b) Thoả thuậnđể thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp quyết định tiếp nhận viên chức ngạch chuyên viênchính (tương đương) trở xuống công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở,ngành khác trong biên chế của thành phố về công tác tại các đơn vị sự nghiệpthuộc thẩm quyền quản lý. Đối với các công chức, viên chức không thuộc biên chếcủa thành phố quản lý, chỉ cho phép đơn vị tiếp nhận sau khi có ý kiến thoảthuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền;

c) Quyết địnhxử lý kỷ luật bằng các hình thức hạ ngạch, buộc thôi việc đối với viên chức ngạchchuyên viên chính (tương đương) trở xuống ở các đơn vị sự nghiệp theo đúng quyđịnh (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên);

d) Thẩm định,trình cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, viên chức các đơn vị trực thuộc đi đào tạo,bồi dưỡng theo kế hoạch;

đ) Hướng dẫn,thanh tra, kiểm tra công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ, chínhsách đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý;

14. Làm thẻ viênchức đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định;

15. Sau khi kýcác quyết định về tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, thuyên chuyển,tiếp nhận đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, cácsở, UBND quận, huyện gửi báo cáo (kèm theo danh sách hoặc quyết định cụ thểtừng trường hợp) về Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp chung.

Điều 21.Trách nhiệm, quyền hạn của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố

Thực hiện cácnội dung, thẩm quyền quy định tại khoản 1, 2,3,5,6,7,8,9,12,14,15 Điều 20 và cácnội dung sau đây đối với cán bộ, viên chức của đơn vị mình:

1. Xây dựng kếhoạch tuyển dụng, xét chuyển loại viên chức, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệtvà tổ chức thực hiện; sau đó trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả;quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch viên chức;

2. Quyết địnhbổ nhiệm viên chức vào ngạch chuyên viên chính (tương đương) theo thông báo kếtquả thi nâng ngạch của cơ quan có thẩm quyền;

3. Quyết địnhchuyển xếp ngạch viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. Quyết định nângbậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý saukhi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền;

4. Quyết địnhtiếp nhận viên chức ngạch chuyên viên chính (tương đương) trở xuống công tác tạicác đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, quận, huyện trong biên chế của thành phố vềcông tác tại đơn vị; tiếp nhận công chức, viên chức từ các địa phương, đơn vịngoài biên chế thành phố và công chức hành chính từ các sở, quận, huyện thuộcbiên chế thành phố sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền;thuyên chuyển viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đến các cơ quan, đơn vị trongvà ngoài biên chế của thành phố;

5. Quyết địnhnghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức thuộc thẩm quyềnquản lý (Trường hợp thuyên chuyển, thôi việc, chấm dứt hợp đồng đối với nhữngngười thuộc diện thu hút nguồn nhân lực của thành phố, phải có ý kiến bằng vănbản của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức trước khi quyếtđịnh).

Điều 22.Trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở,ngành

1. Quản lý cácchức danh lãnh đạo các bộ phận, tổ chức trực thuộc và cán bộ, viên chức ngạchchuyên viên chính trở xuống (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý củacấp trên);

2. Đối với cácđơn vị tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên: Tự quyết định việc tuyển dụng,sắp xếp, bố trí, sử dụng, quản lý, thực hiện các chế độ chính sách đối với viênchức theo quy định hiện hành;

3. Đối với đơnvị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhànước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động:

a) Lập thủ tụcđề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những nội dung quản lý cán bộ, viênchức đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên và của cơquan quản lý công chức, viên chức;

b) Quyết địnhbổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức các chức danh lãnh đạo bộ phận, tổchức trực thuộc đơn vị (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của cấptrên);

