ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2011/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƠCHẾ TÀI CHÍNH ĐẶC THÙ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THỊ XÃ HỒNG LĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn c Luật T chcHĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn c Nghị quyết số 82/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa XV kỳ họp thứ 13 về việc ban hành cơ chếtài chính đặc thù đầu tư xây dựng vàphát trin đô thị thị xã Hng Lĩnh;

Căn cứNghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 ca HĐND tnh khóa XVI, kỳ họp th 2 về việc cho thị xãHồng Lĩnh tiếp tục được hưởng một số cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết số 82/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 của Hội đồng nhân dân tnh;

Xét đề nghị ca Sở Tài chính tại Văn bản số 2171/STC-NS ngày 29/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Cơ chế tài chính đặc thù đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thị xã Hng Lĩnh.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thực hiện từ ngày 01/01/2012đến 31/12/2013.

Chánh Văn phòngUBND tnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBNDthị xã Hồng Lĩnh và Thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điu 2;
- Cục kim tra văn bn - Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế - B Tài chính;
- Thường trực Tnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tch, các PCT UBND tnh;
- Các s, ban, ngành, đoàn th cp tnh;
- Trung tâm Công báo Tin học - VP UBND tnh;
- Lưu: VT, NL, XD, CN, TM, GT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

QUY ĐỊNH

CƠ CHẾTÀI CHÍNH ĐẶC THÙ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THỊ XÃ HỒNG LĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/20
11/QĐ-UBNDngày 26 tháng 12 năm 2011 ca UBND tnhHà Tĩnh)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích:

- Tạo điều kiện để thị xã Hồng Lĩnhchủ động huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xãhội, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng thị xã đt các tiêu chí đô thị loạiIII theo tinh thần Thông báo số 153/TB-VPCP ngày 16/8/2007ca Văn Phòng Chính phvà Nghị Quyết 06/NQ-T U ngày 27/04/2008 của BanThường vụ Tỉnh y vphương hướng,nhiệm vụ phát trin thị xã Hng Lĩnh đến năm 2015 và nhng nămtiếp theo.

- Tạo môi trườngthuận lợi đcác nhà đầu tư, các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp xây dựng các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Hng Lĩnh, đm bảo hài hòa các lợi ích:Nhà nước, xã hi, doanh nghiệp và người lao động.

2. Phạm vi:

- Cơ chế này cháp dụng cho các Chương trình, dự án xây dựng kết cu hạtầng kinh tế - xã hội và đu tư pháttriển sn xut, kinh doanh dịch vụtrên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

- Hiệu lực cơ chế trong 2 năm, từ01/01/2012 đến 31/12/2013.

3. Nguồn vốn:

Huy động các nguồn vn: Nguồn thu tiền s dngđất, nguồn vn đầu tư XDCB tập trung, nguồn vn ODA, NGO, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn vay ngân sách và htrợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương, nguồnđầu tư của các doanh nghiệp, các tchức kinh tế - xã hộitrong nước và nước ngoài, nguồn đóng góp của nhân dân theoquy định ca pháp luật.

4. Chế độ quản lý tài chính:

Các khon thu vàchi ngân sách được quản lý theo quy định ca Luật Ngânsách Nhà nước, Luật Kế toán, Luật Xây dựng, Luật đầu tư; các chính sách chế độ tài chính hiện hành và quy định tại cơ chế này.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Mỗi năm dành30% nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung của tnh (sau khitrừ trả nợ) để bố trí xây dựng một scông trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

2. Ưu tiên bố trí nguồn vốn chươngtrình đầu tư có mục tiêu, trái phiếu Chính ph, vốn ODA... để triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xãHồng Lĩnh.

3. Tạo điều kiện cho thị xã Hng Lĩnh lập phương án vay vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhànước để xây dựng một số công trình hạ tầng trọng điểm trênđịa bàn, trên cơ sở khả năng trnợ của ngân sách thị xãHồng Lĩnh.