c) Những đơn vịcó đủ điều kiện thành lập Hội đồng tuyển dụng, xét chuyển loại viên chức: Xâydựng kế hoạch tuyển dụng, xét chuyển loại; trình cơ quan chủ quản trực tiếp thẩmđịnh, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức tuyển dụng và báo cáo kếtquả để cơ quan chủ quản trực tiếp thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phêduyệt; quyết định tuyển dụng và ký kết hợp đồng làm việc. Riêng đối với nhữngđơn vị sự nghiệp không đủ điều kiện thành lập Hội đồng tuyển dụng, xét chuyểnloại và các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý: Thủ trưởng đơn vịđăng ký số lượng, cơ cấu với cơ quan chủ quản trực tiếp để thực hiện việc tuyểndụng, xét chuyển loại theo quy định;

d) Ký kết hợpđồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ;hợp đồng lao động tạm thời chờ tuyển dụng theo quy định của nhà nước;

đ) Bố trí, điềuđộng, luân chuyển, biệt phái, phân công cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quảnlý theo quy định;

e) Lập thủ tụcbáo cáo cơ quan chủ quản trực tiếp đề nghị cơ quan có thẩm quyền cử viên chứcđi dự thi nâng ngạch. Quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức theo thông báokết quả thi nâng ngạch của cơ quan có thẩm quyền;

g) Quyết địnhnâng bậc lương thường xuyên (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung) đối với cán bộ,viên chức từ ngạch chuyên viên chính (tương đương) trở xuống. Quyết định nângbậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý saukhi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viênchức;

h) Quyết địnhtiếp nhận viên chức ngạch chuyên viên chính (tương đương) trở xuống công tác tạicác đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành, quận, huyện trong biên chế của thànhphố về công tác tại đơn vị. Quyết định tiếp nhận công chức, viên chức từ cácđịa phương, đơn vị ngoài biên chế thành phố và công chức hành chính từ các sở,ngành, quận, huyện thuộc biên chế thành phố sau khi có ý kiến bằng văn bản củacơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức;

i) Quyết địnhchuyển xếp ngạch, thuyên chuyển, nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việcđối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý (Trường hợp thuyên chuyển, thôi việc,chấm dứt hợp đồng đối với những người thuộc diện thu hút nguồn nhân lực củathành phố, phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý côngchức, viên chức trước khi quyết định);

k) Quyết địnhxử lý kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Đối với các hìnhthức kỷ luật: hạ ngạch, buộc thôi việc viên chức, quyết định sau khi có ý kiếnbằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức;

l) Làm thủ tụcbáo cáo cơ quan chủ quản trực tiếp trình cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức,viên chức quyết định cử cán bộ, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch;

m) Quản lý, bốtrí, điều động, luân chuyển, phân công công tác, đánh giá, khen thưởng cán bộ,viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định;

n) Sau khi kýcác quyết định về tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, thuyên chuyển,tiếp nhận đối với đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, Thủtrưởng đơn vị gửi báo cáo (kèm theo danh sách hoặc quyết định cụ thể từngtrường hợp) cho cơ quan chủ quản trực tiếp để báo cáo về Sở Nội vụ theo dõi,tổng hợp chung.

Điều 23.Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở Nội vụ

1. Thẩm định,đề xuất Chủ tịch UBND thành phố các nội dung quản lý đối với các chức danh thuộcthẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố;

2. Lập thủ tụcđề nghị Chủ tịch UBND thành phố quyết định cử công chức, viên chức dự thi nângngạch chuyên viên chính (tương đương), chuyên viên cao cấp (tương đương);

3. Thực hiện cácthủ tục trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định điều động, thuyên chuyển, cửbiệt phái, tiếp nhận, chuyển xếp ngạch, bậc lương, nâng lương, xử lý kỷ luật,nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quảnlý của Chủ tịch UBND thành phố;

4. Tổ chức thituyển và quyết định tuyển dụng công chức theo kế hoạch và kết quả đã được phêduyệt; bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên (tương đương) trở xuống đối với công chứcđạt yêu cầu sau khi hết thời gian tập sự, dự bị;

5. Phê duyệt kếhoạch, kết quả tuyển dụng, chuyển loại viên chức đối với các đơn vị sự nghiệptự đảm bảo một phần chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nướcđảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động; phê duyệt kế hoạch, kết quả tuyển dụng côngchức phường, xã;

6. Quyết địnhchuyển xếp loại, bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương công chức ngạch chuyên viên (tươngđương) trở xuống theo kế hoạch, kết quả đã được Chủ tịch UBND thành phố phêduyệt. Quyết định bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chuyênviên chính (tương đương) theo kết quả thi nâng ngạch; thông báo kết quả thinâng ngạch đối với viên chức ngạch chuyên viên chính (tương đương) để các đơnvị sự nghiệp quyết định bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương;

7. Quyết địnhnâng bậc lương thường xuyên đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng các doanhnghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố; nâng bậc lương trước thời hạn đối vớicông chức ngạch chuyên viên chính trở xuống thuộc các sở, quận, huyện. Thoả thuậnđể thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp nâng lương trước thời hạn đối với viên chứcngạch chuyên viên chính (tương đương) trở xuống;

8. Quyết địnhđiều động, thuyên chuyển, cử biệt phái, tiếp nhận cán bộ, công chức không thuộcthẩm quyền Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố quản lý từ sở, quận,huyện này sang sở, quận, huyện khác, từ cơ quan Đảng, đoàn thể sang cơ quan nhànước, từ các địa phương khác về các sở, ngành, quận, huyện của thành phố và ngượclại; điều động viên chức từ các đơn vị sự nghiệp của thành phố sang các cơ quanhành chính thuộc biên chế thành phố. Thoả thuận để các đơn vị sự nghiệp tiếpnhận công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính trở xuống từ các địa phươngkhác ngoài biên chế thành phố và công chức thuộc thẩm quyền quản lý từ các sở,ngành, quận, huyện thuộc biên chế thành phố về công tác tại các đơn vị sựnghiệp của thành phố;

9. Xây dựng kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, trình UBNDthành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện;

10. Tham mưu choChủ tịch UBND thành phố thực hiện việc tiếp nhận, bố trí công tác; theo dõi việcquản lý, sử dụng đối với các đối tượng theo chính sách thu hút nguồn nhân lựccủa thành phố;

11. Quyết địnhnâng ngạch và bổ nhiệm vào ngạch từ chuyên viên (tương đương) lên chuyên viênchính (tương đương) để giải quyết chế độ nghỉ hưu cho cán bộ, công chức đủ điềukiện theo quy định;

12. Quyết địnhnghỉ chế độ hưu trí, thôi việc đối với cán bộ, công chức không thuộc thẩm quyềnquản lý của Chủ tịch UBND thành phố;

13. Thoả thuậnxử lý các hình thức kỷ luật: hạ ngạch, buộc thôi việc đối với cán bộ, côngchức, viên chức ngạch chuyên viên chính (tương đương) trở xuống thuộc sở, ngành,quận, huyện và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố;

14. Làm thẻ côngchức và kiểm tra việc sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức;

15. Hướng dẫnnghiệp vụ về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thanh tra, kiểm tracông tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý, thực hiện các chế độ, chính sách đối vớicán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24.Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND quận, huyện, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp và Thủtrưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thực hiện việc quản lý tổchức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của nhànước và Quy định này.

Điều 25.

1. Giao Giám đốccác sở, ngành xây dựng tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo các đơn vị sự nghiệptrực thuộc theo đúng quy định của Trung ương (nếu có) và phù hợp với tình hìnhquản lý thực tế của ngành tại địa phương, trình UBND thành phố phê duyệt đểtiếp tục thực hiện việc phân cấp quản lý theo quy định;

2. Giao UBND cácquận, huyện quy định việc quản lý cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩmquyền quản lý của UBND quận, huyện theo đúng quy định của nhà nước.

Trong quá trìnhthực hiện Quy định này, nếu có vấn đề phát sinh, các cơ quan, địa phương kịpthời phản ánh về UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để theo dõi, điều chỉnh,bổ sung cho phù hợp với quy định của nhà nước và tình hình thực tế của địaphương./.