4. Ưu tiên hỗtrợ nguồn vốn từ tiền sdụng đất; tiền thuê mặt đất, mặt nước:

- Hỗ trợ cho thị xã Hồng Lĩnh 20%tiền cấp quyn sử dụng đất phần ngân sách tỉnh được hưởng(trừ đất đxây dựng các công trình, dự án được triển khai theo chủ trương của UBND tỉnh và cam kết ca nhà đầu tư), sau khi đã trích quỹ đất và phân bthực hiện các đề án, chính sách, nhiệm vụ của tỉnh.

- Đối vi tiềncấp quyn sử dụng đất phát sinh trên địa bàn thị xã Hồng lĩnh:

+ Phát sinh trên địa bàn các xã:Trích quỹ phát triển đất của tnh 20%, ngân sách thị xãHồng Lĩnh hưởng 50%, ngân sách xã hưng30%.

+ Phát sinh trên địa bàn các phường:Trích quỹ phát triển đất của tnh 10%, ngân sách thị xãHồng Lĩnh hưởng 90%.

- Nguồn thu từ tiền cho thuê đất, mặtnước của các tchức kinh tế sử dụng vào mục đích kinh doanh phát sinh trên địa bàn thị xã Hng Lĩnh, ngân sách thị xã Hồng Lĩnh được hưởng 100%.

5. Số thu ngân sách vượt dự toán hàng năm phần ngân sách thị xã Hồng Lĩnh được hưng (gồm ngân sách thị xã, ngânsách các xã, phường), sau khi dành thực hiện ci cách tiềnlương theo quy định và thực hiện các chế độ chính sáchphát sinh mà các cấp ngân sách phi đảmbảo, số còn lại được sử dụng để tập trung thanh toán nợ vay đu tư của các dự án trọng điểm khi đến hạn phải tr.

6. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hútcác nhà đầu tư (trong và ngoài nước) thực hiện các hình thức BT, BOT... để xây dựng các dự án kết cấu htầng, chỉnh trang đô thị, kinh doanhdịch vụ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

7. Vận động các tchức kinh tế đã được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh chuyển sang hình thức giao đấtcó thu tiền sdụng đất, đặc biệt là các tchức kinh tế thuộc lĩnh vực kinh doanh thương mạicó tiềm lực về tài chính, số kinh phí thu được, ngân sách thị xã Hồng Lĩnh được hưởng100% để đầu tư cho các dự án.

8. Cho phép UBND thị xã Hồng Lĩnh chủđộng phối hp với các ngành chức năng trình UBND tỉnhquyết đnh điều chỉnh giá đt phù hp với giá thị trường theo thời điểm, trên cơ sởquy định ca Luật đất đai và quy định của UBND tỉnh.

III. QUẢN LÝ NGUỒN VỐN

1. Nguồn thu hình thành từ cơ chế nàyđều phải qun lý qua NSNN và đưc sửdụng vào các mục đích cụ thể như sau:

- Chi cho công tác quy hoạch.

- Chi đền bù, hỗ tr, gii phóng mặt bng.

- Chi thanh toán các dự án công trình xây dựng cơ bn.

- Trả nợ vay đầu tư xây dng cơ bản.

2. Các khoản chi được thanh quyết toán và tổng hợp báo cáo quyết toánngân sách hàng năm theo chế độ quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, S Tài chính phối hp với UBNDthị xã Hồng Lĩnh và các đơn vị có liên quan hướng dẫn việcthực hiện cơ chế này.

2. Ủy ban nhân dân thị xã Hng Lĩnh:

- Chủ động xâydựng kế hoạch phát trin kinh tế - xãhội; rà soát, lập kế hoạch đầu tư xây dựng, phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnhđạt tiêu chí đô thị loại III trựcthuộc tnh; xây dựng danh mục các dự án, công trình trọng đim, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tchức thựchiện các dự án, các công trình và các nguồn vốn đầu tư theo đúng quy định hiệnhành của nhà nước./.